Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1559. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2000, stran 2643.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 – spremembe in dopolnitve – upoštevane so odločbe ustavnega sodišča, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 49/99, 68/99 in 3/01) je Občinski svet občine Sežana dne 21. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sežana za leto 2000
1
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sežana za leto 2000, ki izkazuje naslednje stanje
---------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov:         SIT
I.   skupaj prihodki          1.329,485.220,29
II.  skupaj odhodki          1.296,594.848,99
III.  presežek prihodkov
    nad odhodki (I.–II.)         32,890.371,30
---------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb:
IV.  prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev           0
V.   dana posojila in povečanje kapitalskih deležev  0
VI.  prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.- V.)          0
---------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja:
VIII. zadolževanje proračuna              0
IX.  odplačilo dolga                 0
X.   neto zadolževanje (VIII–IX.)           0
XI.  povečanje sredstev
    na računih (III.+VI.–X.)       32,890.371,30
---------------------------------------------------------
Povečanje sredstev na računih se prenese v leto 2001 in se skupaj z povečanjem denarnih sredstev iz leta 1999 razporedi z odlokom o proračunu Občine Sežana za leto 2001.
2
Denarna sredstva rezervnega sklada Občine Sežana po zaključnem računu proračuna za leto 2000 izkazujejo naslednje stanje:
SIT
-----------------------------------------------------
Prenos iz leta 1999           22,795.052,30
Prihodki leta 2000            1,000.000,00
Odhodki leta 2000                  –
Stanje denarnih sredstev 31. 12. 2000  23,795.052,30
-----------------------------------------------------
Denarna sredstva rezervnega sklada se prenesejo v rezervni sklad Občine Sežana za leto 2001.
3
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 403-03-1/01, 03201-2/01
Sežana, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti