Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1492. Odlok o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001, stran 2539.

Na podlagi, zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00) in 16. člena statuta Občine Gorišnica (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Gorišnica na 18. redni seji dne 22. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gorišnica za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Gorišnica za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravljajo občine.
2. člen
Skupni prihodki občinskega proračuna za leto 2001 znašajo 566,500.950 SIT, in sicer v bilanca prihodkov in odhodkov
– prihodki         566,500.950 SIT
– odhodki          566,500.950 SIT
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
3. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja.
4. člen
Od skupno doseženih letnih prejemkov se izloči 0,5% v proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
5. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Gorišnica. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Zaradi racionalne rabe proračunskih sredstev sme župan:
– prerazporediti sredstva znotraj posameznih namenov porabe,
– prerazporediti proračunska sredstva v višini 2% prejemkov občinskega proračuna za leto 2001.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
Sredstva se uporabnikom med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije, vendar v odvisnosti od zapadlosti obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega občinskega proračuna.
Uporabniki ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki presegajo zneske določene s proračunom.
Sredstva občinskega proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
7. člen
Župan lahko začasno zmanjša zneske sredstev, ki so v občinskem proračunu razporejeni za posamezne namene ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma ustrezno spremembo občinskega proračuna.
8. člen
Župan odloča tudi o:
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 002-03-75/2001
Gorišnica, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Gorišnica
Slavko Visenjak l. r.

AAA Zlata odličnost