Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1546. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000, stran 2624.

Na podlagi 96. in 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 85/99) in 86. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96) je Svet Mestne občine Kranj na 23. seji dne 28. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Mestne občine Kranj so bili v letu 2000 realizirani v naslednjih zneskih (v 000 SIT):
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupaj prihodki                4,351.878
II.  Skupaj odhodki                4,352.987
III. Proračunski presežek (I.-II.)          –1.109
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta sredstva od vrnjenih posojil in od
   prodaje kapitalskih vlog            163.549
V.  Sredstva danih posojil in nakup kapitalskih
   naložb                        0
VI.  Prejeta minus dana posojila in sprem.
   kapitalskih deležev               163.549
VII. Skupni presežek (I.+IV.) – (II.+V.)       162.440
C)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje proračuna                0
IX.  Odplačilo dolga                    0
X.  Neto zadolževanje (VIII. – IX.)            0
XI.  Povečanje sredstev na računih (VII. – X.)    162.440
3. člen
Presežek prihodkov in drugih prejemkov v višini 162,440.000 SIT se po zaključnem računu proračuna za leto 2000 razporedi v proračun Mestne občine Kranj za leto 2001.
4. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve v višini 23,714.000 SIT se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2001.
5. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Kranj za leto 2000 je sestavni del tega odloka. Sestavni del odloka sta tudi račun financiranja in račun finančnih terjatev in naložb Mestne občine Kranj v letu 2000.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije:
Št. 40301 – 0002/00 – 11
Kranj, dne 29. marca 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti