Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1568. Pravilnik o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v najem ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Sodražica, stran 2651.

Na podlagi 29. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99 in 70/00), tretjega odstavka 47. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 7. in 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o odprodaji, oddaji za gradnjo, oddaji v najem ali zamenjavi nepremičnin ali premičnin v lasti Občine Sodražica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo načini, pogoji in postopki prodaje, oddaje za gradnjo, oddaje v najem ali zamenjave nepremičnin in premičnin, ki so v lasti Občine Sodražica (v nadaljevanju: občine).
2. člen
Občina odproda, odda za gradnjo, odda v najem ali zamenja nepremičnino na podlagi sklepa občinskega sveta. Občina odproda, odda v najem ali zamenja premičnino na podlagi sklepa župana, v skladu z določili tega pravilnika.
II. SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Odprodaja nepremičnine ali premičnine po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice in posesti nepremičnine ali premičnine, katere lastnik je občina, na izbranega interesenta.
Oddaja za gradnjo po tem pravilniku pomeni prenos pravice do gradnje na stavbnem zemljišču, ki ostane v lasti občine. Izbrani interesent s sklenitvijo pogodbe o oddaji zemljišča za gradnjo pridobi skladno z razpisnimi pogoji pravico gradnje objekta na zemljišču.
Oddaja v najem nepremičnine ali premičnine po tem pravilniku pomeni prenos neposredne posesti nad nepremičnino ali premičnino, katere lastnik in neposredni posestnik je občina, na izbranega interesenta.
Zamenjava nepremičnine ali premičnine po tem pravilniku pomeni prenos lastninske pravice občinske nepremičnine ali premičnine na sopogodbenika z istočasno pridobitvijo lastninske pravice proste nepremičnine ali premičnine, ki jo daje v zamenjavo sopogodbenik.
4. člen
Občina odproda, odda za gradnjo ali odda v najem nepremičnino ali premičnino na podlagi predhodno izvedenega javnega razpisa z javno dražbo, ki je lahko pisna ali ustna, če zakon, statut občine ali ta pravilnik ne določajo drugače.
Občina skladno z zakonom in tem pravilnikom zamenja nepremičnino ali premičnino neposredno s pogodbo, ob upoštevanju pogojev iz 13. člena tega pravilnika.
III. POSTOPEK ODPRODAJE, ODDAJE ZA GRADNJO ALI ODDAJE V NAJEM NEPREMIČNINE ALI PREMIČNINE
5. člen
Postopek odprodaje, oddaje za gradnjo ali oddaje v najem se izvede preko javnega razpisa v primerih, kadar tako izrecno določa zakon ali ta pravilnik ali kadar je namen občine pridobiti nedoločeno število konkurenčnih vlog za posamezno nepremičnino oziroma premičnino.
6. člen
Občina lahko nepremičnine ali premičnine proda, odda za gradnjo ali odda v najem brez javnega razpisa, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:
– če gre za gradnjo objektov za potrebe obrambe,
– če gre za gradnjo objektov javne infrastrukture,
– če gre za gradnjo objektov za potrebe zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave,
– če gre za gradnjo socialnih in neprofitnih ter zadružnih stanovanj in stanovanjskih hiš,
– če gre za gradnjo nadomestnih objektov,
– če gre za zemljišča, ki so potrebna za smotrno izkoriščanje ali zaokrožitev stavbnega zemljišča,
– če gre za nepremičnine ali premičnine, za katera je bila javna dražba dvakrat neuspešna,
– če gre za gradnjo objektov za potrebe pravosodja.
7. člen
Javni razpis odprodaje, oddaje za gradnjo ali oddaje v najem se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasni deski Občine Sodražica.
Javni razpis se lahko objavi še na drug način, če tako določa zakon. Javni razpis objavi župan, na osnovi sklepa občinskega sveta.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati ustrezne sestavine, glede na predmet javnega razpisa:
– vrsto pravnega posla, ki bo pravni temelj za prenos pravice (npr. odprodaja, oddaja za gradnjo ali oddaja v najem),
– označbo in opis nepremičnine in premičnine (navedba parc. št., kulture, izmere, katastrske občine, lege, pravnega in dejanskega stanja zemljišča oziroma tehnične ter druge ustrezne podatke o premičnini),
– podatke o namembnosti zemljišča in pogojih za gradnjo,
– poziv, da interesenti navedejo svoj polni naziv oziroma ime in sedež oziroma naslov,
– rok, v katerem lahko interesenti predložijo vloge z ustreznimi dokazili; rok za predložitev vloge ne sme biti krajši od petnajstih dni od dneva objave javnega razpisa,
– navedbo, da je potrebno v primeru pisne dražbe vlogo poslati v zaprti kuverti z oznako “ne odpiraj“,
– navedba datuma in točne ure, do katere je potrebno predložiti vloge,
– kraj in čas pisne ali ustne dražbe,
– vrednost nepremičnine ali premičnine (izklicna cena),
– merila za izbiro najugodnejše vloge,
– višino varščine, ki jo je treba položiti kot garancijo za resnost ponudbe in ki ne sme biti nižja od 10% izklicne cene nepremičnine ali premičnine, ki se vplača na žiro račun občine pred začetkom dražbe. Po končani javni dražbi se neobrestovana varščina vrne tistim dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli. Uspelemu dražitelju se položena varščina všteje v ceno,
– navedbo, ali se lahko interesenti pred javno dražbo seznanijo s podrobnejšimi lastnostmi predmeta javnega razpisa in eventualno ogledajo predmet javnega razpisa,
– način in rok plačila kupnine oziroma zakupnine (najemnine),
– druge morebitne pogoje in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati interesenti.
9. člen
Interesent lahko že oddano vlogo umakne, nadomesti z drugo ali dopolni do roka za predložitev vloge, ki je določen v javnem razpisu.
10. člen
Interesenta, ki ne predloži popolne vloge, se izloči iz nadaljnjega postopka.
V primeru umika vloge, v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena ter v primeru ponovitve javnega razpisa se vplačano varščino vrne v roku treh dni po opravljeni javni dražbi.
11. člen
Na javni dražbi so lahko poleg organizatorja prisotni le interesenti, ki so pravilno položili varščino ob prijavi na javni razpis oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, če se ustrezno izkažejo.
IV. DOLOČITEV VREDNOSTI NEPREMIČNINE ALI PREMIČNINE
12. člen
Izklicna cena za javno dražbo se določi ob razpisu javne dražbe po predhodno uradno ugotovljeni vrednosti nepremičnine ali premičnine. Cenitev ne sme biti starejša od 30 dni od dneva objave dražbe.
Smiselno enako se določi tudi izklicna cena najemnine.
13. člen
Pri zamenjavi mora biti nepremičnina ali premičnina, ki jo interesent ponudi v zamenjavo, praviloma ocenjena po isti metodi kot občinska nepremičnina ali premičnina.
Pri zamenjavi nepremičnine se v cenitvi upošteva investicijski program, če je bil ta sprejet, sicer pa dokazljiva dotedanja vlaganja interesenta in občine. Če nista nepremičnini ali premičnini, ki sta predvideni za menjavo, enakovredni – se prizna odstopanje plus/minus 10%, mora lastnik za nižje ocenjene nepremičnine doplačati razliko v sporazumno dogovorjeni obliki.
V. POSTOPEK JAVNEGA RAZPISA IN DRAŽBENI POSTOPEK
14. člen
Odločitev ali bo izvedena pisna ali ustna dražba sprejme občinski svet oziroma župan.
Postopek javnega razpisa in pisne dražbe oziroma ustne dražbe vodi občinska komisija za oddajo nepremičnin in premičnin, ki so v lasti občine (v nadaljevanju: komisija).
Vloge, ki prispejo na javni razpis in druge vloge, katere podajo interesenti za pridobitev občinske nepremičnine ali premičnine, obravnava komisija. Komisijo sestavljajo štirje člani, od katerih je en član predstavnik Odbora za finančne zadeve, kmetijstvo in gospodarstvo, en predstavnik Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, tajnik občine in strokovni sodelavec za komunalne zadeve. Člane komisije imenuje župan. Komisija ima predsednika, ki vodi postopek javnega razpisa in javne dražbe.
a) Pisna dražba
15. člen
Na podlagi javnega razpisa interesenti v roku oddajo vlogo za sklenitev razpisanega pravnega posla z ustreznimi dokazili.
Komisija pred dražbo ugotovi podatke o dražiteljih ter če so plačali predpisano varščino.
16. člen
V postopku javne dražbe za izbiro najugodnejšega dražitelja po tem pravilniku se upoštevajo predvsem naslednja merila:
– ponujena cena,
– mnenje pristojnega občinskega organa (mnenje Odbora za komunalne zadeve in prostorsko planiranje, Odbora za finančne zadeve, kmetijstvo in gospodarstvo),
– predvidena uporaba nepremičnine ali premičnine,
– skladnost predvidene uporabe z sosednjimi oziroma bližnjimi uporabniki zemljišč,
– vpliv na socialnoekonomsko stanje v občini,
– druga merila, navedena v javnem razpisu.
Pri pisnih dražbah višanje ponudb ni možno. Kot najugodnejša, se šteje najvišja prejeta pisna ponudba, če dražitelj izpolnjuje vse druge zahtevane pogoje.
b) Ustna dražba
17. člen
Komisija pred dražbo ugotovi, če so dražitelji plačali predpisano varščino ter predložili ustrezna dokazila.
18. člen
Izklicatelj komisije začne ustno dražbo ob napovedanem času in na določenem kraju, tako da prisotne dražitelje seznani s pogoji dražbe ter določi najmanjši znesek za katerega dražitelj dviga cene.
19. člen
Komisija nato prebere razpisne podatke in začne z javno dražbo. Izklicatelj javno pove izklicno ceno in označbo nepremičnine oziroma premičnine, ki je predmet odprodaje, oddaje za gradnjo ali oddaje v najem.
Če nepremičnino ali premičnino draži več dražiteljev, izklicatelj pove izklicno ceno in vpraša dražitelje, kdo sprejema sprejema izklicno ceno. Nato izklicno ceno prvič ponovi in dražitelje vpraša “kdo da več?“. Če kdo od dražiteljev ponudi višjo ceno, nadaljuje izklicatelj dražbo tako, da ponovi ponujeno ceno in dražitelje ponovno vpraša “kdo da več?“. To se ponavlja, dokler nobeden od dražiteljev ne ponudi višje cene. Zadnjo najvišje ponujeno ceno izklicatelj trikrat ponovi in draženje je končano, če v roku 5 min ni nobenega odziva od dražiteljev oziroma zvišanja cene.
Po končanem draženju se opozori morebitnega predkupnega upravičenca, da takoj izjavi ali ob enakih pogojih uveljavlja predkupno pravico.
Dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno in odstopi od svoje ponudbe, izgubi pravico do povračila varščine. V tem primeru komisija ponovi postopek draženja v skladu z drugim odstavkom tega člena.
Po končani ustni dražbi se razglasi dražitelja, ki je ponudil najvišjo ceno na dražbi in doseženo ceno dražbene nepremičnine ali premičnine.
c) Zapisnik o poteku pisne ali ustne dražbe
20. člen
O poteku pisne oziroma ustne dražbe komisija vodi zapisnik, v katerega vpisuje naslednje podatke:
– kraj, datum in čas, kjer se opravlja pregledovanje vlog ter razpisne pogoje,
– podatke o komisiji, ki vodi dražbo,
– poimenska navedbo dražiteljev ali ostalih prisotnih,
– ugotovitve o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
– izklicno ceno,
– ponudbe dražitelje,
– najvišjo ponujeno ceno,
– razglasitev dražitelja, ki je na dražbi ponudil najvišjo ceno,
– podatke o dražiteljih, ki se jim vrne varščina.
Proti opravljenem postopku je mogoče vložiti ugovor, dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Ugovor reši komisija, ki je vodila postopek, pred končanjem zapisnika. Rešitev ter utemeljenost ugovora se zapiše v zapisnik. Na rešitev zoper ugovor, pritožba ni možna.
Zapisnik o poteku pisne ali ustne dražbe podpišejo člani komisije in vsi prisotni dražitelji.
d) Izbor najugodnejšega dražitelja
21. člen
Sklep o izbiri najugodnejšega dražitelja sprejme župan, v roku 8 dni po javni dražbi. Sklep je dokončen.
VI. PONOVITEV RAZPISA IN SKLENITEV POGODBE
22. člen
Javni razpis se ponovi, če:
– če komisija za izbor najugodnejšega ponudnika le-tega ne izbere izmed vseh prispelih ponudb,
– se na razpis ne javijo interesenti za odkup oziroma zakup (najem) celotnega zemljišča, ki je predmet razpisa,
– če izbrani ponudnik v roku ne sklene pogodbe.
Župan lahko ob izpolnjevanju vsaj enega pogoja iz prvega odstavka tega člena sprejme sklep o ponovitvi javnega razpisa, v roku osmih dni po javni dražbi oziroma po izteku roka za sklenitev pogodbe.
Župan s sklepom o ponovitvi javnega razpisa opredeli rok v katerem se mora le-ta ponoviti.
23. člen
V primeru, da nepremičnina ali premičnina ni bila prodana na javni dražbi, pa bi bilo smotrno, da bi bila, lahko župan s sklepom o ponovitvi javnega razpisa, določi nižjo izklicno ceno, ki je lahko nižja od izklicne cene, vendar ne več kot 25%.
V primeru dveh neuspešnih dražbah se lahko ob soglasju občinskega sveta nepremičnino ali premičnino proda, oddda za gradnjo ali odda v najem neposredno.
24. člen
Pogodba mora biti sklenjena najkasneje v petnajstih dneh od dneva prejema sklepa o izbiri. Če interesent v tem roku ne sklene pogodbe zaradi njemu lastnih razlogov, se šteje, da je od vloge odstopil. Vplačane varščine se v tem primeru ne vrne.
Uspelemu interesentu se vplačana varščina všteje v ceno, neuspelim interesentom se neobrestovana varščina vrne v roku 3 dni po opravljeni javni dražbi.
V pogodbi se določi, da stroške cenitve, notarskega zapisa oziroma overitve podpisa, plačilo davka na promet nepremičnin ter izvedbo v zemljiški knjigi plača kupec.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
25. člen
Določila, ki se nanašajo na oddajo stavbnih zemljišč za gradnjo, se uporabljajo v skladu z drugim odstavkom 52. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-1/01
Sodražica, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti