Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1514. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Pivka, stran 2577.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 6/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 59/99 – odl. US in 70/00) in 131. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00 – popr.) je Občinski svet občine Pivka na 18. seji dne 28. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Pivka
1. člen
V statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99 in 77/00 – popr.) se v prvem odstavku 1. člena in drugem odstavku 2. člena ime naselja “Tabor nad Knežakom“ nadomesti z imenom “Šilentabor“.
2. člen
V 21. členu statuta se besedilo prvega odstavka nadomesti z naslednjim:
“Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta.“
3. člen
V 39. členu statuta se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.“
4. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-2/01
Pivka, dne 28. marca 2001.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost