Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1548. Odlok o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra, stran 2625.

Na podlagi 6. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99), 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 3. in 12. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96), 15. člena statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99), 15. člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), 21. člena statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 6/96, 37/98 in 21/99) so Mestni svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 28. 2. 2001, Občinski svet občine Jezersko na 18. seji dne 20. 2. 2001, Občinski svet občine Preddvor na 20. seji dne 14. 3. 2001 in Občinski svet občine Šenčur na 18. seji dne 7. 3. 2001 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije Kokra
UVODNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom, ki ga sprejemajo v enakem besedilu:
– Mestna občina Kranj,
– Občina Jezersko,
– Občina Preddvor
– Občina Šenčur
(v nadaljevanju: ustanoviteljice) z namenom usklajene, kakovostne in celovite turistične ponudbe, izkoriščanje naravnih danosti in etnoloških ter kulturnih posebnosti območja ter promocije in spodbujanja razvoja turizma na območju vseh navedenih občin, ustanovijo lokalno turistično organizacijo, skladno z zakonom.
2. člen
Ustanoviteljice javnega zavoda so Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, Občina Jezersko, Zgornje Jezersko 57, 4206 Zgornje Jezersko, Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor in Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur.
NAZIV IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
Ime zavoda je: Javni zavod Lokalna turistična organizacija Kokra.
Skrajšano ime zavoda je: LTO Kokra.
Sedež zavoda je: v Kranju, Stritarjeva ulica 5.
Sestavni del imena sta znak in grafična oblika imena, ki sta natančno opredeljena v statutu zavoda.
DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Dejavnost zavoda je:
– DE/22.12 Izdajanje časopisov,
– DE/22.15 Drugo založništvo,
– DE/22.22 Drugo tiskarstvo,
– G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
– G/52.12 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah,
– G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– G/52.48 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah,
– G/52.62 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
– H/55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov,
– H/55.23 Druge nastanitve za krajši čas,
– I/60.23 Drugi kopenski potniški prevoz,
– I/61.20 Rečna, jezerska plovba in plovba po prekopih,
– I/63.30 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
– K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo in po pogodbi,
– K/71.40 Izposojanje izdelkov široke porabe,
– K/72.30 Obdelovanje podatkov,
– K/72.40 Dejavnosti povezane z bazami podatkov,
– K/72.60 Druge računalniške dejavnosti,
– K/73 Raziskovanje in razvoj,
– K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
– K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
– K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.40 Oglaševanje,
– K/74.81 Fotografska dejavnost,
– K/74.83 Tajniška dela in prevajanje,
– K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/74.833 Druga splošna tajniška dela,
– K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
– L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
– O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
– O/92.12 Distribucija filmov in videofilmov,
– O/92.32 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
– O/92.33 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov,
– O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.
– O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij,
– O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
– O/92.623 Druge športne dejavnosti,
– O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
Zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju vseh ustanoviteljic.
5. člen
Zavod opravlja vse dejavnosti, določene s tem odlokom, kot nepridobitne.
Zavod lahko opravlja posamezne naloge v obliki dodatnih programov in projektov. Pri tem lahko pridobiva sredstva za izvajanje takih programov in projektov od zainteresiranih pravnih in fizičnih oseb.
6. člen
V okviru dejavnosti navedenih v 4. členu tega odloka, opravlja zavod zlasti naslednje naloge:
– oblikovanje celovite turistične ponudbe na območju občin ustanoviteljic,
– priprava strategije razvoja turističnega območja in razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske skupnosti,
– pospeševanje turistične dejavnosti,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinških in informacijsko promocijskih dejavnosti,
– raziskovanje in analiziranje trga,
– obdelava podatkov o turističnem prometu,
– analiza učinkov promocijskih aktivnosti,
– koordiniranje na področju turizma med člani LTO, društvi in ostalimi subjekti v občinah,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture,
– informiranje obiskovalcev v okviru turistično informacijskih centrov,
– svetovanje, izobraževanje in organizacijska usposabljanja,
– pomoč pri trženju proizvodov in storitev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih in drugih društev,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi subjekti s področja turizma.
Zavod opravlja tudi vse druge posle, ki so potrebni za njegov obstoj in za opravljanje dejavnosti.
ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor,
– strokovni svet,
– panožne strokovne komisije.
Za opravljanje finančnih, administrativnih in drugih strokovno-tehničnih opravil, se v zavodu organizira strokovna služba. Podrobnejša organizacija zavoda se določi s statutom zavoda.
Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda ima petnajst članov, ki ga sestavljajo:
– dva predstavnika Mestne občine Kranj in po en predstavnik vsake od ostalih ustanoviteljic,
– en predstavnik delavcev zavoda,
– dva predstavnika, ki jih izmed zainteresirane javnosti imenuje občni zbor,
– trije predstavniki, ki jih imenuje Strokovna komisija za gostinstvo,
– štirje predstavniki, ki jih po enega imenuje vsaka panožna strokovna komisija, razen Strokovna komisija za gostinstvo.
V primeru vstopa novih ustanoviteljic se število članov sveta zavoda v prvem odstavku tega člena ustrezno spremeni, glede na določila prve alinee istega odstavka.
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izmed sebe izberejo člani sveta zavoda na prvi seji.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta zavoda so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
9. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom in drugimi akti še naslednje naloge:
– sprejme statut zavoda v soglasju z ustanoviteljicami,
– sprejema druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni program dela,
– sprejema letni finančni načrt ob soglasju ustanoviteljic,
– sprejema zaključni račun,
– ustanoviteljicam predlaga spremembo dejavnosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic,
– odloča o najemanju posojil po predhodnem soglasju ustanoviteljic,
– opravlja druge z zakonom, tem odlokom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
10. člen
Način dela sveta zavoda se določi s statutom.
Direktor
11. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, ga predstavlja ter zastopa brez omejitev. Direktor je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Za direktorja je lahko imenovan tisti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima višjo, visoko ali univerzitetno izobrazbo turistične, ekonomske, pravne ali druge družboslovne smeri,
– ima najmanj 8 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 4 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– ima delovne izkušnje na področju turizma,
– izpolnjuje ostale pogoje v skladu z zakonom,
– ima aktivno znanje dveh svetovnih jezikov.
Direktorja imenuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa in po predhodnem soglasju vseh ustanoviteljic.
Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, se natančneje določijo s statutom zavoda. Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat z izkušnjami na področju turizma, ki predloži program dela za mandatno obdobje.
Pravice in obveznosti direktorja se podrobneje določijo v statutu.
12. člen
Mandat direktorja traja štiri leta. Direktor je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
Strokovni svet
13. člen
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega in programskega dela ima zavod strokovni svet.
Strokovni svet je kolegijski organ.
Strokovni svet sestavljajo predstavniki vsake od panožnih strokovnih komisij in zunanji strokovnjaki s področja dela zavoda. Strokovni svet imenuje svet zavoda na predlog direktorja.
Strokovni svet šteje najmanj šest članov in največ devet članov.
14. člen
Pristojnosti, način dela, način imenovanja in trajanje mandata članov strokovnega sveta se natančneje določijo s statutom zavoda.
Panožne strokovne komisije
15. člen
Zavod ima pet panožnih strokovnih komisij, in sicer:
1. strokovna komisija za gostinstvo (dejavnosti, ki so v Standardni klasifikaciji navedene pod črko H in jih opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine),
2. strokovna komisija za trgovino in predelovalne dejavnosti (dejavnosti, ki so v Standardni klasifikaciji navedene pod črkama D in G in jih opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine),
3. strokovna komisija za kmetijstvo, lov, gozdarstvo in ribištvo (dejavnosti, ki so v Standardni klasifikaciji navedene pod črkama A in B in jih opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine),
4. strokovna komisija za promet, skladiščenje in zveze (dejavnosti, ki so v Standardni klasifikaciji navedene pod črko I jih opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine),
5. strokovna komisija za druge dejavnosti povezane s turizmom (dejavnosti, ki niso zajete v prejšnjih komisijah, vendar jih kot dejavnosti neposredno povezane s turizmom opredeljuje odredba o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine, kakor tudi dejavnosti, ki niso navedene v odredbi in jih opravljajo turistična in druga društva ter zavodi na območju občin, ki so vključene v zavod).
16. člen
Vsaka strokovna komisija ima pet članov, ki jih izmed članov zavoda, glede na opravljanje dejavnosti imenujejo člani zavoda na občnem zboru.
17. člen
Pristojnosti, način dela, način imenovanja in trajanje mandata članov panožnih strokovnih komisij se natančneje določijo s statutom zavoda.
ČLANSTVO V ZAVODU
18. člen
Člani zavoda so, na podlagi zakona o pospeševanju turizma, vse pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost in sobodajalci ter tisti kmeti, ki opravljajo gostinsko dejavnost, če imajo v občinah ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enote ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Članstvo za pravne osebe, podjetnike posameznike in kmete iz prejšnjega odstavka tega člena je obvezno.
Člani so lahko tudi turistična društva in druga društva na podlagi pristopne izjave.
19. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju zavoda preko imenovanih članov sveta zavoda in strokovnega sveta. O delu zavoda so informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče direktor.
Člani zavoda uresničujejo svoje interese preko panožnih strokovnih komisij.
Podrobnejše določbe o občnem zboru določa statut zavoda.
20. člen
Člani plačujejo zavodu članarino, določeno s posebnim odlokom, ki ga sprejmejo ustanoviteljice in v skladu z zakonom ter ostalimi veljavnimi predpisi.
SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
S statutom se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Zavod ima tudi druge splošne akte, s katerimi ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje v skladu s statutom in zakonom.
Druge splošne akte sprejema direktor zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa drugače.
SREDSTVA ZAVODA
22. člen
Mestna občina Kranj bo za ustanovitev in začetek dela zavodu zagotovila prostor na sedežu zavoda. Sredstva potrebna za ureditev prostora in nabavo potrebne opreme bodo zagotovile vse ustanoviteljice.
Ustanovitveni kapital zavoda zanaša 7,000.000 SIT. Ustanovitveni kapital zavoda zagotovijo občine v naslednji višini:
– Mestna občina Kranj 4.692.887 SIT,
– Občina Jezersko 418.074 SIT,
– Občina Preddvor 1.686.077 SIT,
– Občina Šenčur 202.962 SIT.
23. člen
Zavod pridobiva sredstva za svoje delo:
– s članarino, ki jo v skladu z zakonom predpišejo ustanoviteljice,
– s turistično takso,
– s proračunskimi sredstvi ustanoviteljic,
– z lastnimi prihodki zavoda (plačilo za blago in storitve),
– s sredstvi proračuna Republike Slovenije,
– s sredstvi iz naslova javnih razpisov pristojnih ministrstev in drugih razpisov,
– s sredstvi Slovenske turistične organizacije,
– z darili, volili in dotacijami,
– z drugimi viri.
24. člen
Kriterije, način plačila in določanje višine članarine za posameznega člana lokalne turistične organizacije določijo ustanoviteljice s posebnim odlokom v skladu z zakonom.
25. člen
Ustanoviteljice namenjajo zavodu turistično takso v skladu s posebnim odlokom, ki ga sprejmejo, zavod pa jo je dolžan porabiti v namene, ki jih določa zakon.
Ustanoviteljice nakazujejo turistično takso zavodu enkrat mesečno, do 10. dne v mesecu, za predpretekli mesec, glede na realizirane prihodke z naslova turističnih taks v občinskih proračunih, v skladu s posebnim odlokom.
26. člen
Ustanoviteljice bodo na osnovi skupaj dogovorjenega letnega programa dela namenjale sredstva iz svojih proračunov za delovanje in aktivnosti zavoda v višini, ki se bo izračunala na podlagi naslednjih kriterijev:
– delež dohodnine občine v državnem merilu,
– število registriranih nočitev v občini,
– število registriranih ležišč v občini,
– število registriranih turistov v občini.
Deleži se izračunajo na podlagi uradnih statističnih podatkov iz preteklega leta za prihodnje leto.
RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
27. člen
Zavod samostojno gospodari s prihodki, ki jih ustvari s povračilom za storitve, ki jih opravlja ter z drugimi lastnimi prihodki.
28. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja le za opravljanje in razvoj svojih dejavnosti, v skladu z letnim programom.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda v soglasju z ustanoviteljicami.
29. člen
O načinu pokrivanja primanjkljaja, oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev, odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic na podlagi sanacijskega načrta za pokrivanje primanjkljaja.
POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI
30. člen
Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle le v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
31. člen
Zavod je pravna oseba, nastopa v pravnem prometu samostojno in brez omejitev v okviru svoje dejavnosti.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s celotnim svojim premoženjem in z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
32. člen
Zavod v pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor.
33. člen
Ustanoviteljice so odgovorne za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki se z vsakoletnim proračunom namenijo za dejavnost zavoda.
VSTOP IN IZSTOP USTANOVITELJIC
34. člen
Ob soglasju ustanoviteljic lahko v zavod vstopi kot ustanoviteljica občina, ki meji na območje lokalne turistične organizacije in katere vstop dopolnjuje zaokroženo območje lokalne turistične organizacije ter s svojim vstopom ne ogroža pridobljenih statusov območja ali lokalne turistične organizacije.
Vsaka od ustanoviteljic ima pravico do izstopa iz zavoda.
Način in postopek vstopa in izstopa opredeljuje ta odlok.
Vstop ustanoviteljic
35. člen
Občina, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 34. člena tega odloka (v nadaljevanju: kandidatka), izrazi svojo pripravljenost do vstopa v zavod z obrazloženo pobudo, ki jo župan kandidatke naslovi na svet zavoda.
Kolikor svet zavoda, ki o pobudi razpravlja v roku 30 dni od prejema pobude ugotovi, da kandidatka izpolnjuje pogoj iz 34. člena tega odloka, naloži direktorju zavoda, da pripravi poročilo o posledicah pristopa kandidatke, ki mora vsebovati:
– opredelitev kandidatke,
– opredelitev območja kandidatke,
– stroške vključevanja kandidatke,
– posledice vključitve kandidatke (statusne, finančne in delovne spremembe),
– časovni načrt vključitve.
Direktor je dolžan poročilo predstaviti svetu zavoda v roku 30 dni od dneva prejema sklepa sveta zavoda, s katerim mu je naložena izdelava poročila.
Na podlagi poročila direktorja svet zavoda odloči o vključitvi kandidatke in o tem sprejme obrazložen sklep, ki ga v roku 8 dni od sprejema pošlje ustanoviteljicam.
36. člen
Če svet zavoda s sklepom ustanoviteljicam predlaga, da se kandidatka sprejme, pozove ustanoviteljice, da se do vstopa kandidatke opredelijo in posredujejo pisno soglasje, ki ga sprejmejo občinski sveti ustanoviteljic s sklepom, ki vsebuje:
– soglasje za vključitev kandidatke,
– rok, do katerega mora pristojni organ kandidatke sprejeti ta odlok, odlok, ki opredeljuje turistično takso in odlok, ki opredeljuje določitev višine in način plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji v veljavnem besedilu, ki so ga sprejele ustanoviteljice ter potrditi veljavni statut zavoda,
– rok, do katerega mora kandidatka poravnati svoje finančne obveznosti, ki izhajajo iz naslova ustanovitvenega kapitala, zagonskih in ostalih sredstev, ki so jih ustanoviteljice v preteklem obdobju namenile za delovanje zavoda in stroškov vključitve nove kandidatke v zavod,
– rok, do katerega mora zavod urediti statusne spremembe.
Sklep je veljaven, ko ga v enakem besedilu soglasno sprejmejo vse ustanoviteljice.
37. člen
Ko svet zavoda prejme soglasje vseh ustanoviteljic, najkasneje v roku 8 dni pisno obvesti kandidatko o pogojih vstopa v zavod.
Kandidatka pridobi status ustanoviteljice in vse pravice ter obveznosti, ki izhajajo iz tega z dnem, ko izpolni vse pogoje iz sklepa navedenega v 36. členu tega odloka.
38. člen
Če svet zavoda s sklepom odloči, da se kandidatka ne sprejme v zavod, o tem z obrazložitvijo svoje odločitve obvesti ustanoviteljice.
Ko svet zavoda prejme potrditev sklepa iz prvega odstavka tega člena od vseh ustanoviteljic, o tem najkasneje v roku 8 dni pisno obvesti kandidatko.
Izstop ustanoviteljic
39. člen
Ustanoviteljica izstopi iz zavoda na podlagi pisne izjave, ki jo posreduje ostalim ustanoviteljicam in svetu zavoda.
Ustanoviteljica, ki izstopi ima pravico do povrnitve sorazmernega deleža ustanovitvenega kapitala.
40. člen
Čas izstopa, način in rok plačila sorazmernega dela ustanovitvenega kapitala ustanoviteljice določijo s pogodbo.
41. člen
Z dnem izstopa vse pravice, dolžnosti in obveznosti preidejo na preostale ustanoviteljice.
STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
42. člen
O statusnih spremembah zavoda odločajo ustanoviteljice soglasno.
Zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
43. člen
Ustanoviteljice imajo do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– dajejo soglasje k statutu zavoda, njegovim spremembam ter dopolnitvam,
– dajejo soglasje k letnemu finančnemu načrtu,
– dajejo soglasje k imenovanju direktorja,
– dajejo soglasje za dodatna sredstva, ki niso predvidena v letnem planu,
– dajejo soglasje k vključevanju v druge oblike, opredeljene v zakonu o pospeševanju turizma,
– dajejo soglasje k vključitvi novih članic in določajo pogoje vstopa,
– imenujejo člane sveta zavoda, ki jih po tem odloku imenujejo ustanoviteljice,
– spremljajo skladnost porabe sredstev z letnim programom in finančnim načrtom,
– zagotavljajo zavodu prostorske pogoje za njegovo delo.
Ustanoviteljice se zavezujejo, da se bodo o zadevah, vezanih na turistično dejavnost, usklajevale z zavodom.
Zavod ima do ustanoviteljic naslednje pravice in obveznosti:
– predloži finančno ovrednoten razvojni program in letni program dela,
– najmanj enkrat letno poroča o poslovnih rezultatih,
– najmanj enkrat letno poroča o realizaciji letnega programa dela in o porabi finančnih sredstev,
– vsako leto predloži zaključni račun zavoda,
– sodeluje pri ukrepih ustanovitelja za razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen.
Zavod se zavezuje, da se bodo o zadevah, vezanih na turistično dejavnost, usklajeval z ustanoviteljicami.
Zavod z vsemi sredstvi ter z vsemi premičnimi in nepremičnimi stvarmi upravlja kot dober gospodar.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
44. člen
Svet zavoda se konstituira v 30 dneh od registracije zavoda.
Prve člane sveta zavoda, katerih imenovanje je sicer v pristojnosti občnega zbora članov in delavcev, imenujejo soglasno župani ustanoviteljic izmed, po zakonu predvidenih, članov lokalne turistične organizacije. Mandat tako imenovanih članov traja do prvega občnega zbora članov, vendar ne dlje kot eno leto od prve seje sveta zavoda.
45. člen
Svet zavoda sprejme statut zavoda najpozneje v roku treh mesecev po svoji prvi seji.
46. člen
Do imenovanja direktorja zavoda v skladu s tem odlokom, opravlja funkcijo direktorja vršilec dolžnosti direktorja, ki ga imenujejo župani ustanoviteljic, vendar največ za dobo enega leta po ustanovitvi zavoda.
Postopek imenovanja vršilca dolžnosti direktorja začnejo ustanoviteljice najkasneje z dnem, ko zadnja občina ustanoviteljica sprejme ta odlok.
47. člen
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan izpeljati vse postopke v zvezi s statusno-pravno ureditvijo zavoda, postopke potrebne za začetek delovanja zavoda in postopke vezane na pridobitev statusa turističnega območja.
Vpis zavoda v sodni register mora biti priglašen najkasneje v 30 dneh po imenovanju vršilca dolžnosti direktorja.
48. člen
Ustanoviteljice morajo deleže ustanovitvenega kapitala zavoda vplačati na žiro račun zavoda najkasneje v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka.
49. člen
Za prvo leto delovanja zavoda namenijo ustanoviteljice sredstva v skupni višini 4,000.000 SIT, po deležih izračunanih na podlagi kriterijev določenih v 26. členu tega odloka, in sicer:
– Mestna občina Kranj    2.681.650 SIT,
– Občina Jezersko       238.900 SIT,
– Občina Preddvor       963.472 SIT,
– Občina Šenčur        115.978 SIT.
Sredstva opredeljena v prvem odstavku tega člena, ustanoviteljice nakažejo na žiro račun zavoda v roku največ 30 dni od dneva uveljavitve tega odloka.
50. člen
Zavod je dolžan najkasneje do konca leta 2001 vzpostaviti bazo podatkov o zavezancih za plačilo članarine in določiti višino članarine vsakemu članu zavoda v skladu s posebnim odlokom.
Najkasneje do 30. septembra 2002 je zavod dolžan naložiti članom zavoda plačilo članarine skladno z zakonom in posebnim odlokom. Rok zapadlosti plačila članarine ne sme biti daljši kot do 31. oktobra 2002.
51. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi zadnje izmed občin ustanoviteljic, ki ga bodo vsaka zase objavile na način, kot ga imajo opredeljenega za objavo odlokov v svojih statutih.
Št. 33201-3/99-390-43/02
Kranj, dne 28. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l. r.
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
Župan
Občine Šenčur
Franc Kern, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti