Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1596. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije, stran 2809.

Na podlagi 78.a člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 45/94, 74/94, 8/96, 25/97, 39/97, 1/99, 52/99) in 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95, 29/95, 80/99) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije
1. člen
V 4. členu pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije (Uradni list RS, št. 74/99) se v prvi alinei točke B), besedilo “lastninsko preoblikovanje in prevzemi“ nadomesti z besedilom “jamstveni sklad RS in izbrane teme iz delovnih razmerij“.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Program s podrobnejšo vsebino in seznamom predpisov, strokovne literature in sodne prakse, ki zajemajo znanja iz prejšnjega člena tega pravilnika predpiše minister, pristojen za pravosodje.
Program je kandidatom na vpogled pri pristojni službi ministrstva, pristojnega za pravosodje.“
3. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Sredstva za delo izpitne komisije iz 8. člena tega pravilnika se zagotavljajo iz namenskih prihodkov in se izplačujejo iz proračuna Republike Slovenije.“
4. člen
Črta se drugi odstavek 13. člena.
5. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Če je kandidat pri pisni nalogi za posamezno področje ocenjen neuspešno, za ostali dve področji pa uspešno, ponavlja pisno nalogo samo iz področja, ki je bilo ocenjeno kot neuspešno. Če nato pri ponovnem opravljanju pisne naloge le-ta ni ocenjena kot uspešno, ponavlja kandidat pisni del izpita iz vseh področij.“
Dodata se nova tretji in četrti odstavek 14. člena, ki se glasita:
“Če je kandidat pri pisni nalogi iz dveh področij ocenjen neuspešno, za eno področje pa uspešno, ponavlja kandidat pisni del izpita iz vseh področij.
Kandidat lahko pristopi na ustni del izpita, ko uspešno opravi pisni del izpita iz vseh področij.“
Dosedanji tretji in četrti odstavek 14. člena postaneta peti in šesti odstavek.
6. člen
V 15. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Pri kandidatih, ki niso opravili pisnega dela izpita, lahko predsednik izpitne komisije razglasi tudi rok, po poteku katerega lahko kandidat ponovno pristopi k opravljanju izpita. “
7. člen
Dodata se nova drugi in tretji odstavek 18. člena, ki se glasita:
“Če je kandidat negativno ocenjen iz najmanj dveh področij ustnega dela izpita, se šteje, da izpita ni opravil. Če je kandidat negativno ocenjen iz enega področja, lahko ponavlja ustni del izpita samo iz tega področja.
Kandidat, ki ni opravil ustnega dela izpita, ponavlja pisni in ustni del izpita iz vseh področij. Kandidat, ki je opravljal le ustni del izpita iz enega področja in je pri ponovnem opravljanju ustnega dela izpita iz tega področja ocenjen negativno, ponavlja ustni in pisni del izpita iz vseh področij.“
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek in se spremeni, tako da se glasi:
“Kandidat ima pravico dvakrat ponavljati celoten izpit.“
8. člen
V četrtem odstavku 19. člena se beseda “komisija“ nadomesti z besedo “minister“.
9. člen
Prvi odstavek 20. člena se spremeni, tako da se glasi:
“Kandidat na podlagi izstavljenega računa povrne stroške izpita skladno s cenikom ministrstva, pristojnega za pravosodje. Kandidat mora pred pristopom k izpitu predložiti dokazilo o plačilu.“
10. člen
V obrazcu št. 1, se pod besedilom:
“Delovno mesto: ........................................................“
doda naslednje besedilo:
“Telefonska številka: ...................................................“
11. člen
V obrazcu št. 2 se besedilo pri 4. točki nadomesti z besedilom:
“4. Ocena pisnega dela izpita
A        Ocena:     Uspešno /       Neuspešno
B        Ocena:     Uspešno /       Neuspešno
C        Ocena:     Uspešno /       Neuspešno
V obrazcu št. 2 se besedilo pri 5. točki nadomesti z besedilom:
a) Kandidat(ka) je izpit v celoti opravil(a).
b) Kandidat(ka) izpita ni opravil(a) in lahko ponavlja ustni/pisni del iz področja: .........................
c) Kandidat(ka) izpita ni opravil(a) in ga lahko prvič/drugič ponavlja iz vseh področij.
d) Kandidat(ka) lahko ponovno opravlja izpit (ali del izpita) po datumu..........................................
e) Kandidat(ka) izpita ni opravil(a) in ga nima pravice ponavljati. “
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za kandidate, ki se prijavijo k strokovnemu izpitu po 1. 7. 2001.
Št. 2001-2011-0008
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti