Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1477. Sklep o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD, stran 2527.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o vladi (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00) in drugega odstavka 24. člena uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (Uradni list RS, št. 114/00) je Vlada Republike Slovenije na 17. seji dne 15. 3. 2000 sprejela
S K L E P
o ustanovitvi in imenovanju članov Nadzornega odbora SAPARD
1. člen
Nadzorni odbor SAPARD (v nadaljevanju besedila: nadzorni odbor) spremlja in nadzoruje izvedbo posebne predpristopne pomoči Skupnosti za kmetijstvo in razvoj podeželja, v skladu s programom razvoja podeželja 2000–2006 (v nadaljevanju besedila: program SAPARD) in v skladu z določili večletnega sporazuma o financiranju posebnega pristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja v Republiki Sloveniji, sklenjenega med Komisijo Evropskih skupnosti in Vlado Republike Slovenije.
2. člen
V nadzorni odbor se kot člani imenujejo predstavniki:
1. ministrstev in vladnih služb:
– Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:
Iztok Jarc, državni sekretar, predsednik;
Dušan Vujadinovič, državni podsekretar, namestnik predsednika;
Jana Erjavec, svetovalka vlade, članica;
Janja Kokolj-Prošek, državna podsekretarka, članica;
– Ministrstva za finance:
Mojca Grošelj, državna podsekretarka, članica;
– Ministrstva za gospodarstvo:
Mihaela Logar, državna podsekretarka za področje regionalnega razvoja, članica;
– Ministrstva za okolje in prostor:
Marko Slokar, državni sekretar, član;
– Službe Vlade Republike Slovenije za evropske zadeve:
Aleš Hočevar, svetovalec vlade, član;
2. javnih agencij:
– Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:
Igor Hrovatič, državni podsekretar, član
– Agencije RS za regionalni razvoj:
Janja Pečar, svetovalka vlade, članica;
3. gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij:
– Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije:
Ervin Kuhar, direktor, član;
– Gospodarske zbornice Slovenije:
Silvester Čotar, sekretar Združenja agroživilstva, član;
– Sindikat kmetov Slovenije:
Marjan Gorenc, predsednik sindikata, član;
– Zadružna zveza Slovenije:
Bojan Rus, KZ Ptuj, član.
Predstavnike v nadzornem odboru predlagajo njihovi predstojniki. Spremembe v članstvu nadzornega odbora se morajo sporočiti predsedujočemu in drugim članom nadzornega odbora.
Predstavniki Komisije Evropskih skupnosti in Delegacije Evropske Komisije v Sloveniji imajo v nadzornem odboru svetovalno funkcijo.
3. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in namestnika predsednika. Predsednika nadzornega odbora in namestnika predsednika imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za predsednika odbora ne more biti imenovan predstavnik Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
4. člen
V skladu s pristojnostmi, določenimi v uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (Uradni list RS, št. 114/00), nadzorni odbor zlasti:
– spremlja učinkovitost in kvaliteto izvajanja predpristopnega programa SAPARD,
– daje soglasje na vsebino programa SAPARD ali pripombe glede možnih prilagoditev programa SAPARD, vključno z materialnimi in finančnimi indikatorji za spremljanje pomoči,
– proučuje in odobri izbirne kriterije za vsak posamezen ukrep, določen v programu SAPARD,
– tekoče spremlja napredek v zvezi s postavljenimi cilji iz programa SAPARD,
– proučuje rezultate izvajanja, predvsem doseganje ciljev pri različnih ukrepih programa SAPARD,
– prouči in potrdi letna poročila in zaključno poročilo o izvajanju programa SAPARD, preden se ta pošlje Komisiji EU,
– prouči in odobri vsak predlog glede vsebinske spremembe sklepa Komisije Evropskih skupnosti o dodelitvi sredstev skupnosti,
– lahko predlaga Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja ustrezne prilagoditve in popravke postopkov izvajanja, ki bi pospešili ali omogočali doseganje postavljenih ciljev v programu SAPARD,
– usklajuje ukrepe informiranja in obveščanja, ki jih mora izvesti Republika Slovenija v zvezi z ukrepi programa SAPARD.
5. člen
Način dela nadzornega odbora se določi v poslovniku, ki ga nadzorni odbor sprejme na svoji prvi seji. Če nadzorni odbor predvideva bistvene dopolnitve in spremembe poslovnika, jih pred sprejemom sporoči Komisiji Evropskih skupnosti.
Nadzorni odbor odloča na seji, ki jo skliče in vodi predsednik nadzornega odbora najmanj dvakrat letno. Ostale seje lahko skliče predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo enega od članov nadzornega odbora ali Komisije Evropskih skupnosti.
6. člen
Sklepi nadzornega odbora so sprejeti, če jih sprejmejo vsi navzoči člani nadzornega odbora. Če sprejeti sklepi vplivajo na spremembo programa SAPARD ali uresničevanje ciljev iz programa SAPARD, jih mora sprejeti tudi Vlada RS.
Nadzorni odbor mora zagotoviti usklajeno spremljanje in nadzor nad izvajanjem programa SAPARD in o tem redno obveščati skupni nadzorni odbor (Joint Monitoring Committee), ki je pristojen za nadzor nad vsemi programi predpristopne pomoči.
7. člen
Strokovno in administrativno tehnično podporo nadzornemu odboru zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Nadzorni odbor ima sekretarja, ki ga imenuje minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Finančna sredstva za delovanje nadzornega odbora zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 118-52/00
Ljubljana, dne 15. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti