Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1496. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2001, stran 2546.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/95 in 89/99), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 56/99 in 124/00), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Gornji Petrovci na 17. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2001
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2001 (v nadaljevanju: proračuna občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem.
2. člen
Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov in račun financiranja.
-------------------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov            SIT
I.  Skupaj prihodki                   410,208.297,00
   – davčni prihodki                   45,225.000,00
   – nedavčni prihodki                  13,090.000,00
   – transferni prihodki                351,893.297,00
II.  Skupaj odhodki                    492,259.650,72
   – tekoči odhodki                   76,502.000,00
   – tekoči transferi                  129,831.528,08
   – investicijski odhodki               261,426.122,64
   – investicijski transferi               23,000.000,00
   – rezerve                       1,500.000,00
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)          –82,051.353,72
-------------------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in 
   prodaja kapitalskih deležev
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih 
   deležev
VI.  Prejeta minus dana posojila in 
   Spremembe kapitalskih deležev
-------------------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                80,000.000,00
VIII. Odplačilo dolga
IX.  Neto zadolževanje proračuna              80,000.000,00
X.  Povečanje oziroma zmanjšanje 
   sredstev na računih
   – stanje sredstev na računih ob 
   koncu preteklega leta                 2,051.353,72
-------------------------------------------------------------------------
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna občine smejo uporabljati sredstva proračuna le za namene, ki so opredeljeni v bilanci odhodkov, ki je sestavni del proračuna.
4. člen
Sredstva proračuna občine se med letom enakopravno in v skladu s potrebami delijo med vse nosilce oziroma uporabnike proračuna do višine doseženih prihodkov, če z odlokom ali aktom občinskega sveta in župana ni drugače določeno, oziroma če v pogodbi med občino in uporabnikom sredstev ni drugače določeno.
5. člen
Sredstva za delovanje uporabnikov se zagotavljajo za:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za prispevke delodajalca,
– sredstva za materialne stroške,
– sredstva za investicijske odhodke.
6. člen
Sredstva za plače se upravnemu organu mesečno zagotavljajo glede na število delavcev in funkcionarjev, koeficiente za določanje plač za posamezne skupine delovnih mest oziroma funkcij, osnovo za obračun plač, ki jo določi republiška vlada, dodatno obremenjenost oziroma uspešnost in delovno dobo.
7. člen
Sredstva proračuna se med letom dodeljujejo praviloma enakomerno kot mesečne akontacije med vse uporabnike proračuna, vendar v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja proračuna občine.
8. člen
Uporabniki proračuna občine morajo izvrševati svoje naloge in skrbeti za financiranje dejavnosti do višine sredstev, ki so jim za te namene odobrena v proračunu.
Na račun proračuna ne smejo prevzemati nobenih obveznosti, ki bi presegale za ta namen določena proračunska sredstva.
9. člen
Uporabniki proračuna so dolžni občinskemu uradu občine predložiti finančne načrte in zaključne račune.
10. člen
Nadzor nad porabo sredstev proračuna ter smotrnostjo in namembnostjo porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Gornji Petrovci in o svojih ugotovitvah poroča občinskemu svetu.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
11. člen
Uporabniki proračuna so dolžni pristojnemu organu občine predložiti finančne načrte in načrte razvojnih programov za leto 2002 do 30. oktobra 2001 ter zaključne račune za leto 2001 do 10. marca 2002.
12. člen
Od prihodkov proračuna se v obvezno rezervo izloči 0,5 % od skupno doseženih prihodkov. Sredstva rezerve se uporabljajo v skladu z zakonom in statutom občine.
13. člen
V proračunu se zagotavljajo sredstva za tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabljajo:
– za nepredvidene naloge, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva,
– za namene, za katere se med letom izkaže, da v proračunu niso bila zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
Porabljena sredstva za tekočo proračunsko rezervo se razporedijo uporabnikom na postavko, na katero se nanašajo, če takšne postavke ni, pa se zanje odpre nova postavka.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
14. člen
Za izvrševanje proračuna Občine Gornji Petrovci je odgovoren župan.
13. člen
Župan lahko zmanjša obseg sredstev, razporejenih za določne namene, ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
14. člen
Župan občine odloča:
– o prenosu sredstev med posameznimi nameni proračuna občine, določenim v bilanci odhodkov,
– o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna,
– o najetju posojila za začasno kritje odhodkov, če se zaradi neenakomernega pritekovanja prihodkov ne more uravnovesiti izvrševanja proračuna, vendar le do višine 5 % sprejetega proračuna, kar mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
O uporabi teh sredstev je župan dolžan poročati občinskemu svetu ob obravnavi porabe proračunskih sredstev v občinskem svetu.
15. člen
Odredbodajalec sredstev vseh delov proračuna za vse dejavnosti je župan.
16. člen
Vsi prihodki, ki jih uprava doseže s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
17. člen
Javna podjetja in javni zavodi se lahko zadolžujejo le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
18. člen
O odpisu neizterljivih prispevkov ter drugih obveznosti, ki so prihodek proračuna, odloča občinski svet.
19. člen
Sredstva proračuna za investicije v izgradnji lokalnih cest se razporejajo v skladu s kriteriji, ki so določeni v odloku proračuna ali jih pa v skladu s politiko investicij v določenem obdobju sprejme občinski svet.
20. člen
Vse investicije, ki se izvajajo v občini in pri kateri sodeluje s svojimi sredstvi krajevna skupnost se izvajajo na podlagi sprejetih sklepov občinskega sveta za posamezno investicijo.
21. člen
Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu z zakonom o javnih naročilih.
II. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
22. člen
Finančno računovodska opravila za občinski proračun in krajevne skupnosti se za leto 2001 vodijo v računovodski službi Občine Gornji Petrovci. Krajevne skupnosti se lahko odločijo, da vodijo finančno računovodske posle samostojno, za kar pa se ne zagotavljajo dodatna sredstva iz proračuna.
23. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 885/2001
Gornji Petrovci, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l. r.

AAA Zlata odličnost