Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1562. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 2001, stran 2644.

Na podlagi 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 15. in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sodražica za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Sodražica za leto 2001 se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog v Občini Sodražica.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 obsegajo:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki                   211.361.000
skupaj odhodki                    211.361.000
proračunski primanjkljaj                    –
----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil                 –
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna                     –
odplačilo dolga                        –
neto zadolževanje                       –
----------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Sodražica. Župan je za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu svetu.
4. člen
Med prihodke proračuna se štejejo tisti prihodki, ki so bili vplačani v proračun do konca tekočega leta.
Med izdatke proračuna se štejejo tista izplačila iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki so predvidena za posamezni namen in če so izpoljenjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev.
6. člen
Proračunska sredstva ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji, ki jih določa zakon o javnih financah in ta odlok.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno.
7. člen
Če se med letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan za največ 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti občinski svet.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadrževanja izvrševanja proračuna proračun ne more uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadrževanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov.
8. člen
Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za te namene.
Sredstva se zagotovijo s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov ali v okviru večjih pričakovanih prejemkov.
9. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki je v proračunu posebej izkazana.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu.
Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
10. člen
Namenska sredstva za investicije, ki so bile začete v letu 2000, in niso bila porabljena v tem letu, se prenesejo v proračun za tekoče leto. Za preneseni obseg sredstev se poveča proračunska postavka, na katero se sredstva nanašajo.
11. člen
Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje. O povečanju ali zmanjšanju odloča župan.
Če se neposredni uporabnik med letom ukine se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
12. člen
V proračunu se zagotovijo sredstva v višini 1,5% prejemkov za proračunsko rezervo.
Župan odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih in ekoloških nesreč, ki so opredeljene v drugem odstavku 49. člena zakona o javnih financah do 1/3 proračunske postavke. O uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili.
O uporabi sredstev, ki presegajo višino iz drugega odstavka tega člena odloča občinski svet s posebnim odlokom.
13. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna se mora upoštevati 30-dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60-dnevni plačilni rok. Plače in drugi osebni prejemki se izplačujejo enkrat mesečno do 5. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
14. člen
Uporabniki morajo pri nakupu opreme oziroma pri vzdrževalnih in investicijskih delih upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
15. člen
Župan in posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih s področja svoje pristojnosti v preteklem letu in ga skupaj z zaključnim računom do 28. februarja tekočega leta predložiti občinskemu svetu. Javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, predložijo poročila v istem roku županu.
16. člen
Župan v mesecu juliju predloži občinskemu svetu poročilo o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.
Poročilo mora vsebovati podatke o realizaciji prejemkov in izdatkov, o zadolževanju, oceno realizacije do konca leta, podatke o vključenih novih obveznostih v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, prerazporejanju sredstev ter uporabi sredstev proračunske rezervacije.
17. člen
Predstojnik proračunskega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi predstojnik proračunskega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Predstojnik lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb o plačilu, je odredbodajalec.
18. člen
Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in računovodji ter v skladu s sistemom notranje kontrole.
Funkcija odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi.
19. člen
Župan upravlja s prostimi denarnimi sredstvi na računu proračuna. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe.
Župan lahko zahteva, da mu uporabniki občinskega proračuna pred deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne papirje ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računu proračuna oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
20. člen
Občinski svet se lahko na predlog župana odloči za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu in če se s tem zaščiti občinski interes.
V primeru, da preneha javni interes za občinsko lastništvo delnic ali deležev na kapitalu pravnih oseb, lahko občinski svet na predlog župana odloči, da se delnice oziroma delež na kapitalu proda.
21. člen
Občinski svet občine Sodražica odloča o dolgoročni zadolžitvi za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb, do višine, ki ne sme presegati 10% realiziranih prihodkov v letu pred zadolževanjem. Odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu ne sme preseči 5% primerne porabe.
Pogodbe o zadolževanju sklepa župan ob predhodnem soglasju ministrstva za finance.
22. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
23. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občinskega sveta. Izdana soglasja se štejejo v obseg možnega zadolževanja občine.
24. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% realiziranih prihodkov v letu, v katerem se daje poroštvo. Izdano poroštvo se šteje v obseg možnega zadolževanja občine.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
25. člen
Računovodstvo občinskega proračuna in uporabnikov proračuna opravlja plačila, tekoče ureja, zajema in knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem terjatev in plačilom obveznosti, če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
26. člen
Neposredni in posredni uporabniki občinskega proračuna ter ožji deli občine sestavijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca v prihodnjem letu predložijo županu.
V premoženjsko bilanco občine so vključijo tudi premoženjske bilance posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih delov občine.
27. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 38.s členom statuta Občine Sodražica.
28. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 40302-1/00
Sodražica, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti