Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1611. Odlok o istovetnostnih simbolih Občine Žiri, stran 2851.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 15. člena statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 18/99) je Občinski svet občine Žiri na 12. redni seji dne 6. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o istovetnostnih simbolih Občine Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Žiri ima svoj grb, zastavo, potrditvene prvine (štampiljke, žig in pečat), župansko verigo, občinsko himno ter občinski praznik.
Vsebino, obliko in uporabo določa župan, kolikor ni drugače določeno z drugimi členi.
Istovetnostni simboli občine predstavljajo in označujejo pripadnost Občini Žiri.
Simboli se uporabljajo v skladu z določbami tega odloka, njihova uporaba ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Žiri.
2. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov se hranijo:
– v HVS registru (Heraldično veksilološki in sigilografski register) pod nadzorom Arhiva Slovenije,
– v registru Heraldika d.o.o., ki je simbole ustvarila,
– v arhivu Občine Žiri.
3. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev. Kot izjemno pa so simboli avtorsko zavarovani pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in videz po ustanovi (Heraldika d.o.o.) oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
4. člen
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občine, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izvaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb, ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
5. člen
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (offset tisk, sito tisk, pero risba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti pri Občinski upravi občine Žiri v dveh izvodih. Tiskane materiale, ki vsebujejo istovetne simbole občine ali dele le-teh, mora prosilec predložiti vodstvu občine na vpogled še pred distribucijo.
6. člen
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba samo za določen namen ter na določen rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali, če s svojim ravnanjem škoduje ugledu občine.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan občine.
7. člen
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v Občini Žiri, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov oziroma njihovih atributov v okviru njihove dejavnosti in to :
1. v njihovi firmi oziroma podjetju,
2. v njihovem zaščitnem znaku (kot tisk in kot aplikacije na raznovrstnih osnovah, samostojni bedžih, našitkih na oblačilih,..),
3. v obliki brošur in spominkov (v kulturi in turizmu),
4. v tiskanih in zvočnih izvedbah tako za kulturne in prosvetne namene, kot v ekonomsko propagandnih namenih v sredstvih javnega obveščanja.
O pomembnosti, časovnem veku, ter o pogojih uporabe simbolov v zgoraj navedenih primerih odloča Občina Žiri.
Uporaba simbola (grba) Občine Žiri v njegovi celoti, se dovoljuje izjemoma samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti občine.
II. GRB
8. člen
Opis grba, splošno: grb Občine Žiri je upodobljen na ščitu poznogotskega stila s tem, da ga deli srebrna valovnica; na zgornjem zelenem polju so trije zlati bukovi žiri, v spodnjem modrem pa je zlati lintvern.
Predstavitev grba - BLAZON: grb Občine Žiri je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike s tem, da ga deli srebrna valovnica s petimi vali; v zgornjem zelenem polju so trije bukovi (fagus sylvatica) žiri, (2 + 1); v spodnjem polju je na modrem zlati lintvern z razprostrtjo perutjo in enkrat zaobrnjenim puščičastim repom.
Zlati trak, ki ga nosi ščit ob svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v izrisu, črno-belem odtisu, v miniaturi in pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami, so sestavni del mape z občinsko istovetnostno simboliko, in je kot takšna lahko sestavni del tega odloka.
9. člen
Grb občine se uporablja:
V potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Žiri,
V prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Žiri, oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe.
Z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih, grb z grbovnim okrasjem se lahko uporablja na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.
V drugih primerih se grb lahko uporablja pod pogoji tega odloka.
10. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov.
11. člen
Ko se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali grba tuje države oziroma občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnikov zgoraj imenovanih institucij.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga – kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga – kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone – kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj, na levi strani – kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine – kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije, ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
12. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Žiri.
III. ZASTAVA
13. člen
Opis zastave, splošno: zastava Občine Žiri je modre in rumene barve z glavnim atributom iz občinskega grba, tremi zlatimi bukovimi žiri, na njenem prvem modrem delu.
Opis zastave: zastava Občine Žiri je pravokotne oblike, razmerje višine »H« proti dolžini »L« je 1 : 2,5 oziroma ena proti dve celi in pet desetin s tem, da je njena ruta razdeljena vertikalno na dva, po višini enaka, po dolžini pa neenaka dela.
V sredini prvega, modrega, kvadratnega dela zastavine rute, je predstavljen glavni atribut iz občinskega grba, trije zlati bukovi žiri (2+1).
Drugi del zastavine rute je horizontalno deljen na tri enako široke barvne proge, od katerih sta prva in tretja rumene barve, druga oziroma srednja proga je v modri barvi in se zliva s kvadratnim poljem v modro barvno celoto
Celotni atribut ne sme biti nižji od dveh tretjin (2/3) višine zastavine rute in ne večji od osem desetin (8/10) imenovane višine.
Detajlni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv, so sestavni del mape z istosvetnostnimi simboli, ki je lahko priloga tega odloka.
14. člen
Horizontalna oblika zastave je tista, ki ima na vodoravno položeni zastavini ruti tudi sredinsko modro progo vodoravno, na prvem modrem kvadratu pa je atribut (trije rumeni, navzdol obrnjeni bukovi žiri) postavljen v heraldični obliki (2+ 1).
Horizontalno zastavino ruto izvešamo na vertikalni drog oziroma njegovo sidrno vrv. Drog je lahko tudi nagnjen, vendar kot med drogom in ravnino (horizontalo) ne sme biti manjši od 45 kotnih stopinj. Če je zastavina ruta horizontalne zastave napeta ali pripeta poševno, kot med njenim spodnjim kotom in ravnino (horizontalo) ne sme biti večji od 45 kotnih stopinj.
Vertikalna oblika občinske zastave je tista, ki ima na vertikalni obešeni zastavini ruti tudi modro sredinsko progo vertikalno, na zgornjem modrem kvadratu pa je atribut postavljen v heraldični obliki (2 + 1, v obliki navzdol obrnjenega enakostraničnega trikotnika).
15. člen
Uporaba zastav:
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena, komemoracijah...,
3. ob obisku uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
4. ob drugih podobnih priložnostih.
V primerih navedenih v 2. točki tega člena se zastava izvesi na poslopjih, javnih zgradbah oziroma mestih, kjer je prireditev.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 14. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izvešene.
Zastava Občine Žiri je stalno izvešena na občinskem poslopju.
16. člen
Način uporabe zastave Občine Žiri v različnih priložnostih in primerih, je analogen načinu izpostavljanja grba občine, obravnavanih v 11. členu tega odloka.
Ko je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami (lahko tudi na prekrižanih drogovih), mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Žiri (oziroma vrh droga z zastavo) postavljen na desno pred druge zastave.
Določbe o izvešanju veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Žiri.
Ko se zastava izveša skupaj z zastavo Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
17. člen
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana, ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Žiri.
IV. POTRDITVENE PRVINE
18. člen
Občinske štampiljke so izdelane po ustreznem državnem predpisu: so okrogle oblike z dvojno zunanjo obrobo premera 35 mm, v okviru katerih je v zgornjem polkrogu v pisavi »times« izpisano ime »Žiri«, v spodnjem polkrogu pa geslo štampiljke. Med obema napisoma stoji ločilno znamenje-vinjeta. V sredini štampiljke je upodobljen grb Občine Žiri.
19. člen
Od potrditvenih prvin ima Občina Žiri štampiljke z naslednjimi gesli:
– velika štampiljka Občina Žiri          (premer 35 mm)
– župan,                     (premer 35 mm)
– občinska uprava,                   - »« -
– občinski svet,                    -»«-
– občinska volilna komisija,               »«-
– nadzorni odbor,                    -»«-
– režijski obrat,                    -»«-
– svet za preventivo v cestnem prometu,         -»«-
– srednja štampiljka Občina Žiri (»virmanska«, premer je 25 mm)
– srednja štampiljka župan, (premer 25 mm)
– mala potrditvena štampiljka občina ŽIRI (seecret, premer je 20 mm).
20. člen
Uporabo in hrambo občinskih štampiljk določi župan s posebnim aktom.
V. ŽUPANSKA VERIGA
21. člen
Predmetno je županska veriga iz bolj ali manj žlahtne (»srebrne« ali »zlate«) kovine, umetelno skovana in pletena okrasna veriga. Županji oziroma županu je položena preko ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo spenja kolajna z vgraviranim napisom ter barvnim občinskim grbom.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo - osebnost županje oziroma župana;
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo županja - župan zastopa in predstavlja,
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu,
– simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim forumom;
– simbol županske časti.
22. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta simbol časti občinstvo.
23. člen
Uporaba
Županova dolžnost je, da odet z župansko verigo nastopa na vseh svečanostih občinskega, medobčinskega, regijskega, državnega in meddržavnega pomena, posebno kadar gre za nastope, kjer je župan dolžan predstavljati svojo skupnost in zastaviti svoja stališča. V občinskem merilu so to naslednje priložnosti: slavnostne občinske seje, posvetne in cerkvene svečanosti, proslave kot npr. napovedi, začetki ali končanja javnih del ne glede na prisotnosti funkcionarjev in občinstva. V medobčinskem, regijskem in državnem merilu je župan dolžan s simbolom svoje časti ovrednotiti predvsem svečani čas nekega dejanja. Ko vrhunec svečanosti preide v družabni del prireditve, lahko župan svoj simbol-verigo odloži v etui in odda v hrambo, obdrži pa svoj drugi redni znak župana, župansko priponko (bedž).
24. člen
Tako kot župan naj tudi občinski svetniki in uslužbenci občine, svoje priponke zaradi gostov in občinstva častno nosijo ves čas svoje prisotnosti na prireditvah.
VI. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
25. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje tajnik Občinske uprave občine Žiri in inšpekcijske službe.
VII. OBČINSKA PRIZNANJA
26. člen
Občina Žiri podeljuje naslednje priznanje:
“ČASTNI OBČAN”, ima pomen priznanja za življenjsko delo posameznika.
“PRIZNANJE OBČINE ŽIRI”, ima pomen priznanja za dosežke v obdobju zadnjega leta.
“ZLATA PLAKETA OBČINE ŽIRI” , ima pomen priznanja za pomembne enkratne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
“PRIZNANJE ŽUPANA OBČINE ŽIRI”, ima pomen osebnega priznanja za dosežke na kulturno-prosvetnem, gospodarskem, zdravstvenem in drugih področjih ustvarjalnosti v obdobju zadnjega leta.
27. člen
Kandidate za 1., 2. in 3. stopnjo priznanja lahko predlagajo občani posamezniki ali pa tudi skupine občanov. Kandidate za 4. stopnjo priznanja lahko izbere župan po lastni presoji.
28. člen
O podelitvi priznanj 1., 2. in 3. stopnje odloča občinski svet, ki ima funkcijo komisije za odlikovanja in priznanja. Vsa priznanja se vpisujejo v posebno evidenco-register, ki vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno številko vpisa,
– vrsta priznanja,
– podatke o predlagatelju,
– podatke o prejemniku,
– podatke o sklepu občinskega sveta,
– kratek povzetek sklepa o podelitvi priznanja,
– kraj in datum vročitve priznanja.
29. člen
Najvišje častno priznanje Občine Žiri je “ČASTNI OBČAN”. Listina je priznanje posamezniku za njegovo življenjsko delo. Podeljuje se jo za tiste trajne dosežke na znanstvenem, ekonomskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem ali še na katerem drugem področju dela posamezniku, ki je s svojim delovanjem tako prispeval k razvoju, ugledu in uveljavitvi Občine Žiri, da ima to trajni pomen.
Priznanje “ČASTNI OBČAN” se lahko podeli tudi drugemu občanu ali tujcu, vendar največ po en primer na leto.
Imenovano priznanje obsega umetniško izdelano listino v velikosti F = (najmanj) A3, na kateri je besedilo sklepa, s katerim je priznanje podeljeno. Krasi pa jo grb občine, ter štampiljka, oziroma pečat občine. Priznanje “ČASTNI OBČAN” naj bo namenu primerno uokvirjeno.
30. člen
Drugo najvišje občinsko priznanje je “PRIZNANJE OBČINE ŽIRI”. Ta listina se podeljuje tistim posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih ustvarjalnosti dela v obdobju zadnjega leta. Priznanje naj ima značaj vzpodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnje tvorno delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Žiri.
Ta priznanja vsebujejo utemeljitev sklepa s katerim je priznanje podeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelano so umetniško na F = A 3 in so namenu primerno uokvirjena. Podeljujejo se vsako leto, vendar v največ treh primerih.
31. člen
“ZLATA PLAKETA OBČINE ŽIRI” ima pomen priznanja za enkratne pomembne dosežke na že v zgoraj imenovanih področjih. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim ali vgraviranim besedilom utemeljitve s katero je bila podeljena ter z Občinskim grbom na njeni sredini. Njena velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato plaketo lahko prejmejo posamezniki, skupine občanov ali pravne osebe, podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih.
32. člen
“PRIZNANJE ŽUPANJE-ŽUPANA OBČINE ŽIRI” ima pomen osebnega priznanja in pohvale po prvem človeku v občini. Podeljuje se posameznikom, mlajšim občanom, v posebnih primerih tudi ostalim, bodisi na letnem prazniku, bodisi priložnostno.
Priznanje obsega pozlačeno priponko z občinskim grbom, podobno priponkam občinskih svetnikov, le z drugačno osnovo in drugačnim napisom. Izroča se ga v za to primerni šatulji, spremlja ga listina z zapisom o priznanju-pohvali župana. Kot dodatek k temu priznanju se lahko izroči še knjižno darilo s posvetilom župana prejemniku. Priznanje se lahko podeljuje vsako leto, vendar le izjemoma v največ treh primerih.
VIII. KAZENSKA DOLOČBA
33. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Žiri,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
34. člen
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne upodobitve simbola Občine Žiri, morajo v roku enega leta videz in uporabo simbola prilagoditi določilom tega odloka.
35. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Žiri, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti