Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1584. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01-A), stran 2774.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 30. marca 2001.
Št. 001-22-33/01
Ljubljana, dne 9. aprila 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POPISU PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI LETA 2001 (ZPPG01-A)
1. člen
V naslovu zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, št. 66/00) in v 1. členu se letnica 2001 spremeni v letnico 2002.
2. člen
V 2. členu se v prvem in tretjem odstavku letnica 2001 spremeni v letnico 2002.
3. člen
V 3. členu se v prvi alinei 1. točke za besedo “državljani“ doda besedilo “oziroma državljanke“.
V drugi alinei 1. točke se za besedo “tujci“ doda besedilo “oziroma tujke“.“
4. člen
V 5. členu se pred besedo “stanovanj“ črta beseda “registra“.
Sedanje besedilo postane prvi odstavek, dodajo se novi trije odstavki, ki se glasijo:
“Lastnik ali upravnik, določen s pogodbo o upravljanju večstanovanjske stavbe, ali lastniki stanovanj označijo stanovanja in druge prostore v večstanovanjskih stavbah s številko stanovanja najkasneje do 31. januarja 2002. Številko stanovanja in številko drugih prostorov v obliki tablice, nalepke ali v drugi trajni obliki namestijo nad ali ob vhodna vrata stanovanja in drugih prostorov.
Stanovanja se oštevilčijo z zaporedno številko v okviru ene stavbe. Če ima stavba več ločenih vhodov in za vsak vhod določeno svojo hišno številko, se številke stanovanj določijo za vsak vhod posebej. Pomožni prostori, ki pripadajo stanovanju, se oštevilčijo s številko stanovanja in dodatkom a, b, c, itd.
Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Statističnim uradom Republike Slovenije sprejme v uredbo o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj.“
5. člen
V 6. členu se za četrto alineo dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“– naslovu stanovanja,
– številki stanovanja,“.
Sedanja peta do deseta alinea postanejo sedma do dvanajsta alinea.
Za sedanjo enajsto alineo, ki postane trinajsta alinea, se doda nova alinea, ki se glasi:
“ – veroizpovedi,“.
Sedanja dvanajsta do šestindvajseta alinea postanejo petnajsta do devetindvajseta alinea.
Za zadnjo alineo se postavi vejica in dodata dve novi alinei, ki se glasita:
“ – stanovanjskem razmerju osebe,
– drugih stanovanjih v lasti osebe (lastnik oziroma solastnik stanovanja).“
6. člen
V 8. členu se za četrto alineo dodajo štiri nove alinee, ki se glasijo:
“ – drugih prostorih v sklopu stanovanja,
– številu oseb v stanovanju,
– številu gospodinjstev v stanovanju,
– letu zadnje prenove stanovanja,“.
Sedanja peta do osma alinea postanejo deveta do dvanajsta alinea.
7. člen
V 9. členu se za zadnjo alineo postavi vejica in dodajo tri nove alinee, ki se glasijo:
“ – napeljavah,
– načinih in virih ogrevanja,
– številu stanovanj v stavbi.“
8. člen
V 10. členu se v drugem odstavku doda nov drugi stavek, ki se glasi:
“Za odsotne člane gospodinjstva, ki so na dan popisa dopolnili 14 let starosti, se podatki o veroizpovedi in narodnosti posredujejo tako, da se predloži njihovo pisno soglasje za posredovanje teh podatkov za namene tega popisa ter njihova pisna opredelitev o njihovi narodnosti in veroizpovedi.“
V tretjem odstavku se za besedo “pripadnosti“ črta vejica in dodata besedi, ki se glasita: “in veroizpovedi,“.
9. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistične namene, razen tistih, ki jih bosta v svoji pristojnosti uporabila organa, pristojna za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev.
Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registrov iz prejšnjega odstavka, so:
– identifikacija stavbe in identifikacija stanovanja,
– naslov stanovanja,
– EMŠO, priimek in ime ter naslov prebivališča lastnika stanovanja, morebitnega solastnika in najemnika – če ta tudi prebiva v stanovanju,
– EMŠO, priimek in ime ter naslov prebivališča drugih oseb v stanovanju,
– referenčna oseba gospodinjstva,
– razmerje do referenčne osebe zasebnega gospodinjstva,
– lastništvo stanovanja,
– pravna ali druga podlaga po kateri gospodinjstvo naseljuje stanovanje,
– vrsta in uporaba stanovanja,
– površina stanovanja,
– število sob v stanovanju,
– kuhinja, kopalnica, stranišče in drugi prostori v sklopu stanovanja,
– leto zadnje prenove stanovanja,
– napeljave v stanovanju,
– lega stanovanja v stavbi,
– številka stanovanja v stavbi,
– vrsta stavbe,
– število nadstropij v stavbi,
– material nosilne konstrukcije,
– leto zgraditve stavbe.
Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega člena, morajo biti na popisnih vprašalnikih označeni s črko R.
Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega člena za vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega člena je možna največ dve leti po končanem popisu, vzpostavita pa ju pristojna organa za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev.“
10. člen
V 32. členu se letnice 2000, 2001, 2002 in 2003 po vrsti spremenijo v letnice 2001, 2002, 2003 in 2004.
Za prvim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
“Celotna finančna sredstva znašajo 3.335.302.000 tolarjev in se razporedijo na posamezna leta v zneskih:
1. za leto 2001: 326. 202.000 tolarjev,
2. za leto 2002: 2.606.218.300 tolarjev,
3. za leto 2003: 252.781.700 tolarjev,
4. za leto 2004: 150.000.000 tolarjev.
Finančna sredstva iz prejšnjega odstavka se tekoče revalorizirajo v skladu s stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji.“
11. člen
V 35. členu se v prvem odstavku druga alinea spremeni tako, da se glasi:
“- popisovalec, če pobira podatke o narodni pripadnosti in veroizpovedi v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 10. člena,“.
12. člen
V 37. členu se letnica 2001 v obeh primerih spremeni v letnico 2002.
13. člen
V 39. členu se v drugem odstavku letnica 2003 spremeni v letnico 2004.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Uredbo o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj iz 4. člena tega zakona sprejme vlada v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
15. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 052-02/89-1/9
Ljubljana, dne 30. marca 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti