Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1550. Odlok o turistični taksi, stran 2632.

Na podlagi 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96), 15. člena statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99), 15. člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), 21. člena statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 6/96, 37/98 in 21/99), so Mestni svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 28. 2. 2001, Občinski svet občine Jezersko na 18. seji dne 20. 2. 2001, Občinski svet občine Preddvor na 20. seji dne 14. 3. 2001 in Občinski svet občine Šenčur na 18. seji dne 7. 3. 2001 sprejeli
O D L O K
o turistični taksi
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse na območju Mestne občine Kranj, Občine Jezersko, Občine Preddvor in Občine Šenčur, zavezanci za njeno plačilo, način plačila, način poročanja in nadzor nad izvajanjem odloka.
2. člen
Turistična taksa je pavšalni denarni znesek, ki ga plačuje turist za vsak dan bivanja v kraju zunaj stalnega bivališča. Z njo turist v registriranem prenočitvenem obratu poravna storitve ali ugodnosti, ki jih je deležen brezplačno.
Turistično takso plača turist skupaj s plačilom storitev za prenočevanje.
Turist je dolžan plačati turistično takso tudi v primeru, ko je deležen brezplačnih storitev za prenočevanje.
VIŠINA TURISTIČNE TAKSE
3. člen
Turistična taksa se v skladu z zakonom določa v točkah.
Na območju opredeljenem v 1. členu tega odloka se določa turistična taksa v višini 10 točk.
Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke, ki jo v skladu z zakonom določi Vlada Republike Slovenije.
4. člen
1. Plačila turistične takse so oproščeni:
– otroci do 7. leta starosti,
– invalidne osebe na podlagi članske izkaznice,
– osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih in bolnicah,
– učenci, dijaki in študentje, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,
– dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,
– osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v turističnem gostinskem obratu več kot 30 dni,
– udeleženci mladinskih in državnih strokovnih športnih tekmovanj,
– tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila takse.
2. Turistično takso v višini 50% plačujejo:
– osebe od 7. do 18. leta,
– turisti v kampih,
– turisti v domovih za učence in študente,
– turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključene v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF.
NAČIN PLAČEVANJA
5. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobrati turistično takso obenem s plačilom storitve za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.
Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena morajo pobrati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunajo plačila storitev za prenočevanje.
6. člen
Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog iz 1. in 2. točke 4. in 5. člena tega odloka v evidenci, ki jo predpiše minister, pristojen za turizem.
7. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na žiro račune občin, na območju katere imajo sedež oziroma poslovno enoto, in sicer:
– Mestne občine Kranj,
– Občine Jezersko,
– Občine Preddvor,
– Občine Šenčur.
Osebe iz 5. člena tega odloka so v roku, ki ga določa prejšnji odstavek, dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek turistične takse.
8. člen
Osebe iz 5. člena tega odloka morajo pobirati turistično takso, voditi evidenco o plačani taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci turistov, iz katere mora biti razvidno število prenočitev posameznega turista in znesek plačane takse. Vsebino evidenc predpiše minister, pristojen za turizem.
9. člen
Zbrana sredstva turistične takse so prihodek proračunov občin navedenih v 1. členu tega odloka in se v višini najmanj 70% odvajajo na žiro račun lokalne turistične organizacije najkasneje do 10. dne v mesecu za predpretekli mesec. Lokalna turistična organizacija je dolžna sredstva, zbrana s turistično takso, skladno z zakonom in dogovorom z občinami nameniti za:
– turistične informacije in usmerjanje s pomočjo ustrezne prometne signalizacije,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma
– pisna promocijska gradiva,
– filme in druga sredstva za promocijo turistične ponudbe
– prireditve,
– vzdrževanje in urejanje parkov, zelenic, cvetličnih nasadov, tematskih poti in drugih javnih površin, ki so namenjene turistom ter programov urejanje okolja, ki jih izvajajo turistična in okoljevarstvena društva.
POROČANJE O PLAČILU TURISTIČNE TAKSE IN NAZDOR
10. člen
Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v nadaljevanju: zavezanci), so dolžne poleg evidence predvidene v drugem odstavku 9. člena zakona o turistični taksi in rednega odvajanja denarja, predložiti tudi mesečno poročilo o plačani turistični taksi občinam navedenih v 1. členu tega odloka, in sicer do 20. v mesecu za pretekli mesec, na obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.
Poročilo iz prvega odstavka tega člena so zavezanci dolžni posredovati vsak mesec, tudi v primeru, da niso imeli gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov ni bilo na prenočevanju.
11. člen
Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ.
Nadzor opravljajo tudi pristojni občinski upravni organi občin, navedenih v 1. členu tega odloka, v okviru svojih pooblastil.
KAZENSKA DOLOČBA
12. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje pravna ali fizična oseba, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, in sicer:
– če do 20. v mesecu za pretekli mesec ne poda poročila iz 10. člena tega odloka,
– če ne poda poročila na predpisanem obrazcu,
– če poda pomanjkljivo poročilo o plačani turistični taksi.
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
13. člen
Z dnem začetka uporabe tega odloka prenehajo veljati:
– odlok o turistični taksi v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 15/99),
– odlok o turistični taksi v Občini Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 40/99),
– odlok o turistični taksi v Občini Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 10/98).
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi zadnje izmed občin, ki ga sprejemajo in ga bodo vsaka zase objavile na način, kot ga imajo opredeljenega za objavo odlokov v svojih statutih, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2002 dalje.
Št. 33201-3/99-390-43/02
Kranj, dne 28. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l. r.
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
Župan
Občine Šenčur
Franc Kern, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti