Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1563. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, stran 2646.

Na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/86), v zvezi s 56. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), dogovora o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila (Uradni list SRS, št. 16/86), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 17/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00) ter 15. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) je Občinski svet občine Sodražica na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Sodražica se za uporabo stavbnega zemljišča, na območjih določenih s tem odlokom, plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestilo).
2. člen
Ta odlok določa območja na katerih se v Občini Sodražica plačuje nadomestilo, merila za določitev višine nadomestila neposrednim uporabnikom stavbnih zemljišč ter merila za popolno oprostitev plačila nadomestila.
Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.
3. člen
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine funkcionalne enote, (ki je lahko v zgradbi ali izven nje), ki se uporablja za stanovanjski, počitniški ali poslovni namen izražene v m2.
Stanovanjska ali počitniška površina je neto tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter neto tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Pri večstanovanjskih objektih se nadomestilo odmeri od neto tlorisne površine stanovanja, ki se pomnoži z faktorjem 1,15.
Poslovna površina v zgradbi je neto tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom (sanitarije, skladišča, umivalnice, garderobe, pisarne, hodniki ...).
Poslovna površina izven stavbe je neto površina funkcionalne enote oziroma funkcionalnega zemljišča, ki je namenjeno poslovni dejavnosti (parkirišča, nepokrita skladišča, delavnice na prostem, dvorišča).
Nadomestilo od nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu (zazidalnem, ureditvenem ali lokacijskem načrtu) določeno za gradnjo oziroma za katerega je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje, izraženo v m2.
II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
4. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo so razdeljena na štiri območja:
I. območje: mestno naselje Sodražica.
II. območje: Zapotok, Vinice, Male Vinice, Ravni Dol, Lipovšica, Zamostec, Jelovec, Globel, Žimarice, Podklanec, Nova Štifta.
III. območje: Janeži, Kračali, Kržeti, Petrinci, Travna Gora.
IV. območje: Preska, Sinovica, Kotel, Novi Pot, Brlog – del, Betonovo.
5. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na grafičnih kartah in so na vpogled na Občini Sodražica.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje se razporedijo v isto območje, kot najbližje naselje.
III. MERILA ZA DOLOČITEV TOČK
6. člen
Za določitev števila točk se upoštevajo naslednja merila:
– opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti ter napravami ter dejanska možnost priključitve na te objekte in naprave;
– namembnost stavbnega zemljišča;
– lega zemljišča glede na oddaljenost od mestnega naselja.
7. člen
1. Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami individualne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
število točk
-------------------------------------------------------------------------
             I. ob-    II. ob-   III. ob-    IV. ob-
             močje    močje    močje      močje
-------------------------------------------------------------------------
a) vodovod        20      15      11        8
b) električno omrežje   20      15      11        8
c) javna kanalizacija   40      30      22        16
d) telefonsko omrežje   20      15      11        8
-------------------------------------------------------------------------
Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:
-------------------------------------------------------------------------
             I. ob-    II. ob-   III. ob-    IV. ob-
             močje    močje    močje      močje
-------------------------------------------------------------------------
a) makadamska cesta    20      15      11        8
b) asfaltana cesta    40      30      22        16
c) javna razsvetljava   10      8      6        4
-------------------------------------------------------------------------
8. člen
2. Namembnost uporabe stavbnega zemljišča:
Za stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za stalno bivanje.
Za počitniški namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za počitniško uporabo.
Za poslovni namen uporabe stavbnega zemljišča se smatrajo objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno dejavnost ter nepokrite površine namenjene poslovni dejavnosti.
Namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:
---------------------------------------------------------------------------
Namembnost         I. ob-    II. ob-   III. ob-    IV. ob-
              močje    močje    močje      močje
---------------------------------------------------------------------------
Stanovanjski namen     40      30      20        10
Počitniški namen      100     100     100        100
Poslovni namen
  – proizvodni      75      55      35        25
Poslovni namen
  – neproizvodni     150     110      70        50
Nezazidano stavbno
  zemljišče        50      40      20        10
---------------------------------------------------------------------------
IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA
9. člen
Letna višina nadomestila za uporabo zazidanih stavbnih zemljišč se določi po merilih tega odloka tako, da se skupno število točk iz 7. in 8. člena tega odloka pomnoži s površino zavezančevega objekta in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi tako, da se površina gradbene parcele, ki je po prostorsko izvedbenem načrtu ali lokacijskem dovoljenju določena za gradnjo pomnoži z številom točk iz 8. člena in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.
Letna višina nadomestila za uporabo nepokritih poslovnih površin se določi tako, da se površina nepokrite poslovne površine pomnoži z številom točk za nezazidano stavbno zemljšče iz 8. člena in z vrednostjo točke za izračun nadomestila. Pri odmeri plačila se upošteva 30% letne višine nadomestila.
V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračuni naredijo ločeno.
10. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Sodražica, za vsako leto določi občinski svet s sklepom, na predlog župana občine.
11. člen
Sredstva, zbrana iz plačil nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, so prihodek proračuna Občine Sodražica in se namensko uporabljajo za pridobivanje stavbnih zemljišč v občinski lasti, pripravo in opremljanje stavbnih zemljišč ter za investicije in vzdrževanje v komunalno infrastrukturo občine.
V. PLAČILO NADOMESTILA
12. člen
Zavezanec za nadomestilo je neposredni uporabnik funkcionalne enote (lastnik, imetnik pravice uporabe, najemnik ...), ki je lahko fizična oseba, pravna oseba ali samostojni podjetnik.
13. člen
Za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika in za sakralne objekte se nadomestilo ne odmerja.
Nadomestilo se ne odmerja za funkcionalne enote, ki se uporabljajo:
– za potrebe obrambe,
– za potrebe tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje,
– za potrebe mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno,
– za potrebe verske skupnosti, ki jih uporabljajo za svojo versko dejavnost,
– za potrebe Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij,
– za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.),
– za potrebe in izvajanje dejavnosti društev, katera so proračunski porabniki.
Nadomestilo se ne plačuje za objekte in zemljišča v lasti Občine Sodražica, ki so namenjeni za opravljanje dejavnosti občinske uprave.
Nadomestilo se ne plačuje za stavbna zemljišča, ki so v lasti občine, razen zemljišč, ki jih odda občina v najem. Zavezanec za plačilo je najemnik.
Plačilo nadomestila so oproščeni tudi javni zavodi, katerih ustanovitelj je Občina Sodražica.
14. člen
Zavezanci so dolžni na zahtevo Občine Sodražica v roku posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence, ki jo izvaja Občina Sodražica, pri čemer za njihovo pravilnost odgovarjajo. Posredovane podatke bo občinski organ primerjal s podatki iz uradnih državnih evidenc.
V primeru odstopanj med posredovanimi podatki in podatki iz državnih evidenc mora zavezanec vlogo na zahtevo občinskega organa v določenem roku popraviti in posredovati občinski upravi. Kolikor ne posreduje popravljenih podatkov v roku, se smatra, da vztraja pri prijavljenih podatkih.
Kolikor zavezanec ne posreduje podatkov (prvi odstavek tega člena) ali če ne posreduje popravljenih podatkov (drugi odstavek tega člena), izda občinska uprava sklep, s katerim določi višino akontacije za nadomestilo.
Akontacijo zavezanec plačuje letno do izdaje odločbe o plačilu nadomestila, temelječe na verodostojnih podatkih. Na podlagi verodostojnih podatkov zavezanca, ki jih ugotovi občinska uprava, pristojni davčni urad oziroma pristojni občinski organ odmeri nadomestilo.
Evidenco vodi pristojni občinski organ Občine Sodražica. Na podlagi podatkov iz te evidence odmeri nadomestilo in izda odločbo pristojni davčni organ oziroma pristojni občinski organ.
15. člen
Zavezanci morajo prijaviti Občinski upravi občine Sodražica nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na njegovo odmero v 30 dneh od dneva nastanka.
Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena. V tem primeru se odmeri nadomestilo za ustrezno časovno obdobje.
16. člen
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ oziroma pristojni občinski organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero. Postopke v zvezi z evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti vodi pristojni davčni organ v skladu z zakonom o davčnem postopku.
Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v enkratnem znesku. Zavezanec lahko v 15 dneh od dneva vročitve odločbe o odmeri nadomestila poda vlogo na Občino Sodražica za obročno plačevanje nadomestila. Občinska uprava lahko glede na konkretne razmere zavezanca odobri obročno plačevanje nadomestila, in sicer podjetjem do 3 obroke letno in fizičnim osebam do 2 obroka letno po kriterijih izterljivosti davčnega urada in o tem obvesti davčni urad, pristojen za izterjavo.
Odločbo o obročnem plačevanju izda občinska uprava, zoper katero je možna pritožba o kateri odloča župan.
VI. OPROSTITVE
17. člen
Zavezanec je lahko na podlagi vloge oproščen plačila nadomestila, in sicer:
– za dobo pet let (od dneva vselitve dalje), če je vseljeni v novo stanovanje ali nov, dozidan, nadzidan stanovanjski objekt in je bil za to plačan komunalni prispevek,
– za dobo treh let potem, ko je v poslovnem objektu začel opravljati dejavnost in je neposredno plačali komunalni prispevek,
– če prejema socialno varstveno dajatev (denarni dodatek, denarna pomoč),
– v primeru elementarnih in drugih nezgod.
18. člen
Zavezanec iz prve alinee 17. člena lahko ob prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila poda vlogo za oprostitev, katero mora utemeljiti z ustreznim potrdilom o prijavi bivališča.
Zavezanec iz druge alinee 17. člena lahko ob prijavi nastanka obveznosti plačila nadomestila poda vlogo za oprostitev, katero mora utemeljiti z ustreznim dokazilom o opravljanju dejavnosti.
Zavezanec iz tretje alinee 17. člena lahko v 15 dneh od dneva vročitve odločbe o odmeri nadomestila poda vlogo za oprostitev plačila na Občino Sodražica, kateri priloži potrdilo Centra za socialno delo. Za vsako naslednje odmerno leto mora zavezanec upravičenost do oprostitve plačila nadomestila dokazovati najkasneje do 31. 4. v tekočem letu.
Občinska uprava na podlagi pisne zahteve zavezanca iz 17. člena tega odloka, odloči in izda sklep o morebitni oprostitvi plačila nadomestila, zoper katerega je možna pritožba, o kateri odloča župan Občine Sodražica.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Kršitev iz prvega odstavka 14. člena in 15. člena se kaznuje z denarno kaznijo v višini:
– 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba ali podjetnik posameznik,
– 20.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe,
– 20.000 SIT se kaznuje fizična oseba.
VIII. NADZOR
20. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka izvaja pristojni občinski inšpektor.
IX. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem pričetka uporabe tega odloka preneha veljati odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na ureditvenih območjih v Občini Ribnica (Skupščinski Dolenjski list, št. 18/86 in 22/87).
22. člen
Prvo nadomestilo po tem odloku se zaračuna za leto 2001.
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-1/01
Sodražica, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti