Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1604. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2001, stran 2836.

Na podlagi 3. in 45. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 17. ter 103. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 45/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2001
1. člen
S tem odlokom se ureja način izvrševanja in upravljanje s prihodki in odhodki proračuna Občine Podčetrtek za leto 2001 (v nadaljevanju: proračun).
2. člen
Z občinskim proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Občina Podčetrtek.
3. člen
Proračun občine sestavlja bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
-----------------------------------------------------------------
A)    Bilanca prihodkov in odhodkov            SIT
I.    skupni prihodki               444,452.000
II.   skupni odhodki                438,786.000
III.   proračunski presežek              5,666.000
-----------------------------------------------------------------
B)    Račun finančnih terjatev in naložb
IV.   prejeta vračila danih posojil in prodaja
     kap. deležev                      –
V.    dana posojila in povečanje kap. deležev        –
VI.   presežek (primanjkljaj) (IV – V)            –
-----------------------------------------------------------------
C)    Račun financiranja
VII.   zadolževanje                      –
VIII.  odplačilo dolga                22,266.000
IX.   neto zadolževanje (VII – VIII)        –22,266.000
X.    prenos sredstev
     na računu iz leta 2000            16,600.000
XI.   povečanje sredstev na računu (III, IV, IX, X)     –
-----------------------------------------------------------------
Podrobnejši pregled prihodkov in odhodkov ter njihova razporeditev so razvidni v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del občinskega proračuna.
4. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in občinske uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture, gospodarstva in drugih razvojnih nalog, sredstva rezerv in sredstva za odplačilo dolgov.
5. člen
Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občinske uprave, javnih zavodov in javnega podjetja se zagotavljajo po merilih in na način, kot je določeno v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
6. člen
Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti, če ni med občino in uporabnikom drugače določeno.
7. člen
Sredstva proračuna uporabljajo uporabniki le za namene in v višini, kot so določeni v proračunu. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali zbiranja ponudb najmanj dveh usposobljenih ponudnikov. Javni razpisi morajo biti objavljeni v Uradnem listu RS za vsa gradbena dela, katerih vrednost presega 10,000.000 SIT in za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega 5,000.000 SIT.
Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
8. člen
V obvezno proračunsko rezervo se izloči 0,5% tekočih prihodkov. Ta sredstva se uporabljajo za namene, določene v 49. členu zakona o javnih financah.
9. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije za financiranje posameznih namenov, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zagotoviti v zadostni višini, se oblikujejo največ v višini 0,5% tekočih prihodkov.
10. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan je pooblaščen, da:
1. odloča o začasnem zmanjšanju odhodkov, če prihodki niso realizirani v planirani višini,
2. odloča o uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti,
3. spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog za katere so bila določena sredstva, vendar največ do 10% predvidene višine glavnega namena,
4. odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT v posameznem primeru iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99),
5. odloča o uporabi splošne proračunske rezervacije, ki je namenjena za pokrivanje nepredvidenih proračunskih odhodkov do višine 200.000 SIT za posamezni namen.
O ukrepih iz 1. in 4. točke mora župan poročati občinskemu svetu.
11. člen
Sestavni del odloka o proračunu za leto 2001 so tudi finančni načrti neposrednih uporabnikov proračunskih sredstev.
12. člen
Za proračun pristojni organ občine opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov glede na namen, obseg in dinamiko porabe sredstev.
Če za proračun pristojni organ občine pri opravljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da se sredstva ne uporabljajo za namene, za katere so bila dodeljena, mora zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v proračun ter o tem obvesti župana.
13. člen
Župan je dolžan o realizaciji proračuna poročati občinskemu svetu po polletnem obračunu in zaključnem računu.
14. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001.
Št. 06202-148/2001
Podčetrtek, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti