Številka 28
Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/2001 z dne 19. 4. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

1679. Odlok o spremembah odloka o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in administrativne zadeve

MINISTRSTVA

1680. Odredba o minimalni zajamčeni donosnosti za mesec marec 2001
1681. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mozelj
1682. Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju trupov ovc jagnjet in sesnih jagnjet na klavni liniji
1683. Pravilnik o minimalnih zahtevah pri zagotavljanju medicinske oskrbe posadke na ladjah
1684. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov
1685. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1783. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost

USTAVNO SODIŠČE

1686. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sklep vrhovnega sodišča v zvezi s sklepom drugostopenjskega in prvostopenjskega sodišča
1687. Sklep o zavrženju pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti odloka o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij in razpisu referenduma za spremembo imen in sedežev občin
1688. Odločba o ugotovitvi delne neskladnosti zakona o postopku za ustanovitev občin ter določitev njihovih območij z ustavo
1689. Sklep o ustavitvi postopka za preizkus pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 68., 139., 74., 50. in 48. točke 2. člena ter 3. točke 3. člena zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-B), sklep o zavrženju pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 101., 173., 12., 17., 48., 13., 61., 166., 132., 157., 27. in 94. točke 2. člena ZUODNO-B ter sklep o zavrnitvi pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti 8. točke 3. člena ter 178. in 141. točke 2. člena ZUODNO-B
1690. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in odprava odločb Ministrstva za notranje zadeve in Upravne enote Logatec v zvezi z izdajo dovoljenja za začasno prebivanje
1691. Odločba o ugotovitvi, da 25. člen zakona o graditvi objektov ni v neskladju z ustavo
1692. Razveljavitev 10. člena odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Nova Gorica (Uradno glasilo, št. 10/97 in Uradne objave, št. 2/99 in 19/99) v delu, ki določa obremenitev trgovine v brezcarinskih prodajalnah s številom točk
1693. Odločba o skladnosti 14. člena zakona o prevozih v cestnem prometu z ustavo
1694. Ugotovitev, da sta zakon o lokalni samoupravi in statut Mestne občine Novo mesto v neskladju z ustavo in zakonom

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1695. Dopolnitev splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

OBČINE

Benedikt

1696. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2000
1697. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
1698. Sklep o določitvi višine letne vzdrževalnine za pokopališče za leto 2001
1699. Sklep o določitvi cene za uporabo mrliške veže pokopališča v Benediktu za leto 2001
1700. Program opremljanja stavbnih zemljišč v Občini Benedikt v letih 2001 in 2002

Bistrica ob Sotli

1701. Odlok o podelitvi koncesije za obvezno gospodarsko javno službo za pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka na območju Občine Bistrica ob Sotli
1702. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Bistrica ob Sotli
1703. Sklep o imenovanju predsednice Občinske volilne komisije občine Bistrica ob Sotli

Borovnica

1704. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Borovnica za leto 2000
1705. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Borovnica do 30. 6. 2001
1706. Sklep o določitvi cen programov v VVZ Borovnica

Brežice

1707. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta stanovanjska soseska Hrastina v Brežicah
1708. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Brežice za obdobje 1986-1990 za sanacijo opuščenih kamnolomov v Križah in na Cirniku ter širitev naselja v k.o. Brezovica, širitev poslovnega območja v k.o. Črnc in širitev poslovno-stanovanjskega območja v k.o. Brežice - sprememba 2001/1

Cerknica

1709. Odlok o ustanovitvi Vrtca "Martin Krpan" Cerknica
1710. Odlok o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Cerknica za leto 2001
1711. Sklep o podaljšanju sklepa o začasnem financiranju Občine Cerknica za leto 2001
1712. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Cerknica
1713. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Cerkvenjak

1714. Odlok o zaključnem računu Občine Cerkvenjak za leto 2000
1715. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Cerkvenjak
1716. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Cerkvenjak
1717. Sprememba statuta Občine Cerkvenjak
1718. Sprememba poslovnika o delu Občinskega sveta občine Cerkvenjak
1719. Sklep o obveznem spomladanskem popravilu krajevnih in drugih cest na območju Občine Cerkvenjak
1720. Pravilnik o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Cerkvenjak
1721. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak

Črenšovci

1722. Odlok o dopolnitvah odloka o preskrbi in odjemu pitne vode na območju Občine Črenšovci

Črnomelj

1723. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črnomelj za leto 2000
1724. Pravilnik o spremembah pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj
1725. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Črnomelj
1726. Pravilnik za vrednotenje letnih programov v turistični dejavnosti v Občini Črnomelj

Divača

1727. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača
1728. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 2000, in družbenega plana občine Sežana za območje Občine Divača za obdobje od leta 1986 do 1990
1729. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača
1730. Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2001

Dolenjske Toplice

1731. Odlok o grbu in zastavi Občine Dolenjske Toplice
1732. Odlok o organiziranju in izvajanju pomoči družini na domu in merilih za določanje plačil storitev
1733. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Dolenjske Toplice v letu 2001
1734. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek
1735. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Dolenjske Toplice

Gornja Radgona

1736. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2001

Hrpelje-Kozina

1737. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja proračunskih potreb Občine Hrpelje-Kozina v letu 2001
1738. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za nadomestne volitve župana v Občini Hrpelje-Kozina

Ilirska Bistrica

1739. Sklep o spremembi vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica

Jesenice

1740. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gornjesavski muzej Jesenice

Kobarid

1741. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2001

Kobilje

1742. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kobilje za leto 2000
1743. Odlok o proračunu Občine Kobilje za leto 2001
1744. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kobilje

Komen

1745. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev občinskih planskih in izvedbenih aktov
1746. Sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka urbanistične zasnove
1747. Sklep o ukinitvi javnega dobra in o prodaji nepremičnine
1748. Sklep o začasnem financiranju

Oplotnica

1749. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2001
1750. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Podlehnik

1751. Sklep o določitvi cene odvoza in deponiranja komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.

Postojna

1752. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Postojna

Prevalje

1753. Odlok o proračunu Občine Prevalje za leto 2001
1754. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2001

Ravne na Koroškem

1755. Odlok o potrditvi zaključnega računa o izvršitvi proračuna Občine Ravne na Koroškem za leto 2000
1756. Odlok o proračunu Občine Ravne na Koroškem za leto 2001
1757. Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v Občini Ravne na Koroškem
1758. Odlok o spremembi odloka o grbu in zastavi Občine Ravne na Koroškem
1759. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Ljudska univerza Ravne na Koroškem
1760. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Juričevega Drejčka
1761. Odlok o spremembi odloka o organiziranju javnega zavoda Zdravstveni dom Ravne na Koroškem
1762. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Občini Ravne na Koroškem

Rogaška Slatina

1763. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o zazidalnem načrtu Ratanska vas sever II Rogaška Slatina
1764. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Rogaška Slatina

Šentjernej

1765. Odlok o sejmiščnem redu v Občini Šentjernej
1766. Sklep Občinskega sveta občine Šentjernej o zadolžitvi občinske uprave
1767. Sklep Občinskega sveta občine Šentjernej o zadolžitvi občinske uprave
1768. Sklep Občinskega sveta občine Šentjernej o zadolžitvi občinske uprave

Škofja Loka

1769. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do 1990 dopolnitev 2000
1770. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
1771. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka
1772. Sklep o začasni prepovedi parcelacije na območju ZN Kamnitnik

Velika Polana

1773. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Velika Polana v letu 2001

Videm

1774. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Videm
1775. Odlok o koncesiji za opravljanje dimnikarske dejavnosti
1776. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Videm
1777. Odlok o merilih za določanje dežurnih prodajaln in prodaje zunaj prodajaln
1778. Odlok o izdajateljstvu javnega glasila "Naš glas"
1779. Sklep o določitvi programske zasnove javnega glasila "Naš glas"

Vransko

1780. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2001
1781. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2000

Žalec

1782. Ugotovitev, da je mandat člana Občinskega sveta občine Žalec prešel na naslednjega kandidata

POPRAVKI

1. Popravek statuta Mestne občine Ljubljana
AAA Zlata odličnost