Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1606. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Podčetrtek, stran 2838.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 14. točke (od 27. do 33. člena), 13. člena pravilnika o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 62/98), 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 26/96), določbah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), ter 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvi zimske službe v Občini Podčetrtek
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se določi način opravljanja, organiziranja ter izvajanja zimske službe, ki je sestavni del vzdrževanja občinskih cest in drugih javnih površin, kot obvezne gospodarske javne službe na območju Občine Podčetrtek.
2. člen
Zimska služba se opravlja na naslednjih površinah: na lokalnih cestah, javnih poteh, površinah za pešce, pločnikih, intervencijskih poteh, avtobusnih postajališčih, parkirnih in drugih podobnih površinah. Zimsko službo izvajata izvajalec zimske službe na občinskih cestah in zavezanci po tem odloku.
Zavezanci po tem odloku so lastniki zemljišč, stanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov ali njihovi najemniki, v večstanovanjskih hišah pa upravniki, če je upravljanje hiše preneseno s pogodbo nanje in uporabniki nekategoriziranih cest.
II. IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE
3. člen
V zimsko službo sodijo naslednja vzdrževalna dela:
1. zagotavljanje potrebnega števila prometnih znakov, obvestil in snežnih kolov;
2. posipanje javnih prometnih površin s snovmi za preprečevanje poledice;
3. pluženje, odstranjevanje in odvažanje snega z javnih prometnih površin;
4. pluženje snega z glavnih pešpoti na javnih (zelenih) površinah, otresanje snega z drevja in grmovja ter odstranjevanje poškodovanih dreves in odlomljenih vej,
5. odvoz snega iz avtobusnih postajališč, križišč in prehodov za pešče;
6. čiščenje objektov in naprav, zgrajevnih za intervencije in požarno varnost;
7. čiščenje odtokov uličnih požiralnikov v času odjuge;
8. odstranjevanje ledenih sveč s streh in strešnih žlebov;
9. namestitev in vzdrževanje lovilcev snega na strehah, s katerih se lahko vsuje snežni plaz in je zaradi tega ogrožena varnost občanov in premoženja;
10. ureditev in vdrževanje žlebov in strešnih odtočnih cevi;
11. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
12. obveščanje javnosti o stanju cest;
13. druge naloge, katere omogočajo v zimskem času promet na cestah.
Vzdrževalna dela zimske službe, katera so predhodno navedena pod 8., 9. in 10. točko, se lahko izvajajo samo v izrednih primerih, v imenu zavezanca na njegov račun, po predhodni zahtevi pooblaščene osebe iz 18. člena tega odloka.
III. NALOGE IZVAJALCA ZIMSKE SLUŽBE
4. člen
Zimsko službo na območju Občine Podčetrtek opravlja fizična ali pravna oseba (v nadaljevanju: izvajalec zimske službe) na podlagi podeljene koncesije v skladu z zakonom o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ali z neposredno pogodbo.
5. člen
Izvajalca zimske službe lahko na podlagi javnega razpisa v skladu z zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ali na podlagi neposrednega zbiranja ponudb izbere krajevna skupnost.
Medsebojne pravice in obveznosti izvajalca zimske službe ter krajevne skupnosti se uredijo s pogodbo o koncesiji ali neposredno pogodbo.
Pogodba o koncesiji se sklepa za 5 let in jo je pred potekom tega časa možno podaljšati.
Neposredna pogodba se sklepa za 2 leti in jo je pred potekom tega časa možno podaljšati.
6. člen
Izvajalec zimske službe je dolžan vsako leto do 15. oktobra izdelati izvedbeni program zimske službe, ki obsega popis vseh površin in objektov, na katerih se izvaja zimska služba in ga predloži krajevni skupnosti v potrditev in v vednost Občini Podčetrtek.
Z izvedbenim programom zimske službe iz prejšnjega odstavka se določi vrsta, obseg in razpored potrebnih strojev in druge opreme, delavcev in materiala, način uporabe teh sredstev, zlasti organizacijo pluženja, posipanja in odstranjevanja snega s cest in ostalih javnih površin in prednostni vrstni red posipavanja ter pluženja cest, čiščenja odtokov uličnih požiralnikov, organizacijo stalne dežurne službe, odstavne površine za vozila v primeru delnih ali popolnih zapor in nadzor nad izvajanjem zimske službe.
Zimska služba traja praviloma od 15. novembra do 15. marca. Izvedbeni program zimske službe mora vsebovati tudi izvajanje zimske službe v primeru potreb pred in po tem terminu.
7. člen
Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme, posipnega materiala,
– pripravo ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov),
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
8. člen
Naloge izvajalca zimske službe so, da:
1. izdela izvedbeni program zimske službe in ga predloži v potrditev predsedniku sveta KS;
2. redno vzdržuje naprave in opremo, potrebno za zimsko službo;
3. skrbi za skladiščenje zadostne količine nasipnega materiala in soli;
4. uvaja ekološko primernejše postopke in materiale za posipavanje;
5. izvaja zimsko službo po potrjenem izvedbenem programu zimske službe in le-tega prilagaja s sprotnimi meteorološkimi napovedmi;
6. posipa ceste po prednostnem vrstnem redu takoj, ko se na vozišču zazna pojav poledice. Na cestah oziroma cestnih odsekih, za katere je v operativnem planu predvideno tudi preventivno posipanje, se posipa že ob nastopu okoliščin, v katerih se lahko pričakuje poledica;
7. začne praviloma odstranjevati novozapadli sneg, ko ga zapade 10 cm na cestiščih in 10 cm na pločnikih; višino snega ugotavlja izvajalec sam, po potrebi pa ga na to opozori pristojni delavec občinske uprave. V izjemnih primerih, ki jih ugotovi pristojni delavec občinske uprave ali nalogodajalec, je možno začeti z odstranjevanjem snega tudi pri nižji višini zapadlega snega, kot je določeno v prejšnjem odstavku;
8. organizira stalno dežurno službo;
9. izdela poročilo in analizo zimske službe za preteklo zimsko obdobje.
Pri izdelavi izvedenega programa zimske službe za posamezno krajevno skupnost sodeluje in nudi strokovno pomoč strokovni delavec občinske uprave.
Naloge iz 2. in 8. točke tega člena za krajevne skupnosti niso obvezujoče.
9. člen
Pri odstranjevanju snega mora izvajalec upoštevati tudi naslednje prioritete:
1. prioriteta: šolske avtobusne proge, avtobusna postajališča, javna parkirišča;
2. prioriteta: lokalne ceste;
3. prioriteta: druge javne poti in površine.
10. člen
Sneg mora biti odstranjen:
– s pločnikov tako, da je peščev hodnik, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 1 m,
– z vozišča tako, da je cestišče ali prometni pas, kjer dopuščajo razmere, širok najmanj 3 m.
Sneg se praviloma ne sme odmetavati z vozišča na pločnik, kolikor je širina pločnika manjša od 1 m. Enako velja za upravljalca državnih cest, ko odstranjuje sneg z državnih cest. V izvedbenem programu zimske službe se določi pločnike, ki jih čisti izvajalec in tiste, ki jih čistijo zavezanci, izvajalec pa kasneje sneg samo odpelje.
Sneg mora biti odstranjen do 6. ure zjutraj oziroma najkasneje 24 ur po prenehanju sneženja s cest po prednostnem vrstnem redu, oziroma se sneg odstrani takoj, ko so podani pogoji iz 8. člena tega odloka.
11. člen
Postajališča avtobusnega prometa morajo biti očiščena v celotni dolžini:
– postajališča izven vozišča se očistijo v celotnem ravnem delu (brez dolžine uvoznega in izvoznega radija na postajališču);
– postajališča po robu zunanjega voznega pasu se očisti v dolžini 20 m.
Na avtobusnih postajališčih v območju križišč se sneg odpelje, na ostalih avtobusnih postajališčih se snega praviloma ne sme odložiti na pločnikih.
12. člen
Predsednik sveta krajevne skupnosti na področju zimske službe:
1. potrjuje operativni plan zimske službe,
2. spremlja izvajanje sprejetega operativnega plana zimske službe.
Finančna sredstva se zagotavljajo po sprejetem operativnem planu za tekoče leto v okviru predvidenih finančnih sredstev v proračunu občine.
IV. OBVEZNOSTI ZAVEZANCEV V ČASU ZIMSKIH RAZMER
13. člen
Zavezanci iz drugega odstavka 2. člena tega odloka so dolžni okrog svoje zgradbe, ne glede na to, ali je to javna površina, funkcionalna površina ali skupna funkcionalna površina:
1. sproti odstraniti s strehe in žlebov ledene sveče;
2. sproti posipati pločnike za hojo pešcev po poledici;
3. skrbeti, da so nameščeni in vzdrževani žlebovi in odtoki meteornih voda, snežni ščitniki in podobno na pročeljih hiš, katere so obrnjene na cesto;
4. odstraniti novozapadli sneg s pločnikov, parkirnih prostorov in drugih dohodov k objektom najkasneje do 7. ure zjutraj, podnevi pa so ga dolžni odstranjevati sproti, ko zapade 10 cm snega;
5. odstraniti sneg in led s površin, ki so potrebne za intervencije in požarno varnost.
Zavezanci iz prvega odstavka tega člena so dolžni izpolnjevati svoje obveznosti tudi, če pločniki ne potekajo neposredno ob objektu, temveč so med objekti in pločniki funkcionalne površine objektov (zelenice, parkirišča, prehodi ipd.).
Za obveznosti iz tega člena ob nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo skrbeti lastniki ali najemniki zemljišč.
14. člen
Če pooblaščena oseba za izvajanje lokalnega nadzora ugotovi, da zavezanci niso opravili svojih obveznosti iz 8. in 13. člena tega odloka, odredi odstranitev snega izvajalcu zimske službe na stroške zavezanca. Opravljeno storitev poravnava zavezanec.
15. člen
Pločniki za pešce in pešpoti se ob snegu in poledici lahko posipajo le s soljo ali peskom oziroma drugim ustreznim materialom.
Prepovedano je posipavanje s pepelom, žaganjem, smetmi ali drugim nasipnim materialom.
Izvajalec lahko organizira prodajo soli in drugih sodobnih nasipnih materialov zavezancem iz 13. člena tega odloka.
16. člen
Zgradbe, s katerih se lahko vsuje snežni plaz, kateri ogroža varnost občanov in premoženja, morajo imeti ustrezne zadrževalne lovilce snega. Žlebovi, strešne odtočne cevi in odtoki meteornih voda na zgradbah ne smejo biti poškodovani. Sproti je treba odstranjevati ledene sveče.
Pred odstranjevanjem snega in ledenih sveč s streh je potrebno pločnik za pešce ustrezno zavarovati.
17. člen
Pri odstranjevanju snega z javnih prometnih površin, streh, funkcionalnih in drugih površin, je prepovedano onemogočanje prometa po teh površinah. Sneg se mora odlagati ob robu vozišča, pri čemer mora biti zagotovljen odvod vode, ali na površini, kjer odstranjeni sneg ne ovira prehodnosti oziroma prevoznosti udeležencev v prometu.
V času odstranjevanja snega s površin, določenih s tem odlokom, so lastniki vozil dolžni odstraniti svoja vozila z javnih prometnih površin.
Hidranti, ki so v uporabi zaradi požarne varnosti, morajo biti dostopni ob vsakem času.
18. člen
Po koncu zimskega obdobja vendar najkasneje do 1. aprila je potrebno s površin iz 2. člena tega odloka odstraniti ostanek posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo ter začasno prometno opremo.
V. UKREPI V PRIMERU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
19. člen
V času izrednih snežnih padavin ali velikih odjugah župan poleg izvajalca zimske službe lahko aktivira občinski štab za civilno zaščito ter enote, službe in druge operativne sestave za zaščito in reševanje in pomoč v Občini Podčetrtek. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe prevzame občinski štab za civilno zaščito.
VI. NADZOR
20. člen
Nadzor nad pravilnim izvajanjem tega odloka opravlja pooblaščena oseba občinske uprave za izvajanje nadzora v Občini Podčetrtek in občinski redar.
Pooblaščena oseba občinske uprave za izvajanje nadzora v Občini Podčetrtek opravlja med izvajanjem del po tem odloku:
1. kvalitativni in količinski nadzor opravljenih del;
2. vodi operativne akcije ob izrednih vremenskih razmerah, ko je potrebno odstopiti od izvedbenega programa zimske službe;
3. daje izvajalcu predloge oziroma zahteve za izboljašanje organizacije potrebnega dela.
VII. KAZENSKI DOLOČBI
21. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izvajalec zimske službe, ki stori prekršek v zvezi z opravljanjem del, če ne izvaja nalog iz 8., 9., 10. in 11. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
22. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem zavezanca, če:
– ne izvaja del, ki jih določa 13. člen;
– ne odstrani snega, kot določa prvi odstavek 17. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek na kraju samem tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
VIII. KONČNA DOLOČBA
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-146/2001
Podčetrtek, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti