Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1582. Pomorski zakonik (PZ)
1583. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu (ZSV-B)
1584. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01-A)
1585. Zakon o višini otroškega dodatka (ZVOD)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1586. Uredba o dodeljevanju vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi

Odloki

1587. Odlok o razglasitvi Robbovega vodnjaka treh kranjskih rek v Ljubljani za kulturni spomenik državnega pomena
1588. Odlok o razglasitvi Domačije Puštal 74 za kulturni spomenik državnega pomena
1589. Odlok o razglasitvi Cerkve sv. Duha v Slovenj Gradcu za kulturni spomenik državnega pomena
1590. Odlok o razglasitvi Pelikanovega ateljeja v Celju za kulturni spomenik državnega pomena
1591. Odlok o razglasitvi Domačije Kalce 2 za kulturni spomenik državnega pomena
1592. Odlok o razglasitvi Tomaževe hiše v Črni vasi za kulturni spomenik državnega pomena
1593. Odlok o razglasitvi Domačije Knežak 103 za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

1594. Odredba o merskih enotah
1595. Odredba o uporabi merskih enot, ki ne spadajo med dovoljene merske enote, v jedrski elektrarni Krško
1596. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
1597. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
1598. Odločba o pooblastitvi Urada za kemikalije Republike Slovenije pri ministrstvu za zdravstvo za izdelavo mnenja o razvrstitvi, pakiranju in označevanju fitofarmacevtskih sredstev ter za izdelavo ocene vpliva fitofarmacevtskih sredstev na zdravje ljudi in okolje

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1599. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za marec 2001

OBČINE

Ljubljana

1600. Statut Mestne občine Ljubljana
1601. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana
1602. Sklep o cenah za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka

Podčetrtek

1603. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2000
1604. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2001
1605. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada
1606. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Podčetrtek
1607. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Podčetrtek

Žetale

1608. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žetale za leto 2000
1609. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju občine
1610. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe Občine Žetale v letu 2001

Žiri

1611. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Žiri
AAA Zlata odličnost