Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1597. Pravilnik o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, stran 2810.

Na podlagi 10. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o vodenju registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek vpisa in izbrisa iz registra izvajalcev postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij (v nadaljnjem besedilu: register).
2. člen
V register se lahko vpišejo zbornice, šole, organizacije za izobraževanje odraslih, medpodjetniški izobraževalni centri, zavodi, družbe in druge pravne osebe, ki izpolnjujejo materialne in kadrovske pogoje, določene s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti (v nadaljnjem besedilu: izvajalci).
Izvajalci se vpišejo v register pri ministrstvu, pristojnem za delo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
3. člen
Register, ki je javna knjiga, vodi ministrstvo.
V register vpisane podatke sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati izpis iz registra. Stroške izpisa plača vlagatelj zahteve za izpis.
II. POSTOPEK VPISA IN IZBRISA IZ REGISTRA
4. člen
Postopek vpisa in izbrisa iz registra se vodi po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.
5. člen
Vpis v register se opravi na podlagi predloga za vpis, ki ga vloži izvajalec pri ministrstvu.
Predlog za vpis v register se vloži na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (priloga1).
6. člen
Izvajalec v predlogu za vpis predloži:
– akt o ustanovitvi,
– sklep o vpisu v sodni register oziroma potrdilo o začetku postopka vpisa,
– dokazila o izpolnjevanju materialnih in kadrovskih pogojev.
Ne glede na prejšnji odstavek predloži izvajalec, ki je že vpisan v razvid pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo, potrdilo o vpisu v razvid in listine, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, ki se ne ugotavljajo v postopku vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja.
Potrdilo o vpisu v razvid iz prejšnjega odstavka in dokazila o vpisu v sodni register ne smejo biti starejša od 6 mesecev.
7. člen
Po prejemu popolnega predloga za vpis v register uradna oseba, ki odloča v postopku, ugotovi, ali izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje postopkov preverjanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij in izda odločbo o vpisu oziroma zavrnitvi vpisa.
Pogoji iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo na podlagi podatkov, ki jih izvajalec navede na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (priloga 2).
Če je potrebno za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva posebno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga, imenuje komisijo, ki ugotovi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje.
Komisija ima predsednika in dva člana.
8. člen
Komisija, imenovana v skladu s prejšnjim členom, na podlagi dokumentacije in ogleda ugotovi izpolnjevanje predpisanih pogojev izvajalca in o tem sestavi zapisnik. Zapisnik mora vsebovati:
– datum in številko,
– podatke o tem, kateri standard strokovnih znanj in spretnosti bo izvajalec izvajal,
– podatke o izvajalcu (ime, sedež, priloženo dokumentacijo...),
– dokazila o izpolnjevanju pogojev (standardi),
– ugotovljene pomanjkljivosti in rok za njihovo odpravo.
Komisija zaključi postopek z izdajo dokončnega mnenja ter predloži zapisnik in dokumentacijo uradni osebi, ki vodi postopek.
Zapisnik komisije iz prvega odstavka se piše na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika (priloga 3).
9. člen
Uradna oseba in komisija vodita zapisnik na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika.
10. člen
Vpis v register se opravi, ko je odločba o vpisu v register dokončna.
11. člen
Na zahtevo izvajalca, če izvajalec preneha obstajati zaradi prenehanja dejavnosti, ali na podlagi odločbe inšpektorja se izvajalca izbriše iz registra po uradni dolžnosti.
Uradna oseba, ki odloča v postopku, izda odločbo o izbrisu iz registra v 30 dneh po tem, ko izve za razlog za izbris iz registra, oziroma po prejemu predloga za izbris.
Izrek odločbe o izbrisu iz registra se najkasneje v sedmih dneh po dokončnosti odločbe objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
12. člen
V register se vpisujejo spremembe podatkov ter razlogi za začasen ali trajen odvzem dovoljenja za izvajanje postopkov za preverjanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij na podlagi odločbe iz 27. člena zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah (Uradni list RS, št. 81/00). Izvajalec mora sporočiti spremembe podatkov v 30 dneh od njihovega nastanka.
13. člen
Register se vodi v glavni knjigi registra izvajalcev (v nadaljnjem besedilu: glavna knjiga).
Glavna knjiga se vodi kot centralna informatizirana baza ministrstva tako, da se vanjo vpisujejo in v njej vzdržujejo vsi podatki, ki se vpisujejo v register.
14. člen
Glavna knjiga vsebuje naslednje rubrike:
– subjekt vpisa,
– ustanovitelj,
– standard strokovnih znanj in spretnosti,
– razno.
15. člen
V rubriko o subjektu vpisa se vpišejo:
– matična številka in številka vpisa,
– ime subjekta vpisa,
– številka in datum akta o ustanovitvi,
– statusna oblika,
– ime pravne osebe, če je izvajalec organizacijska enota,
– številka in datum vpisa v sodni register,
– številka in datum vpisa in izbrisa iz registra,
– razlogi za začasen odvzem dovoljenja,
– razlogi za izbris iz registra.
V rubriko o ustanovitelju se vpišejo:
– ime ali firma ustanovitelja.
V rubriko o standardu strokovnih znanj in spretnosti se vpišejo:
– številka standarda strokovnih znanj in spretnosti,
– sedež opravljanja preverjanja standarda,
– pogoji za izvajanje.
V rubriko razno se vpišejo podatki, ki se ne vpisujejo v druge rubrike.
16. člen
V registru se vodi zbirka listin za vsak subjekt vpisa, označen s številko vpisa.
III. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Informatizirana glavna knjiga se vzpostavi v skladu s tem pravilnikom najkasneje v 18 mesecih po njegovi uveljavitvi.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-015/01
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti