Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1549. Odlok o določitvi višine in načinu plačevanja članarine Javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra, stran 2630.

Na podlagi 3., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98), 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95 in 33/96), 15. člena statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Gorenjske, št. 10/99), 15. člena statuta Občine Preddvor (Uradno glasilo Občine Preddvor, št. 2/99), 21. člena statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske, št. 6/95, 6/96, 37/98 in 21/99) so Mestni svet Mestne občine Kranj na 22. seji dne 28. 2. 2001, Občinski svet občine Jezersko na 18. seji dne 20. 2. 2001, Občinski svet občine Preddvor na 20. seji dne 14. 3. 2001 in Občinski svet občine Šenčur na 18. seji dne 7. 3. 2001 sprejeli
O D L O K
o določitvi višine in načinu plačevanja članarine Javnemu zavodu Lokalna turistična organizacija Kokra
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine Mestna občina Kranj, Občina Jezersko, Občina Preddvor in Občina Šenčur, kot ustanoviteljice Javnega zavoda Lokalna turistična organizacija Kokra (v nadaljevanju: lokalna turistična organizacija), določajo višino članarine in način plačevanja članarine članov lokalne turistične organizacije.
2. člen
Člani lokalne turistične organizacije so pravne osebe in podjetniki posamezniki, katerih dejavnost je na podlagi odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98, 28/99), opredeljena kot s turizmom neposredno povezana dejavnost in sobodajalci ter tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost (v nadaljevanju: zavezanci).
Obveznost plačevanja članarine velja za zavezance, ki imajo v Mestni občini Kranj, Občini Jezersko, Občini Preddvor in Občini Šenčur svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti.
Turistična in druga društva niso zavezanci za plačevanje članarine lokalni turistični organizaciji.
Članarina se sme uporabljati skladno z zakonom.
KRITERIJI ZA DOLOČITEV ČLANARINE
3. člen
Višina članarine, predpisana za posamezne dejavnosti iz odredbe o opredelitvi s turizmom neposredno povezanih dejavnosti in njihovi razvrstitvi v skupine (Uradni list RS, št. 65/98), ki jo opravlja zavezanec je naslednja:
– za zavezance, razvrščene v 1. skupino
  dejavnosti                150 točk
– za zavezance, razvrščene v 2. skupino
  dejavnosti                100 točk
– za zavezance, razvrščene v 3. skupino
  dejavnosti                 60 točk
– za zavezance, razvrščene v 4. skupino
  dejavnosti                 10 točk
4. člen
Po kriteriju višine prihodka v preteklem koledarskem letu se zavezanci razvrščajo v naslednje kategorije:
1. kategorija: zavezanci s prihodkom
  do 5,000.000 SIT             10 točk
2. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 5,000.001 SIT do 15,000.000 SIT    15 točk
3. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 15,000.001 SIT do 25,000.000 SIT    20 točk
4. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 25,000.001 SIT do 35,000.000 SIT    25 točk
5. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 35,000.001 SIT do 45,000.000 SIT    30 točk
6. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 45,000.001 SIT do 55,000.000 SIT    40 točk
7. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 55,000.001 SIT do 65,000.000 SIT    50 točk
8. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 65,000.001 SIT do 75,000.000 SIT    60 točk
9. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 75,000.001 SIT do 85,000.000 SIT    70 točk
10. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 85,000.001 SIT do 95,000.000 SIT    80 točk
11. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 95,000.001 SIT do 105,000.000 SIT   90 točk
12. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 105,000.000 SIT           100 točk
OLAJŠAVE PRI PLAČEVANJU ČLANARINE
5. člen
Zavezanci, ki ne dosegajo 2,500.000 SIT prihodka v preteklem koledarskem letu so oproščeni plačevanja članarine lokalni turistični organizaciji v tekočem koledarskem letu.
6. člen
Višina članarine se zavezancem, glede na razvrstitev v skupino, zniža tako, da se članarina izračunana po kriterijih iz 3. in 4. člena tega odloka pomnoži z naslednjimi faktorji (Fs):
– za zavezance, razvrščene v 1. skupino dejavnosti  Fs 1,0
– za zavezance, razvrščene v 2. skupino dejavnosti  Fs 0,9
– za zavezance, razvrščene v 3. skupino dejavnosti  Fs 0,8
- za zavezance, razvrščene v 4. skupino dejavnosti  Fs 0,7
7. člen
Višina članarine se zavezancem, glede na višino prihodka, zniža tako, da se članarina izračunana po kriterijih iz 3. in 4. člena tega odloka pomnoži z naslednjimi faktorji (Fp):
1. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 2.500.000 SIT do 5,000.000 SIT    Fp 0,05
2. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 5,000.001 SIT do 15,000.000 SIT   Fp 0,10
3. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 15,000.001 SIT do 25,000.000 SIT   Fp 0,20
4. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 25,000.001 SIT do 35,000.000 SIT   Fp 0,30
5. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 35,000.001 SIT do 45,000.000 SIT   Fp 0,40
6. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 45,000.001 SIT do 55,000.000 SIT   Fp 0,50
7. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 55,000.001 SIT do 65,000.000 SIT   Fp 0,60
8. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 65,000.001 SIT do 75,000.000 SIT   Fp 0,70
9. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 75,000.001 SIT do 85,000.000 SIT   Fp 0,80
10. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 85,000.001 SIT do 95,000.000 SIT   Fp 0,90
11. kategorija: zavezanci s prihodkom
  od 95,000.001 SIT do 105,000.000 SIT  Fp 0,95
12. kategorija: zavezanci s prihodkom
  nad 105,000.000 SIT           Fp 1,00
8. člen
Zavezanci, ki opravljajo dejavnost v občinah z območji s posebnimi razvojnimi problemi plačujejo znižano članarino na način, da se članarina, izračunana po kriterijih iz 3., 4., 6. in 7. člena tega odloka dodatno pomnoži s faktorjem (Fd) 0,5.
Območja s posebnimi razvojnimi problemi so opredeljena skladno z veljavnimi predpisi.
OBRAČUN ČLANARINE
9. člen
Višina letne članarine za posameznega zavezanca se izračuna na naslednji način:
letna članarina = (Td + Tp) x Fs x Fp x vrednost točke,
pri čemer posamezne oznake pomenijo:
Td = število točk glede na uvrstitev v skupino dejavnosti skladno s 3. členom tega odloka
Tp = število točk glede na doseženi prihodek skladno s 4. členom tega odloka
Fs = faktor korekcije razporeditve v skupino dejavnosti skladno s 6. členom tega odloka
Fp = faktor korekcije glede na prihodek skladno s 7. členom tega odloka
Fd = faktor lokacije na območju s posebnimi razvojnimi problemi skladno z 8. členom tega odloka.
Kolikor nastopijo razlogi iz 8. člena tega odloka, se izračun članarine naveden v tem členu, pomnoži še s faktorjem Fd.
Višino vrednosti točke določa zakon o pospeševanju turizma oziroma Vlada Republike Slovenije, ki lahko na podlagi gibanja cen življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke za leto odmere, kar se upošteva pri vsakoletnem letnem obračunu za odmero višine članarine.
10. člen
Zavezancu se lahko pri določanju članarine upošteva manjše število točk, kot so določene v 3., 4., 6., 7. in 8. členu tega odloka, ob upoštevanju naslednjih meril:
– višina vlaganj v izgradnjo gostinskih objektov,
– višina vlaganj v objekte turistične infrastrukture,
– višina vlaganj za zavarovanje naravne in kulturne dediščine in povečanju turistične privlačnosti območja,
– vlaganje v izboljšave kakovosti dostopa do turističnih kmetij.
Merila in postopke za znižanja in oprostitve plačila članarine določi svet zavoda v posebnem pravilniku.
O znižanju ali oprostitvi odloči svet zavoda na podlagi vloge zavezanca.
SPOROČANJE PODATKOV IN NAČIN PLAČEVANJA
11. člen
Zavezanci so dolžni lokalni turistični organizaciji sporočiti podatke o vrsti dejavnosti, ki jo opravljajo in o višini prihodka v preteklem koledarskem letu, najpozneje do konca meseca februarja v tekočem letu. Kolikor zavezanec lokalni turistični organizaciji kljub opozorilu ne posreduje podatkov, se mu zaračuna članarina v višini 250 točk.
Lokalna turistična organizacija je dolžna najkasneje do 31. marca v letu, za katerega se določa članarina, posredovati pristojnemu davčnemu organu, uradne podatke iz prejšnjega odstavka.
12. člen
Članarina se odmerja vnaprej.
Članarina se plačuje v enkratnem znesku najkasneje do 31. oktobra v letu, za katerega je odmerjena. Članarina se plačuje na žiro račun lokalne turistične organizacije.
13. člen
Če zavezanec ne plača članarine v roku, določenem s tem odlokom, lokalna turistična organizacija sporoči pristojnemu davčnemu uradu, naj članarino prisilno izterja.
Davčni organ na podlagi sporočila, iz katerega je razviden dolžni znesek članarine, izda odločbo, s katero naloži zavezancu, da v 15 dneh plača članarino s pribitkom v višini 50% članarine.
Če zavezanec članarine in pribitka ne plača v navedenem roku, se članarina s pribitkom prisilno izterja po predpisih o prisilni izterjavi davkov.
KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi zadnje izmed občin, ki ga sprejemajo in ga bodo vsaka zase objavile na način, kot ga imajo opredeljenega za objavo odlokov v svojih statutih, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2002 dalje.
Št. 33201-3/99-390-43/02
Kranj, dne 28. februarja 2001.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.
Župan
Občine Preddvor
Miran Zadnikar l. r.
Župan
Občine Jezersko
Milan Kocjan l. r.
Župan
Občine Šenčur
Franc Kern, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti