Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1569. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Sveta Ana, stran 2653.

Na podlagi 1. člena zakona o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74 in Uradni list RS, št. 14/90), 3. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in 57/94), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 4. in 13. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sveta Ana (Uradni list RS, št. 60/00) je Občinski svet občine Sveta Ana na 19. redni seji dne 30. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o dimnikarski službi na območju Občine Sveta Ana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa: predmet dimnikarske službe, območje izvajanja dimnikarske službe, način in viri financiranja dimnikarske službe, pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, javna pooblastila koncesionarju, splošni pogoji za izvajanje dimnikarske službe, postopek za izbiro koncesionarja, začetek in čas trajanja koncesije, nadzor nad izvajanjem dimnikarske službe, razlogi za prenehanje koncesijskega razmerja, odgovornost za škodo, pravice koncedenta, obveznosti in pravice uporabnikov.
2. člen
Dimnikarska služba obsega pregledovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v skladu z določbami zakona o dimnikarski službi in na njegovi podlagi izdanih predpisov. Dimnikarska služba se organizira v občini v skladu z občinskim načrtom o ukrepih za varstvo pred požarom in mora biti zagotovljena na celotnem območju občine.
Občina zagotavlja organiziranje in izvajanje dimnikarske službe, kot obvezno lokalno gospodarsko javno službo, s podelitvijo koncesij.
II. PREDMET DIMNIKARSKE SLUŽBE
3. člen
Izvajanje dimnikarske službe zagotavlja občina na naslednjih napravah:
– male kurilne naprave na vsa goriva, kot jih določa uredba,
– srednje kurilne naprave na vsa goriva,
– pomožne naprave, ki so povezane z obratovanjem kurilnih naprav kot so: naprave za pripravo goriva, naprave za odvod ostankov zgorevanja (pepela in ostankov goriva) iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo,
– naprave za prezračevanje prostorov, v katerih so kurilne naprave in naprave za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter prezračevanje vseh drugih prostorov in poteka prezračevanje na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka.
Koncesionar v zvezi s pravico do izvajanja dimnikarske službe na malih in srednjih kurilnih napravah opravljal:
– preglede (prve, občasne in letne) in izdelal strokovna mnenja o skladnosti izvedbe s projektom in predpisi naprav;
– vodenje evidenc (kataster) o teh napravah;
– meritve (prve, občasne in letne) emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak in naprav navedenih v drugem odstavku tega člena;
– vodenje evidenc (kataster) virov onesnaževanje zraka;
– izdajanje soglasij k uporabi novih in rekonstrukciji obstoječih kurilnih naprav;
– čiščenje in antikorozijsko zaščito na kurilnih napravah in izžiganje katranskih oblog v odvodniku odpadnih plinov in veznih elementih ostale dejavnosti, ki jih določajo predpisi.
Kurilne naprave na trda goriva, dimovodi in dimniki v zasebnih gospodinjstvih se čistijo dvakrat letno, razen na intervencijo. Ostale kurilne naprave se čistijo in preglejujejo v skladu s pravilnikom o rokih in načinu čiščenja in pregledovanja kurilnih naprav, dimovodov in prezračevalnih naprav, ter o meritvah dimne ali druge emisije kurišč (Uradni list SRS, št. 1-4/76 in Uradni list RS, št. 70/96).
III. OBMOČJE IZVAJANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE
4. člen
Dejavnost dimnikarske službe, ki je predmet podelitve koncesije po tem odloku, je opravljanje dimnikarske službe na območju celotne Občine Sveta Ana.
Za območje občine se lahko podeli več koncesij, ki zajemajo izvajanje vseh nalog dimnikarske službe na teritorialno zaključenem območju ali pa zaključene sklope nalog oziroma storitev za območje celotne občine.
IV. NAČIN IN VIRI FINANCIRANJA DIMNIKARSKE SLUŽBE TER KONCESIJSKA DAJATEV
5. člen
Koncesionar zagotavlja sredstva za opravljanje javne gospodarske službe iz cene storitev dimnikarske službe, ki jih zaračunava neposredno uporabnikom storitev.
Cene storitev se oblikujejo v skladu z veljavnimi predpisi, ki veljajo za določanje cen komunalnih storitev. Cenik storitev mora koncesionar predložiti pri vsaki spremembi v potrditev Občinskemu svetu občine Sveta Ana.
Koncesionar je dolžan za vsako leto trajanja koncesije do marca tekočega leta plačati koncedentu plačilo za koncesijsko pogodbo, ki se določi v odstotku od cene storitve, ki znaša minimalno 8%.
Sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek proračuna občine in se uporablja za razvoj gospodarskih javnih služb in varstvo okolja.
V. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR
6. člen
Koncesionar mora za opravljanje koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je pravna oseba, vpisana v sodni register ali samostojni podjetnik prijavljen pri ustrezni davčni upravi v Republiki Sloveniji,
– da je registriran za opravljanje dejavnosti in da ima zato potrebna soglasja in dovoljenja pristojnih organov,
– da predloži program izvajanja dimnikarske službe za čas trajanja koncesije,
– da razpolaga z zadostnim številom strokovnega kadra za učinkovito opravljanje koncesionarske dejavnosti,
– da je ustrezno tehnično opremljen za izvajanje koncesije,
– da predloži reference o dosedanjem delu.
VI. JAVNA POOBLASTILA KONCESIONARJU
7. člen
Na območju Občine Sveta Ana je koncesionar izključni izvajalec dimnikarske službe s pravico zaračunavanja plačil za opravljene storitve dimnikarske službe na dodeljenem območju ali za določene sklope nalog, kolikor se podeli več koncesij.
VII. SPLOŠNI POGOJI ZA IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
8. člen
Koncesionar izvaja koncesijo pod naslednjimi pogoji:
– da zagotavlja uporabnikom kontinuirano in kvalitetno opravljanje koncesionarne dejavnosti,
– da zagotavlja zadostno število strokovnih kadrov in za izvajanje storitev zadosten obseg tehničnih sredstev,
– da na zahtevo koncedenta ali pristojne inšpekcije omogoči strokovni in finančni nadzor nad zakonitostjo dela,
– da redno predloži občini letna poročila o reviziji poslovanja,
– da upošteva tehnične, stroškovne, organizacijske in druge standarde za opravljanje koncesije,
– da zagotovi pogoje za vodenje katastra emisije škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav v skladu s predpisi,
– da zagotovi pravočasna letna poročila o meritvah emisij iz kurilnih naprav, ki z obratovanjem onesnažujejo zrak in o tem redno obvešča občinski upravni organ pristojen za okolje in pristojne inšpekcijske službe.
VIII. POSTOPEK ZA IZBIRO KONCESIONARJA
9. člen
Postopek oddaje dejavnosti na podlagi koncesije vodi Občinska uprava občine Sveta Ana. Koncesija se odda na podlagi javnega razpisa ali pa v izjemnih primerih v skladu s 35. členom zakona o gospodarskih javnih službah neposredno z pogodbo.
Javni interes za oddajo koncesije neposredno s pogodbo ugotavlja Občinski svet občine Sveta Ana.
Javni razpis o podelitvi koncesije se objavi v Uradnem listu RS. Za postopek izbire koncesionarja na podlagi javnega predpisa se uporabljajo določbe tega odloka, kolikor pa postopek ni urejen z odlokom pa se uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih in zakona reviziji postopkov oddaje javnih naročil.
10. člen
Javni razpis traja od dneva objave do poteka razpisanega roka.
Javni razpis obvezno vsebuje:
– predmet koncesije;
– pogoje za koncesijo;
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
– elemente, ki jih mora vsebovati prijava na razpis;
– pričetek in trajanje koncesije;
– rok za predložitev prijav;
– rok za izbor koncesionarja;
– merila in postopek za izbor koncesionarja;
– navedbo prednostnih meril, ki bodo vplivala na izbor;
– rok, v katerem bodo prijavljeni obveščeni o izboru;
– odgovorno osebo za dajanje informacij med razpisom;
– plačilo minimalne odškodnine za pridobitev koncesije.
11. člen
Javni razpis je veljaven, če se nanj prijavita vsaj dva ponudnika. Razpis je neuspešen, če do poteka razpisanega roka ni predložena nobena veljavna prijava in če posamezen, v razpisu zahtevan pogoj, ni vsebovan v nobeni od pravočasno prispelih prijav.
Prijava je neveljavna, če ne vsebuje vseh v razpisu določenih sestavin in če ni prispela v razpisanem roku.
Če javni razpis ni uspel, se lahko ponovi najkasneje v 30 dneh po izteku razpisnega roka neuspelega razpisa.
12. člen
O izbiri koncesionarja odloči Občinska uprava občine Sveta Ana z upravno odločbo.
13. člen
Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo v skladu z zakonom.
Koncesijsko pogodbo sklene v imenu in za račun koncedenta župan.
IX. ZAČETEK IN ČAS TRAJANJA KONCESIJE
14. člen
Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja pet let.
Koncesijska pogodba se po njenem preteku lahko podaljša na podlagi sporazumnega dogovora med koncedentom in koncesionarjem.
X. NADZOR NAD IZVAJANJEM DIMNIKARSKE SLUŽBE
15. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja Občinska uprava občine Sveta Ana in pristojne inšpekcijske službe pristojnega ministrstva. Pooblaščenemu organu koncedenta mora koncesionar, kadarkoli med delovnim časom, dovoliti vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem dimnikarske službe. Podatke o poslovanju morajo delavci, ki izvajajo nadzor obravnavati kot poslovno tajnost.
XI. RAZLOGI ZA PRENEHANJA KONCESIJSKEGA RAZMERJA
16. člen
Koncesija preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe v skladu z zakonom,
– z odkupom koncesije,
– z odvzemom koncesije,
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
17. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
Razlogi in pogoji za razdrtje, odpovedni roki in druge medsebojne pravice in obveznosti ob odpovedi ali razdrtju pogodbe, se določijo v koncesijski pogodbi.
18. člen
Koncedent lahko odvzame koncesionarju koncesijo, ne glede na določila pogodbe:
– če koncesionar ne prične z opravljanjem koncesije v za to določenem roku,
– zaradi opravljenih in dokumentiranih primerov neučinkovitih ali nestrokovno izvedenih storitev po krivdi koncesionarja,
– če je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati kot koncesija,
– v primeru stečaja koncesionarja,
– v primeru grobe kršitve koncesijske pogodbe s strani koncesionarja.
V teh primerih lahko koncedent prevzame koncesijo, povrniti pa mora koncesionarju morebitno vložena sredstva.
19. člen
Z odkupom preneha koncesijsko razmerje, tako da koncesionar preneha opravljati javno službo, ki je predmet koncesije, koncedent pa prevzame vse objekte in naprave, ki jih je koncesionar zgradil ali drugače pridobil. Pogoji odkupa se določajo s koncesijsko pogodbo.
XII. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
20. člen
Koncesionar je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dimnikarske službe povzročajo koncesionar ali pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
XIII. PRAVICE KONCEDENTA
21. člen
Koncedent ima poleg pravic, ki izhajajo iz zakona in tega odloka tudi naslednje pravice:
– izvajanje nadzora dimnikarske službe,
– dajanje soglasij k cenam storitev dimnikarske službe,
– določiti načine zbiranja podatkov za vodenje katastra emisij škodljivih snovi, ki onesnažujejo zrak iz kurilnih naprav.
XIV. OBVEZNOSTI IN PRAVICE UPORABNIKOV
22. člen
Uporabniki storitev po tem odloku imajo naslednje obveznosti in pravice:
– uporabnik storitev je dolžan skrbeti za to, da so njegove naprave pregledane in očiščene, tako kot določajo predpisi o izvajanju dimnikarske službe;
– uporaba storitev in spoštovanje navodil koncesionarja je obvezna;
– uporabniki storitev so dolžni redno plačevati dimnikarske storitve;
– uporabniki storitev morajo izvajalcu dimnikarske službe omogočiti vpogled v načrte naprav in zgradbe, kjer so naprave nameščene;
– vsak uporabnik je dolžan poskrbeti, da je opravljanje dimnikarske storitve neovirano;
– uporabnik storitev mora sporočiti izvajalcu dimnikarske službe tudi vsako spremembo na napravah, uporabi vrste goriva in času obratovanja, ki ima za posledico spremembo pri emisiji v zrak;
– uporabniki storitev dimnikarske službe imajo pravico uporabe storitev pod pogoji določenimi s predpisi in tem odlokom, kar pomeni da mora izvajalec storitve svoje delo opraviti tako, da povzroča uporabnikom storitev čim manj motenj pri njihovi uporabi naprav, ter na način da ne povzroča nepotrebnega onesnaženja prostorov oziroma ga odstrani, kolikor nastane;
– uporabniki storitev dimnikarske službe imajo pravico, da so pravočasno (najkasneje 14 dni pred opravljanjem storitve, razen v izjemnih primerih), obveščeni o času izvajanja dimnikarske storitve;
– uporabniki storitev dimnikarske službe imajo pravico do pritožbe na pristojne organe, če so kršene njihove pravice (inšpekcijske službe, občinska uprava, svet uporabnikov pri občini);
– ostale pravice definirane s predpisi in tem odlokom.
XV. KONČNI DOLOČBI
23. člen
Z dnem začetka veljave tega odloka preneha veljati na območju Občine Sveta Ana odlok o dimnikarski službi v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 19/91).
Postopek oddaje koncesije za izvajanje dimnikarske službe se mora pričeti najkasneje v šestdesetih dneh po začetku veljave tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35209-001/2001
Sveta Ana, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Sveta Ana
Bogomir Ruhitel l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti