Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1578. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986-2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986-1990 za območje Občine Tabor, stran 2665.

Občinski svet občine Tabor je na podlagi 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) na 12. redni seji dne 27. 3. 2000 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E O D L O K A
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za obdobje 1986–1990 za območje Občine Tabor
1. člen
I. Predmet in cilj sprememb in dopolnitev
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Žalec za obdobje 1986–2000 (Uradni list RS, št. 21/90) za območje Občine Tabor in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Tabor (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve občinskih planskih aktov);
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov in način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti;
– roki za posamezne faze priprave prostorskih sestavin občinskih planskih aktov ter sredstev, potrebnih za njihovo pripravo (osnutek, datum javne razgrnitve in način vključevanja javnosti, priprava stališča do pripomb iz javne razgrnitve, usklajevanje s pripravljalci usmeritev in pogojev za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana (v nadaljevanju: SDOPP), predlog, pridobitev soglasji k predlogu, uskladitev predloga s soglasji, vloga za pridobitev mnenja Vlade RS o usklajenosti predloga z državnimi obveznimi izhodišči, sprejem SDOPP na Občinskem svetu občine Tabor, objava odloka o SDOPP, način arhiviranja dokumenta SDOPP);
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave SDOPP;
– ter sestavine, ki se spreminjajo in dopolnjujejo.
2. člen
II. Vsebina in obseg SDOPP
SDOPP se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da se pri izdelavi upošteva zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89, v nadaljevanju: ZUPr) ter navodilo o vsebini in metodologiji izdelave prostorskih strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85, v nadaljevanju: NPA) in strokovno priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi prostorskih sestavin planskih aktov ter ugotavljanje njihove usklajenosti z obveznimi izhodišči iz prej navedenega odloka (Urad RS za prostorsko planiranje, 26. 5. 1999, v nadaljevanju: SP) ter tako, da bodo sestavine tekstualnega in kartografskega dela razdeljene na naslednje sklope:
– zasnove organizacije dejavnosti v prostoru z usmerjanjem poselitve predvsem v ureditvena območja naselij ob sočasnem omejevanju razpršene gradnje (omrežje naselij; razporeditev stanovanj, razporeditev družbenih, oskrbnih in storitvenih dejavnosti; razporeditev proizvodnih dejavnosti; infrastrukturno omrežje in povezave ter vodnogospodarske ureditve);
– zasnove namenske rabe prostora (območja kmetijskih zemljišč, gozdov, za raziskovanje in pridobivanje rudnin, voda, območja in objekti varovanja naravne in kulturne dediščine, ureditvena območja naselij, druge površine znotraj ureditvenih območij naselij, območja večjih infrastrukturnih objektov in drugih ureditev (zunaj ureditvenih območij naselij), območja za rekreacijo v naravnem okolju, nevarna in ogrožena območja (območja obveznih sanacij);
– urbanistične zasnove naselij Občine Tabor – spremembe in dopolnitve;
– podrobnejša določitev prostorske organizacije dejavnosti in namenske rabe prostora na območjih, kjer je predvidena kompleksna gradnja, prenova in drugi zahtevnejši posegi (upošteva se ZUPR ter NPA v povezavi z določili zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93));
– obvezna izhodišča republiškega in občinskega dolgoročnega plana (obvezna izhodišča državnega dolgoročnega plana in obvezna izhodišča občinskega dolgoročnega plana);
– opredelitve za uresničevanje prostorskih sestavin dolgoročnega plana (načini nadaljnjega urejanja posameznih območij s prostorskimi izvedbenimi akti; merila za ugotavljanje odstopanj od sprejetega dolgoročnega plana, ki narekujejo postopek spremembe plana; skupne naloge s sosednjimi občinami);
– elaborat za spremembe v I. območju kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je to nujno potrebno.
V SDOPP se bodo upoštevale utemeljene pobude in predlogi občanov, lokalnih skupnosti, organov, podjetij in organizacij za izvzem iz 1. varovanih kmetijskih zemljišč za namene stavbnih zemljišč in za določitev stavbnih zemljišč na nezazidljivih območjih Občine Tabor.
Grafični prikazi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov se pripravijo s smiselnim upoštevanjem določil NPA.
3. člen
III. Organizacija priprave sprememb in dopolnitev
1. Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo županja Občine Tabor Vida Slakan.
2. Nosilec aktivnosti priprave strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv se določi na podlagi javnega razpisa.
4. člen
IV. Sodelujoči v pripravi SDOPP – viri
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov so:
(1) za zasnove kmetijstva in gozdarstva:
– RS, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje;
(2) za zasnove vodnega gospodarstva in (6) za zasnovo sanacij:
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor; Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje,
– Komunalno podjetje Žalec,
– NIVO, podjetje za urejanje voda Celje;
(3) za zasnovo rudnin:
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti;
(4) Za zasnovo naravne in kulturne dediščine:
– RS, Ministrstvo za kulturo,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor; Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– Občina Tabor;
(5) za zasnovo rekreacije v naravnem okolju:
– Športno društvo Partizan Tabor,
– Planinsko društvo Tabor,
– Občina Tabor; Odbor za razvoj turizma v Občini Tabor;
(6) za zasnovo naselij in območij za poselitev:
– Občina Tabor,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor; Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje;
(7) za zasnovo prometnega omrežja:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste,
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za zračno plovbo,
– Družba za državne ceste, d.o.o., Ljubljana,
– VOC Celje,
– Občina Tabor; Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
(8) za zasnovo omrežja zvez:
– RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za telekomunikacije,
– Pošta Slovenije, d.o.o., PE Celje,
– Telekom Slovenije, p.o., PE Celje,
– CATV Ljutomer;
(9) za zasnovo energetskega omrežja:
– RS; Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– ELES – Elektro Slovenija, p.o., javno podjetje za prenos električne energije,
– Elektro Celje,
– Občina Tabor;
(10) za zasnovo območij za potrebe SLO in DS:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Območno poveljstvo Slovenske vojske – pristojno za prostor Občine Tabor.
Subjekti iz prejšnjega odstavka določijo v roku 30 dni po prejemu vloge Občine Tabor pogoje in usmeritve, ki jih mora izdelovalec SDOPP upoštevati.
Subjekti, katerih soglasje je potrebno pridobiti k predlogu SDOPP, morajo svoje soglasje podati v roku 30 dni po prejemu vloge Občine Tabor, sicer se šteje, da jih nimajo.
5. člen
V. Terminski plan
1. Sprejem sklepa o začetku postopka za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Tabor 27. 3. 2000 in objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. Poziv občanom, da podajo pobude – vloge za posege v prostor. Končni rok za sprejemanje pobud je določen z datumom predstavitve delovnega osnutka SDOPP. Vse pobude – vloge, ki bodo prispele na naslov Občine Tabor po tem datumu, se bodo obravnavale pri prvi naslednji izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov Občine Tabor.
3. S sprejetjem programa priprave SDOPP za območje Občine Tabor se prične s pripravo strokovnih podlag za spremembe in dopolnitev občinskih planskih aktov.
4. Osnutek SDOPP se izdela v roku 90 dni; koordinatorji postopka priprave SDOPP opravijo predhodno obravnavo osnutka. Delovni osnutek za sejo občinskega sveta se pripravi v roku 30 dni po opravljeni predhodni obravnavi.
5. Občinski svet občine Tabor sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka SDOPP; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine Tabor za trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
7. Javna razprava se izvede na sedežu Občine Tabor v času trajanja javne razgrnitve.
8. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo svoje pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve SDOPP.
9. Občinski svet zavzame na osnovi predloga županje Občine Tabor stališče do pripomb in predlogov podanih v času trajanja javne razgrnitve, na podlagi poročila občinske strokovne službe in odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami, ki predhodno obravnava pripombe in predloge.
10. Občinski svet v roku trideset dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje točke 9 naloži strokovni službi (izvajalcu), da poskrbi za pripravo usklajenega osnutka SDOPP oziroma za dopolnitev in popravke tistih njegovih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi. Usklajen osnutek posreduje Občina Tabor na Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje, s predlogom za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije.
11. Župan Občine Tabor posreduje, po sprejetju obvestila Vlade Republike Slovenije o usklajenosti osnutka SDOPP z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana, oziroma po poteku roka 45 dni po posredovanju predloga za ugotovitev njegove usklajenosti z obveznimi izhodišči republiškega prostorskega plana na MOP, usklajeni predlog SDOPP na občinski svet s predlogom, da o spremembah in dopolnitvah občinskih.
6. člen
VI. Sredstva
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov na območju Občine Tabor, za pripravo strokovnih podlag in drugih strokovnih gradiv, za organizacijske in druge stroške se potrebna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Tabor.
7. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Veljati začne z dnem sprejetja na občinskem svetu.
Št. 013/00-3/1
Tabor, dne 27. marca 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti