Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1499. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Grad, stran 2550.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Grad (Uradni list RS, št. 56/99, 12/00) je Občinski svet občine Grad na 20. redni seji dne 16. 3. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Grad
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Grad (Uradni list RS, št. 60/99) se v 23. členu doda šesti odstavek, ki glasi:
“V nujnih primerih, ko ni mogoče sklicati seje občinskega sveta, lahko občinski svet na predlog župana odloči o posameznem gradivu, ne da bi se sestal (korespondenčna seja).“
2. člen
Besedilo 44. člena se črta in se nadomesti z besedilom, ki glasi:
“Občinski svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. Občinski svet sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Glas je opredeljen, če se glasi “ZA“ ali “PROTI“. Če je med opredeljenimi, več glasov “ZA“ kot “PROTI“ predlaganemu sklepu oziroma odločitvi, je sklep sprejet, v nasprotnem primeru pa ni.
Občinski svet sprejema statut občine z dvetretjinsko večino vseh članov sveta, poslovnik občinskega sveta in proračun občine z dvetretjinsko večino navzočih članov sveta, ostale akte pa z večino opredeljenih glasov navzočih članov.“
3. člen
V 57. členu se v tretjem odstavku za tretjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
“– ugotavlja nezdružljivost opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo v skladu z zakonom.“
Četrta alinea postane peta alinea.
4. člen
V 58. členu se doda tretji odstavek, ki glasi:
“Delovno telo sprejema odločitve na seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. “
5. člen
V 79. členu se v tretjem odstavku za besedo “večina“ doda beseda “opredeljenih“.
6. člen
Črta se tretji odstavek 106. člena in se nadomesti s naslednjim besedilom:
“Kandidat je imenovan za podžupana, če se je “ZA“ izrekla večina opredeljenih navzočih članov.“
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 185/2001
Grad, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Grad
Daniel Kalamar, univ. dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost