Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1456. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M), stran 2520.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ZP-M), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. marca 2001.
Št. 001-22-30/01
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-M)
1. člen
V zakonu o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 – popr., 42/85, 2/86 – popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 – odločba US, 87/97, 73/98 in 31/00) se v 194. členu v četrtem odstavku za besedilom “določb postopka o prekršku“ dodata vejica in besedilo “razen v primeru iz petega in šestega odstavka tega člena“.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Če je podana bistvena kršitev določb postopka o prekršku iz 9. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona, se odločba organa prve stopnje ne sme razveljaviti, če bi bila razveljavitev iz tega razloga v škodo obdolženca.“
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se na koncu prvega stavka za besedo “odločbo“ pika nadomesti z vejico in doda besedilo »glede na stanje stvari pa tudi v primeru kršitve iz 2., 8. in 10. točke prvega odstavka 186. člena tega zakona«.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
2. člen
Naslov podpoglavja pred 200. členom ter členi od 200. do 207.a se črtajo.
3. člen
V 212. členu se za besedo “pritožba“ podpičje nadomesti s piko, ostalo besedilo pa črta.
4. člen
V 216. členu se besedilo “o kateri Vrhovno sodišče Republike Slovenije ni odločalo v postopku o zahtevi za sodno varstvo“ nadomesti z besedilom “izdano v postopku o prekršku“, beseda “javni“ pa se nadomesti z besedo “državni“.
5. člen
Za sodnike za prekrške se glede zakonitega sodnika smiselno uporabljajo določbe zakona o sodiščih o zakonitem sodniku. Podrobnejša pravila o dodeljevanju zadev sodnikom za prekrške se določijo v pravilniku o notranjem poslovanju organov za postopek o prekrških.
6. člen
Postopki o zahtevah za sodno varstvo, ki so bile vložene do uveljavitve tega zakona, se dokončajo po dosedanjih določbah 200. do 207.a člena zakona o prekrških.
7. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 716-01/89-1/50
Ljubljana, dne 22. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost