Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1544. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Kostel, stran 2620.

Na podlagi zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopov (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 26/90) in na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list, št. 58/99) je Občinski svet občine Kostel na 20. seji dne 21. 3. 2001, sprejel
O D L O K
o pokopališkem redu na območju Občine Kostel
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje pokopališč na območju Občine Kostel. S tem odlokom so okvirno določene tudi pogrebne svečanosti.
2. člen
Pokopališča na območju Občine Kostel se imenujejo:
– pokopališče Ajbelj,
– pokopališče Banja loka,
– pokopališče Fara,
– pokopališče Kuželj,
– pokopališče Sv. Štefan,
– pokopališče Podstene.
3. člen
Pokopališče je objekt komunalne infrastrukture v javni rabi.
Pokopališče na območju Občine Kostel je namenjeno za pokopavanje umrlih ne glede na njihovo bivališče, veroizpoved, državljanstvo, narodnost in raso. Na pokopališčih se pokopavajo vsi umrli, razen tistih, ki so pred smrtjo izrazili željo, da želijo biti pokopani na pokopališču v drugem kraju ali če tako želijo svojci umrlega.
4. člen
Pokopališko, pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč na območju Občine Kostel opravlja skupaj ali ločeno občina v lastni režiji ali koncesionar, izbran na podlagi koncesijskega akta (v nadaljnjem besedilu: upravljavec pokopališča).
II. UREJANJE POKOPALIŠČ
5. člen
Pokopališče se ureja v skladu z ureditvenim načrtom, v katerem se določijo merila za funkcionalne in oblikovalske posege pri razširitvi obstoječih pokopališč oziroma za urejanje novih pokopališč.
Ureditveni načrt izdela upravljavec pokopališča. Ureditveni načrt sprejema občinski svet.
6. člen
Za vsako pokopališče mora upravljavec pokopališča izdelati načrt razdelitve na pokopališke oddelke in grobove (pokopališki načrt), s katerimi se določijo prostori za vrstne grobove, grobišča, žarne grobove, za anonimne grobove, za raztrositev pepela in za pokope ob morebitnih naravnih in drugih nesrečah.
7. člen
Pokopališče mora imeti ustrezen prostor za shranjevanje orodja in urejeno mesto za odlaganje odpadkov.
Pokopališče mora biti ograjeno praviloma z zidom ali živo mejo. Na pokopališki zid se ne smejo pritrjevati nagrobne plošče. Najemnik grobnega prostora mora urediti grob v skladu s pokopališkim načrtom.
Spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja ter na grobu posajene rastline ne smejo segati preko grobnega prostora, v višino pa lahko segajo spomeniki največ 1m, rastline pa 1,5 m.
Brez soglasja upravljavca ni dovoljeno opravljati prevozov, kamnoseških, kovinarskih in drugih del na pokopališču.
8. člen
Na pokopališču so lahko naslednje zvrsti grobov:
– klasični grobovi (enojni, dvojni, otroški grobovi in grobnice),
– žarni grobovi,
– prostor za anonimne pokope,
– prostor za raztrositev pepela,
– grobišča.
Gradnja novih grobnic na pokopališču ni dovoljena.
9. člen
Maksimalne mere tlorisne površine grobnega prostora so naslednje:
– za enojni grob je širina do 1,2 m in dolžina 2,2 m;
– za dvojni grob je širina do 2 m in dolžina 2,2 m;
– za žarni grob je širina do 0,8 m in dolžina 0,8 m.
– za otroški grob je širina 1 m in dolžina od 0,7 do 2,2 m.
Za enojni grob se štejejo tudi vsi obstoječi grobni prostori s širino do 1,2 m in dolžino do 2,2 m in več.
Za dvojni grob se štejejo tudi vsi obstoječi grobni prostori s širino nad 1,2 m in dolžino do 2,2 m in več.
10. člen
Jama za grob mora biti praviloma globoka 1,8 m. Jamo je dovoljeno poglobiti, da je v isti grob možno, pred potekom mirovalne dobe, izvršiti še en pokop. V takem primeru mora biti debelina plasti zemlje nad spodnjo krsto najmanj 0,1 m, debelino plasti nad zgornjo krsto določi upravljavec z upoštevanjem značilnosti zemljišča. Jama za žarni grob mora biti globoka 0,5 m. Jama za otroški grob mora biti globoka minimalno 1,2 m.
11. člen
Obvezna mirovalna doba je deset let, upravljavec pokopališča pa lahko z upoštevanjem značilnosti zemljišča odredi daljšo mirovalno dobo. Mirovalna doba ne velja za žarne grobove. Pred potekom mirovalne dobe se sme odpreti grob samo v primerih, ki so določeni v zakonu in v tem odloku.
12. člen
Pokopališče se opusti na podlagi odločitve Občinske uprave občine Kostel.
Pred sprejemom odločitve o opustitvi pokopališča morata dati svoje mnenje pristojna zdravstvena inšpekcija in pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
13. člen
Opuščeno pokopališče se sme po 10 letih od zadnjega pokopa uporabiti za ureditev parkov, za druge namene pa šele po 30 letih od zadnjega pokopa.
Preden se opuščeno pokopališče uporabi za druge namene, ga je treba prekopati, posmrtne ostanke pa prenesti v skupno grobišče na pokopališču, ki je v uporabi.
14. člen
Upravljavec izdaja soglasje k postavitvi in odstranitvi nagrobnih obeležij, robnikov, spremembam velikosti grobov ali drugim posegom, s katerimi se lahko vpliva na izgled pokopališča.
Soglasje plača najemnik do prevzema.
Najemnik mora seznaniti osebe, ki bodo izvajale dela na podlagi soglasja s pogoji iz soglasja.
15. člen
Če upravljavec ugotovi, da grob ni urejen v skladu s pokopališkim načrtom oziroma soglasjem upravljavca, o tem najemnika pisno opozori in mu določi rok za preureditev groba. Če najemnik v določenem času tega ne stori, upravljavec na stroške najemnika vzpostavi prvotno stanje.
III. NAJEM GROBNIH PROSTOROV
16. člen
Prostori za grobove se dajejo v najem. Upravljavec pokopališča (najemodajalec) sklene najemno pogodbo z najemnikom grobnega prostora (najemojemalec) v skladu s tem odlokom.
Novi grobni prostori se dajejo v najem po vrstnem redu in za dobo 15 let, z možnostjo podaljšanja najemnega razmerja.
17. člen
Najemna pogodba mora vsebovati:
– podatke o najemodajalcu in najemojemalcu,
– podatke o grobnem prostoru,
– dobo najema grobnega prostora,
– pravice in obveznosti najemodajalca in najemojemalca,
– višino in način plačevanja najemnine,
– ukrepe, če najemnik nagrobnega prostora ne bi uredil v skladu z ureditvenim načrtom pokopališča in določili tega odloka,
– ukrepe v primeru neizvrševanja pogodbenih obveznosti,
– možnost podaljšanja najemne pogodbe,
– razloge za predčasno prekinitev pogodbenega razmerja.
18. člen
Najemnina za prostor se plačuje letno. Višino najemnine določi s posebnim sklepom občinski svet na predlog upravljavca pokopališča. Z vplačilom najemnine za grobni prostor je plačano tudi vzdrževanje pokopališča in skupnih naprav.
19. člen
Upravljavec pokopališča lahko enostransko odstopi od pogodbe:
– če najemnik grobnega prostora kljub pisnemu opozorilu ne plača najemnine za preteklo leto,
– če najemnik grobnega prostora kljub večkratnemu pisnemu opozorilu ne vzdržuje groba in s tem spomenik ogroža varnost ljudi ali zanemarjen grob zelo kvari estetski videz pokopališča,
– ob opustitvi pokopališča,
– kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.
20. člen
Po odstopu od najemne pogodbe se smatra grobni prostor kot zapuščen grob do konca mirovalne dobe, ko se prekoplje in odda drugemu najemniku. Najemnik grobnega prostora mora najkasneje v 45 dneh po preteku ali drugemu načinu prenehanja najemne pogodbe odstraniti opremo groba. Če tega kljub opozorilom upravljavca pokopališča ne stori, opremo groba odstrani upravljavec pokopališča na stroške najemnika grobnega prostora. Za minimalno vzdrževanje opuščenih grobov skrbi upravljavec pokopališča.
21. člen
Po poteku mirovalne dobe in po poteku najemne pogodbe se grob prekoplje in grobni prostor odda novemu najemniku. Posmrtni ostanki pokopanih v prekopanem grobu se prenesejo v skupna grobišča.
Upravljavec pokopališča je dolžan zavarovati vrednostne predmete, ki se najdejo ob prekopu grobov ter jih shraniti. Najdene predmete mora upravljavec izročiti upravičencu.
Prekopi so dovoljeni samo pod nadzorom upravljavca.
22. člen
Upravljavec pokopališč vodi:
– pokopališki načrt s situacijo grobov,
– knjigo pokopov s podatki umrlih oziroma ustrezno računalniško evidenco,
– evidenco najemnih pogodb in vplačil najemnine za posamezne grobove.
IV. VZDRŽEVANJE REDA, ČISTOČE IN MIRU NA POKOPALIŠČU
23. člen
Najemnik grobnih prostorov in obiskovalci pokopališča morajo:
– na pokopališču in objektih pokopališča izražati pieteto do umrlih,
– redno vzdrževati grobove,
– odlagati odpadke v koše za smeti in zabojnik za smeti,
– postavljati spomenike in urejati grobove v skladu z načrtom ureditve pokopališča,
– skrbeti, da ne poškodujejo grobov,
– obveščati upravljavca pokopališča o vseh pomembnejših spremembah v zvezi z najemom grobnega prostora.
Grobove umrlih, ki nimajo svojcev ali drugih zavezancev za urejanje groba, vzdržuje upravljavec pokopališča na stroške občine do poteka mirovalne dobe.
24. člen
Najemnikom grobnih prostorov in obiskovalcem pokopališča ter mrliške veže je prepovedano:
– nedostojno vedenje, vpitje, razgrajanje, glasno smejanje ter žvižganje,
– stati ali hoditi po grobovih,
– onesnaževanje in poškodovanje pokopališča in mrliške veže ter grobov, predmetov in nasadov ter neposredne okolice pokopališča,
– odlaganje in puščanje odpadkov na pokopališču, ob pokopališču ali v mrliški veži,
– trganje zelenja in cvetja na tujih grobovih in skupnih prostorih pokopališča,
– vožnja in puščanje koles in motornih vozil na pokopališču,
– odtujevanje predmetov s pokopališkega prostora, tujih grobov in mrliške veže,
– sajenje rastlin izven okvirja pokopnega mesta,
– odlaganje zemlje, robnikov, spomenikov in drugega materiala, ki ostane ob prenavljanju grobov v zabojnike ali koše za smeti,
– vodenje psov in drugih živali na pokopališki prostor in v mrliško vežo.
25. člen
Za red in vzdrževanje na pokopališču je odgovoren upravljavec pokopališča. Za red in vzdrževanje grobnih prostorov so odgovorni najemniki grobnih prostorov. Upravljavec pokopališča in najemnik grobnega prostora lahko skleneta posebno pogodbo o vzdrževanju groba.
V. POGREBNE STORITVE
26. člen
Pokopi umrlih so predvidoma vsak dan. Fizična ali pravna oseba, ki je dolžna poskrbeti za pokop umrlega, mora pokop prijaviti upravljavcu pokopališča najmanj 24 ur pred predvidenim časom pokopa z dokazilom o prijavi smrti pristojnega organa. Čas pokopa v soglasju z naročnikom določi upravljavec pokopališča.
27. člen
Mrliška veža je odprta:
– v letnem času, od 1. 4. do 30. 9., od 8. do 20. ure,
– v zimskem času, od 1. 10. do 30. 3., od 9. do 17. ure.
28. člen
Cene pogrebnih storitev določa Občinski svet občine Kostel na podlagi predloga upravljavca pokopališča in v skladu s tem odlokom.
VI. POGREBNE SVEČANOSTI
29. člen
Umrle se praviloma čuva v mrliški veži. V krajih okoliša, kjer na pokopališču ni mrliške veže, se umrle lahko čuva v drugi mrliški veži praviloma na območju občine, pa tudi doma. Način pokopa in pogrebne svečanosti se opravijo v skladu z željami pokojnika oziroma naročnika pogreba in domačimi krajevnimi običaji ter v skladu s tem odlokom. Verski obred s krsto ali žaro se na željo pokojnika ali svojca opravi v sakralnem objektu.
30. člen
Pogrebna svečanost je praviloma javna. Po volji umrlega ali na zahtevo naročnika pogreba je lahko umrli pokopan v ožjem družinskem krogu ali pa se opravi anonimen pogreb s pokopom krste ali žare oziroma z raztrositvijo pepela na za to posebej določenem prostoru.
31. člen
Pogrebna svečanost se začne z dvigom krste ali žare z mrliškega odra in se konča s položitvijo krste ali žare v grob.
32. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti mora o javnem pogrebu na krajevno običajen način objaviti kraj in čas pogreba.
33. člen
Izvajalec pogrebne svečanosti organizira in vodi pogrebne svečanosti. Praviloma na čelu pogrebnega sprevoda nosi zastavonoša zastavo z žalnim trakom. Za nosilcem državne zastave gredo nosilci drugih zastav in praporov. Za njimi se zvrstijo drugi udeleženci pogrebe po vrstnem redu, ki je običajen za posamezen kraj ali pa ga posebej določi izvajalec pogrebne svečanosti.
34. člen
Če sodeluje pri pogrebni svečanosti tudi častna enota z vojaškim ali lovskim strelnim orožjem, ki ustreli častno salvo kot zadnji pozdrav, je za zagotovitev popolne varnosti odgovoren poveljnik oziroma vodja enote.
VII. IZVAJANJE POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI
35. člen
Pokopališka in pogrebna dejavnost je gospodarska javna služba, ki se izvaja v skladu z zakonom in tem odlokom ter na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih.
36. člen
Izvajanje pokopališke dejavnosti obsega zlasti:
– pripravo in izvajanje ureditve pokopališč, vključno s temeljnimi betonskimi okvirji grobov,
– oddajanje grobovnih prostorov v najem, sklepanje najemnih pogodb ter vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah,
– skrb za red, čistočo in mir na pokopališču in v pokopaliških objektih,
– izdelavo in izvajanje letnega načrta vzdrževanja in urejanja pokopališča in pokopaliških objektov in naprav,
– izvajanje drugih nalog upravljavca pokopališča, ki so določene z zakonom in tem odlokom.
37. člen
Izvajanje pogrebne dejavnosti v skladu z 35. členom tega odloka obsega zlasti:
– urejanje in preverjanje dokumentacije v zvezi z umrlim občanom,
– določi prostor, dan in uro pokopa sporazumno z naročnikom pokopa,
– ureditev in prevoz pokojnika,
– zagotovitev uporabe mrliške veže,
– izkop in zasutje jame,
– prva ureditev groba,
– urejanje grobov po dogovoru z najemniki grobnih prostorov,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– druga dela.
38. člen
Viri za financiranje izvajanja pokopališke dejavnosti so:
– najemnine grobnih prostorov,
– najemnina od uporabe prostorov, naprav in inventarja za izvajanje pogrebne dejavnosti,
– namenska sredstva občine,
– drugi viri.
39. člen
Upravljavec pokopališča mora enkrat letno poročati občinskemu svetu o izvajanju pokopališke in pogrebne dejavnosti.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
40. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 SIT se kaznuje za prekršek občan, če ravna v nasprotju z določili 9. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 5.000 SIT se kaznuje za prekršek občan, če ravna v nasprotju z določili 23. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 SIT se kaznuje za prekršek občan, če ravna v nasprotju z določili 24. člena tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Nadzor in izvajanje kazni nad izvajanjem določil tega odloka izvajajo pristojne sanitarne in komunalne inšpekcijske službe, upravljavci pokopališč in izvajalci pogrebnih dejavnosti. Občani, ki menijo, da izvajalci pokopališke ali pogrebne dejavnosti ne opravljajo javne službe v skladu z zakonom in določili tega odloka ali določili koncesijske pogodbe, morajo svoje pripombe in predloge posredovati praviloma v pisni obliki Občinski upravi občine Kostel.
42. člen
Obstoječi spomeniki, nagrobni okvirji in druga znamenja, ki so postavljena do uveljavitve tega odloka lahko ostanejo na obstoječem mestu, v obstoječih dimenzijah in oblikah.
43. člen
Do končne odločitve v zvezi z opravljanjem pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč (4. člen), opravlja pokopališke dejavnosti ter urejanje pokopališč režijski obrat znotraj Občinske uprave Občine Kostel, pogrebne dejavnosti pa opravlja pogodbeni izvajalec, ki je ustrezno usposobljen.
44. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati na območju Občine Kostel, odlok o pokopališčih in pokopališkem redu na območju Občine Kočevje (Uradni list SRS, št. 26/85).
45. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-03 08/00
Vas, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti