Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1573. Sklep o sprejetju programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana, stran 2657.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 6. člena statuta Občine Sv. Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Sv. Ana na redni 19. seji dne 30. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o sprejetju programa priprav sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Sveta Ana
UVOD
1. člen
S tem programom se opredeljujejo vsebina, postopek in roki priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Sv. Ana, seznam organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku ter način njihovega sodelovanja, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta.
RAZLOGI ZA ZAČETEK POSTOPKA PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV
2. člen
Občina Sveta Ana je ob svojem nastanku oziroma začetku delovanja za svoj teritorij prevzela akte bivše Občine Lenart, med drugim tudi planske akte.
Tako veljajo za Občino Sveta Ana naslednji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/79 in 71/98) in
– prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98).
Oba navedena akta sta bila v prostorskih sestavinah nazadnje spremenjena in dopolnjena v letu 1998 v okviru postopka, ki ga je vodila takratna Občina Lenart.
Z nastankom samostojne občine so se v skladu z lastnimi potrebami in predstavami o nadaljnjem razvoju in njegovem usmerjanju pojavile potrebe po revidiranju nekaterih prostorskih rešitev in ureditev. Potrebe zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– občinskim središčem – ureditvenim območjem naselja Sv. Ana,
– ureditvenimi območji naselja Lokavec,
– opredelitvijo do pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijskih in gozdnih v stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje,
– prostorskimi ureditvami za gradnjo komunalne infrastrukture (čistilne naprave...).
Dodatne razloge za prilagoditev prostorskih sestavin planskih aktov predstavljajo v zadnjem času spremenjeni zakonski okviri:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 11/99) pomembno vplivajo na pripravo dokumentacije in poseganje v prostor v občini,
– z začetkom leta 1999 je bila z izločitvijo teritorija občin Benedikt, Cerkvenjak in Sveta Ana iz dotedaj skupne občine Lenart uveljavljena nova meja občine,
– v izdelavi so oziroma še bodo izdelane nekatere strokovne podlage, na podlagi katerih je smiselno prilagoditi prostorske odločitve,
– podane so bile pripombe občanov za spremembo namenske rabe zemljišč (iz primarne rabe v stavbna zemljišča),
– v letu 1999 sta bila sprejeta nova zakona, ki urejata varstvo kulturne dediščine in varstvo oziroma ohranjanje narave.
PODLAGE ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV
3. člen
Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Naročnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je Občina Sveta Ana, Sv. Ana 17, 2233 Sv. Ana.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za občino bo izbran na podlagi najugodnejše ponudbe iz zbiranja ponudb za izbor izvajalca.
Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe postopkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je župan Občine Sveta Ana in od njega pooblaščena oseba.
4. člen
Zakonske podlage, strokovne podlage in obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo upoštevani vsi relevantni predpisi.
Za območje občine so na razpolago naslednje strokovne podlage:
– strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij,
– strokovne podlage za kategorizacijo občinskih cest.
Poleg strokovnih podlag se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov upoštevajo ustrezni odloki in drugi sprejeti občinski predpisi, ki v planske akte še niso ustrezno vključeni.
Pred izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se izdelajo še naslednje strokovne podlage:
– za poselitev:
– za ureditveno območje naselja Sv. Ana,
– za razpršeno gradnjo in razpršeno poselitev v občini,
– za druga področja:
– strokovne podlage za varovanje naravne in kulturne dediščine,
– morebitne dodatne strokovne podlage, za katere se njihova potreba izkaže v postopku.
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine bo obsegala izdelavo osnutka, dopolnjenega osnutka in predloga akta v obliki odloka, kartografskega dela plana, kartografske dokumentacije k planu in ustrezne obrazložitve.
VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE
5. člen
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spremenita in dopolnita v prostorskih sestavinah, in sicer na naslednjih področjih:
– poselitev; spreminjajo se:
– ureditvena območja naselij
– druga območja za poselitev
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje
– vsa druga področja, kjer gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih planskih aktov
– vsa tista področja, kjer gre za uskladitev s sprejetimi občinskimi predpisi
– prilagoditev kartografskega dela plana teritoriju občine.
Vsebinske spremembe se vključijo v vse potrebne dele planskih aktov občine: v odlok, v kartografski del plana in v kartografsko dokumentacijo k planu.
MINISTRSTVA, KI SODELUJEJO V POSTOPKU
6. člen
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine sodelujejo naslednja ministrstva:
– področje poselitve:    Ministrstvo za okolje in
              prostor, Urad RS za
              prostorsko planiranje
– kmetijstvo:        Ministrstvo za kmetijstvo,
              gozdarstvo in prehrano
– gozdarstvo:        Zavod za gozdove Slovenije,
              izpostava Maribor
– varovanje okolja:     Ministrstvo za okolje in
              prostor, Uprava RS za varstvo
              narave
– varstvo kulturne
dediščine:         Ministrstvo za kulturo, Uprava
              RS za kulturno dediščino
– varstvo naravne
dediščine:         Ministrstvo za okolje in
              prostor, Uprava RS za varstvo
              narave
– energetika:        Ministrstvo za gospodarske
              dejavnosti, Oddelek za
              energetiko
– promet in zveze:     Ministrstvo za promet
– vodno gospodarstvo:    Ministrstvo za okolje in
              prostor, Uprava RS za varstvo
              narave
– obramba in zaščita:    Ministrstvo za obrambo
Ministrstva sodelujejo v postopku dvakrat. Najprej na podlagi vloge občine posredujejo svoje strokovne podlage in obvezna izhodišča za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, nato pa z njimi poteka še uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine (pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin občinskih planskih aktov z obveznimi izhodišči).
Kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi strokovne podlage oziroma predhodna mnenja, pogoje oziroma soglasja drugih organov, ki niso našteti, se le-ta pridobe v postopku; in obratno – v primeru, da katero od zgoraj naštetih soglasij ni potrebno, se le-to opusti.
Zgoraj navedeni organi in organizacije morajo na zahtevo koordinatorja ali izdelovalca podati svoje podlage, izhodišča, pogoje za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana oziroma preveriti usklajenost predloga sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana s svojimi prej podanimi pogoji v roku 30 dni od podane zahteve. Če v tem roku ne podajo usmeritev oziroma soglasij, se šteje, da ni potrebna zaščita njihovih interesov oziroma da soglašajo s predlogi sprememb in dopolnitev.
7. člen
Iz vsebinskih razlogov bodo v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Sv. Ana v fazah priprave osnutka, obravnave pripomb iz javne razgrnitve in obravnav ter priprave dopolnjenega osnutka, po potrebi pa tudi v drugih fazah, na ustrezni način vključeni še naslednji organi in organizacije:
– Direkcija RS za ceste, Ljubljana
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Maribor
– ELES – Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije
– Elektro Maribor – PE Maribor-okolica, javno podjetje za distribucijo električne energije
– Elektro Maribor – PE Gornja Radgona, javno podjetje za distribucijo električne energije
– Telekom Slovenije, enota Maribor
– Mariborski vodovod
– Cestno podjetje Maribor
– JKP Nigrad Maribor.
Navedeni organi in organizacije sodelujejo v postopku priprave, strokovne obravnave in usklajevanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine s predlogi, mnenji in strokovnimi podlagami.
POSTOPEK PRIPRAVE IN VERIFIKACIJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV
8. člen
Koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva in jih zaprosi za strokovne podlage in podatke o obveznih izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Za ustrezne osnove zaprosi tudi druge organe in organizacije, ki bodo iz vsebinskih razlogov vključene v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Preveri se strokovne podlage, ki so že na razpolago, in izdela manjkajoče.
Fizične in pravne osebe na teritoriju občine se na krajevno običajen način obvesti o začetku postopka za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
Na podlagi gornjih gradiv, izdelanih strokovnih podlag ter zahtevanih vsebinskih sprememb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Župan bo predložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine občinskemu svetu.
Občinski svet bo sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, ki bo objavljen v Uradnem listu ter na krajevno običajen način.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa bo organizirana tudi javna obravnava. Občani bodo o slednji obveščeni na krajevno običajni način.
V času javne razgrnitve in javne obravnave bo koordinator zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge fizičnih in pravnih oseb k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča.
Občinski svet bo zavzel stališče do pripomb in predlogov oziroma do njihove utemeljenosti.
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Koordinator bo v sodelovanju z izvajalcem poskrbel, da bo izvedena uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vsemi relevantnimi ministrstvi.
Na podlagi usklajevanja bo oblikovan predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Župan bo na podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora poslal usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Ministrstvu za okolje in prostor oziroma Vladi RS v ugotovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS.
Po pridobitvi sklepa Vlade RS bo Občinski svet občine Sveta Ana sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine z odlokom.
Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS in bo začel veljati osmi dan po objavi.
ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN OBČINSKIH PLANSKIH AKTOV
9. člen
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo pripravljene v naslednjih okvirnih rokih:
– sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine na seji Občinskega sveta občine Sv. Ana v marcu 2001
– izbor izvajalca: v marcu 2001
– pridobitev gradiv ministrstev in ostalih organov in organizacij: v dveh mesecih po sprejetju programa priprave (maj 2001)
– izdelava strokovnih podlag: v dveh mesecih po izboru izvajalca (maj 2001)
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v treh mesecih po izboru izvajalca oziroma enem mesecu po prejemu pogojev ministrstev in pridobitvi strokovnih podlag (junij 2001)
– določitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v naslednjem mesecu (julij 2001)
– javna razgrnitev in javna obravnava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v enem mesecu po objavi sklepa (september 2001)
– stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav: 14 dni po zaključeni javni razgrnitvi in obravnavah (oktober 2001)
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: 14 dni
– usklajevanje z ministrstvi: v naslednjih dveh mesecih (november, december 2001)
– pridobitev sklepa Vlade RS: v 45 dneh po posredovanju vloge (februar 2002)
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine v dveh mesecih po posredovanju vloge Vladi RS (februar/marec 2002).
FINANČNA SREDSTVA
10. člen
Za pripravo sprememb in dopolnitev občinskih planskih aktov ter izdelavo strokovnih podlag se potrebna finančna sredstva zagotovijo iz proračuna Občine Sv. Ana za leti 2001 in 2002.
Št. 00304-03/01
Sveta Ana, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Sv. Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti