Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2001 z dne 13. 4. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1674. Uredba o lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Kronovo-Smednik
1675. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za obdobje začasnega financiranja Republike Slovenije
1676. Uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga v kombinirano nomenklaturo
1677. Uredba o spremembi uredbe o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
1678. Uredba o spremembi in dopolnitvah uredbe o avtonomnem ukrepu znižanja ali ukinitve carinskih stopenj za določeno blago

Sklepi

1612. Sklep o spremembi sklepa o preoblikovanju dela Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij v javni raziskovalni zavod

MINISTRSTVA

1613. Odredba o izdajanju potrdil in overjanju listin, ki se pošiljajo z blagom pri izvozu ali uvozu
1614. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu označevanja cen blaga in storitev
1615. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine
1616. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o uporabi igralnih avtomatov zunaj igralnic
1617. Pravilnik o kriterijih za podelitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju izvajanja družinske politike
1618. Pravilnik o načinu imenovanja pravne osebe za preskušanje in označevanje skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
1619. Navodilo o načinu označevanja izdelkov iz plemenitih kovin
1620. Seznam zdravil, za katera so bile od 13. 3. 2001 do 5. 4. 2001 izdane odločbe o prenehanju dovoljenja za promet
1621. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet
1622. Zneski povračil, nadomestil in drugih prejemkov za zaposlene v državni upravi

BANKA SLOVENIJE

1623. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 16. do 22. 4. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1624. Spremembe in dopolnitve notarske tarife
1625. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, marec 2001

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1626. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Braslovče

1628. Odlok o proračunu Občine Braslovče za leto 2001
1629. Sklep o javni razgrnitvi programskih zasnov za bencinski servis Letuš

Brežice

1630. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje od leta 1986 do leta 2000 v delu, ki ga opredeljuje usklajen predlog lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Krška vas-Obrežje
1631. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta mestno jedro Brežice - del kareja A
1632. Program priprave za lokacijski načrt za napajalni plinovod Krško-Brežice in za spremembo in dopolnitev PIA na območju plinifikacije Občine Brežice

Črenšovci

1633. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2000
1634. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črenšovci
1635. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Črenšovci

Črna na Koroškem

1636. Odlok o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2001
1637. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Dobrna

1638. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Dobrna za leto 2000
1639. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Dobrna
1640. Odlok o priznanjih Občine Dobrna

Grosuplje

1641. Odlok o proračunu Občine Grosuplje za leto 2001

Kozje

1642. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kozje za leto 2000
1643. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2001

Kranj

1644. Odredba o višini voznine za uporabo javnih prometnih površin v območju umirjenega prometa za kratkotrajno parkiranje

Krško

1645. Odlok o proračunu Občine Krško za leto 2001
1646. Sklep o javni razgrnitvi - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Krško za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Krško za obdobje 1986-1990; - osnutka odloka o lokacijskem načrtu za obvoznico in most v Kostanjevici na Krki; - osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu mestno jedro Kostanjevica; - osnutka odloka o ureditvenem načrtu "Videm - staro mestno jedro"

Ljubljana

1627. Sklep o razpisu prvih volitev v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana

Ljutomer

1647. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ljutomer za leto 2000
1648. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem-ureditvenem načrtu šole Ivan Cankar v Ljutomeru

Metlika

1649. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Metlika za leto 2000

Mežica

1650. Odlok o proračunu Občine Mežica za leto 2001

Postojna

1651. Sklep o ukinitvi javne poti
1652. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Puconci

1653. Razpis nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Mačkovci - vas Mačkovci

Semič

1654. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Semič za leto 2000
1655. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič
1656. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Semič

Sevnica

1657. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sevnica za leto 2000
1658. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
1659. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi statusa javnega dobra
1660. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje in rezervacije

Slovenske Konjice

1661. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2000
1662. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu ob Mizarski - objekt Karitas
1663. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Slovenske Konjice

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

1664. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sv. Andraž v Slovenskih goricah za leto 2000

Šmarje pri Jelšah

1665. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2000
1666. Odlok o proračunu Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2001
1667. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Šmarje pri Jelšah

Štore

1668. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Štore
1669. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu obrtne cone v Štorah

Tabor

1670. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Tabor
1671. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja o obratovanju gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem obratovalnem času na območju Občine Tabor

Vojnik

1672. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Vojnik za leto 2000
1673. Sklep o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna Občine Vojnik

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

23. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezo sovjetskih socialističnih republik, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo (BRUNSNJ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti