Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001, Kazalo


MINISTRSTVA

1523. Odredba o spremembah odredbe o določitvi števila delovnih mest strokovnih sodelavcev, administrativnih in drugih delavcev na državnih tožilstvih v Republiki Sloveniji
1524. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tržič
1525. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Dobrova
1526. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ravensko
1527. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ljutomer
1528. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Tuhinj-Motnik
1529. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Cerklje
1530. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mežica
1531. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
1532. Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka
1533. Seznam zdravil, katerim se je spremenila ATC oznaka v letu 2001
1534. Seznam zdravil, za katera je od 13. 3. 2001 do 2. 4. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
1535. Seznam zdravil, za katera je bilo od 16. 2. 2001 do 2. 4. 2001 izdano dovoljenje za promet
1536. Odločba o soglasju k aktu o ustanovitvi Univerzitetne ustanove ing. Lenarčič Milana
1581. Odločba o prepovedi uvoza v Republiko Slovenijo in prevoza preko ozemlja Republike Slovenije za določene pošiljke zaradi preprečitve vnosa slinavke in parkljevke

BANKA SLOVENIJE

1537. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 9. do 15. 4. 2001
1538. Sporočilo o cenah plemenitih kovin na dan 31. 3. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1539. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo

OBČINE

Cankova

1540. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2000
1541. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Cankova

Kanal ob Soči

1542. Sklep o razpisu svetovalnega referenduma

Kostel

1543. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kostel za leto 2000
1544. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kostel
1545. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2001

Kranj

1546. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000
1547. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2001
1548. Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra
1549. Odlok o določitvi višine in načinu plačevanja članarine Javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra
1550. Odlok o turistični taksi

Kuzma

1551. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Murska Sobota, ki se nanaša na območje Občine Kuzma

Mežica

1552. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2000
1553. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Mežica
1554. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
1555. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1556. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Moravske Toplice

1557. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2001
1558. Pravilnik o prodaji, oddaji v najem ali zakup, oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Moravske Toplice

Sežana

1559. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2000
1560. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o javni kanalizaciji v Občini Sežana
1561. Sklep o ceni čiščenja odpadnih voda na območju mesta Sežana

Sodražica

1562. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2001
1563. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
1564. Sklep o določitvi cene programov v vrtcu Sodražica
1565. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Sodražica za leto 2001
1566. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Sodražica
1567. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1568. Pravilnik o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v najem ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Sodražica

Sveta Ana

1569. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sveta Ana
1570. Spremembo statuta Občine Sveta Ana
1571. Sprememba poslovnika o delu Občinskega sveta občine Sveta Ana
1572. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
1573. Sklep o sprejetju programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana

Škofja Loka

1574. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Škofja Loka v letu 2001
1575. Sklep o cenah vodarine na območju Občine Škofja Loka
1576. Sklep o sprejetju programa

Šmarje pri Jelšah

1577. Poslovnik Nadzornega odbora občine Šmarje pri Jelšah

Tabor

1578. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor
1579. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti

Videm

1580. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti