Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1579. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, stran 2667.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 30. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) izdajam dne 1. 3. 2001
N A V O D I L O
za oddajo javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo se sprejema v skladu z določili zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 v nadaljevanju: ZJN-1) in določa obvezna ravnanja naročnika pri oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik ravnati v skladu z zakonom in tem navodilom tako, da pri nabavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo ceno.
Naročati sme le tak obseg in kvaliteto blaga, storitev ali gradenj, ki ustreza namenu, ki izhaja iz nalog naročnika, pri čemer je potrebno ravnati kot dober gospodar v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev.
3. člen
Ravnanje naročnika mora temeljiti na naslednjih načelih:
– izbrati je treba najugodnejšo ponudbo glede na merila, ki so specifična za posamezno oddajo javnega naročila,
– nobenemu ponudniku se ne sme sporočati ničesar, kar se ne sporoči tudi drugim,
– postopek mora biti transparenten, tako da ima vsakdo, ki je zainteresiran vsak trenutek možnost preveriti fazo oddaje in pravilnost izvajanja postopka,
– vse ponudnike je potrebno obravnavati enakopravno.
4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti;
– razpisno dokumentacijo;
– povabilo k oddaji ponudbe;
– ponudbo;
– predračun;
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN;
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti;
– obvestilo o oddaji naročila;
– pogodba.
5. člen
Županja uvede postopek za naročilo male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti, v katerem določi tudi odgovorno osebo za vodenje postopka in izvedbo naročila. Zahtevek pripravi županja.
Odgovorna oseba naročnika vodi vso dokumentacijo o javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga, izvedbo storitev oziroma gradnje in skrbi za nadzor nad izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila. Dokumentacija se arhivira v prostorih Občine Tabor.
6. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so usposobljeni izpolniti javno naročilo, razpisno dokumentacijo in vzorec pogodbe iz druge alinee 4. člena tega navodila. Dokumentacijo je treba poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb ter točnega naslova naročnika. Naročnik mora dokumentacijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.
Rok za oddajo ponudb mora omogočati ponudniku, da pripravi pravilno ponudbo. Rok za oddajo ponudb ne sme biti krajši od 10 dni.
Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb, postopek zbiranja ponudb ponovi tako, da dobi vsaj dve pravilni oziroma sprejemljivi ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih oziroma sprejemljivih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali izvede pogajanje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.
7. člen
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1. Vrstni red pomembnosti meril se določi v razpisni dokumentaciji (v povabilu k oddaji ponudbe) glede na specifičnost javnega naročila.
Javno odpiranje ponudb v postopku oddaje javnih naročil male vrednosti se ne izvaja.
Izbranega ponudnika se pozove k sklenitvi pogodbe.
8. člen
Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga in storitev do vrednosti 1,000.000 tolarjev.
9. člen
Od izbranega ponudnika se ne zahteva predložitev bančne garancije za izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti temveč eno izmed ostalih vrst finančnih zavarovanj iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1 (zastava vrednostnih papirjev ali drugih predmetov, menice, akceptni nalogi, jamstva zasebnih družb in drugih pravnih oseb z ustrezno bančno boniteto, hipoteka, zastavna pravica na premičninah).
10. člen
Sposobnost ponudnikov se ugotavlja na osnovi izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1. Pred sklenitvijo pogodbe pa lahko naročnik zahteva ustrezna dokazila.
II. NAROČANJE BLAGA IN STORITEV Z NAROČILNICO
11. člen
Za nabavo blaga in storitev do vrednosti 1,000.0000 tolarjev se lahko uporablja naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika;
– davčno številko naročnika;
– datum;
– naziv in naslov dobavitelja/izvajalca storitev;
– vrsta blaga/storitev;
– količina blaga/storitev;
– mersko enoto;
– ceno;
– plačilni rok;
– podpis naročnika;
– podpis prevzemnika/izvajalca.
Zlasti je možno uporabljati naročilnice za naslednje vrste blaga: darila za poslovne namene, knjige, strokovno literaturo, časopise in revije, drugo blago, ki ga ni mogoče predvideti.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve: občasne tiskarske oziroma razmnoževalske storitve, občasne storitve vzdrževanja in popravil, gostinske storitve, izobraževalne storitve, oglaševalske storitve, občasne storitve čiščenja, svetovalne storitve in druge storitve, ki jih ni možno vnaprej predvideti.
III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA IN IZVEDBO STORITEV
12. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga ali izvedba storitev, ki se opravljajo med letom in jih po količini in časovno naprej ni možno natančno določiti, se uporabljajo določila iz 6. in 7. člena tega pravilnika, razen v primeru, kadar gre za storitev pri katerih naročnik ne more v celoti določiti cene. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na pogajanja povabi ponudnike za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.
Zlasti se pogajanje izvede, kadar so predmet naročila intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve, ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve. O pogajanjih naročnik opravi zapisnik v katerega se vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.
IV. NAROČANJE IZVEDBE GRADENJ
13. člen
Za naročanje gradenj male vrednosti mora biti izdelana investicijska dokumentacija, ki omogoča izvedbo naročila.
Postopek za sklenitev gradbene pogodbe se izvede po pravilih iz 6. in 7. člena tega navodila. Naročnik pozove, po merilih, najugodnejšega ponudnika k podpisu pogodbe in predložitvi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo usposobljenost ponudnika.
Za odpravo napak v garancijski dobi mora naročnik ob sklenitvi pogodbe zahtevati ustrezni dokument za zavarovanje.
V. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ponudbe in ostali dokumenti morajo biti vloženi v spis o javnem naročilu male vrednosti, o telefonskem preverjanju in ostalih stikih s ponudniki mora biti izdelan uradni zaznamek, elektronska pošta pa mora biti v spis vložena v tiskani obliki. Dokumentacija se hrani po posameznih oddelkih oziroma v arhivu naročnika, in sicer, najmanj toliko časa, dokler trajajo pogodbeni roki izvajanja posameznega javnega naročila oziroma naročilnice 2 leti, dokumentacija za ostala naročila male vrednosti pa 5 let.
Skrbnik pogodbe mora nadzorovati izvajanje pogodbe oziroma izvajanje javnega naročila ter beležiti in uveljavljati morebitne reklamacije.
15. člen
O naročilnicah in pogodbah v postopkih oddaje naročil male vrednosti, in sicer ločeno za blago, storitve in gradnje se vodi evidenca.
Evidenca javnih naročil obsega:
– številko in datum javnega naročila,
– predmet javnega naročila,
– naziv dobavitelja oziroma izvajalca in njegov sedež,
– vrednost javnega naročila,
– proračunsko postavko.
Ob koncu proračunskega leta mora biti izdelan sumaren prikaz vrednosti ločeno za blago, storitve in gradnje, po posameznih oddelkih in skupno za posameznega naročnika.
16. člen
Če neposredni in posredni porabniki občinskega proračuna ne sprejmejo svojih notranjih predpisov za oddajo javnih naročil malih vrednosti na podlagi zakona o javnih naročilih, uporabljajo to navodilo, s tem, da so ga le ti dolžni uporabljati skladno s svojo notranjo organizacijo, ob strokovni pomoči občinske uprave.
17. člen
To navodilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema.
Št. 013/01-3/2
Tabor, dne 29. februarja 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti