Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2001 z dne 12. 4. 2001

Kazalo

1607. Odlok o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Podčetrtek, stran 2841.

Na podlagi 51. in 62. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 73/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93 in 44/97), 1., 6. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), navodila o merilih za to, kar se lahko šteje za objekte oziroma posege v prostor, za katere po zakonu ni potrebno lokacijsko dovoljenje in kaj se lahko šteje za pomožne objekte (Uradni list SRS, št. 27/85), ob uporabi 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 49/99 in 95/99) je Občinski svet občine Podčetrtek na 22. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in naprav ter drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Občine Podčetrtek
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(opis posegov)
Ta odlok določa vrsto, namen, največjo velikost in način izvedbe pomožnih objektov (v nadaljnjem besedilu: pomožni objekti), določitev postavitve začasnih objektov in naprav, namenjenih sezonski turistični ponudbi ali prireditvam in proslavam (v nadaljnjem besedilu: začasni objekti), kot tudi določitev postopka ureditve zunanjega videza obstoječih objektov (v nadaljevanju besedila: adaptacija na obstoječih objektih), za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o priglasitvi del.
Za pomožne objekte in druge posege v prostor ni potrebno predhodno soglasje ali mnenje ustrezne občinske službe, razen v primeru, če gre za poseg v javno infrastrukturo, last občine.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN DRUGI POSEGI V PROSTOR
2. člen
(seznam pomožnih objektov in naprav)
Kot pomožne objekte se štejejo posegi v prostor, ki izboljšujejo bivalne pogoje stanovanjske dejavnosti, poslovne dejavnosti, kmetijske in ljubiteljske dejavnosti.
Za pomožne objekte se štejejo:
– samostojni objekti,
– dozidave obstoječih objektov.
1. pri enostanovanjskih hišah:
– montažna garaža za osebni avto, zimski vrt in drugi lahki montažni pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno in oblikovno dopolnitev stanovanjskih objektov do največje bruto (v nadaljnjem: skupne) tlorisne površine 30 m2,
– lastniki in nadstrešek nad dostopom oziroma nadvozom objekta, nad balkoni in terasami; do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– sončni zbiralniki do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– tipski dimniki do najvišje višine 11 m,
– vrtna uta, shramba za vrtno orodje, vetrolov, zunanje stopnice, zasteklitev balkonov, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih objektov do največje skupne tlorisne površine 15 m2,
– zunanji bazen za lastne potrebe na funkcionalnem zemljišču že obstoječih površin z vkopom v teren do 2 m do največje skupne površine 30 m2 s plastično kupolo, ob upoštevanju okoljevarstvenih predpisov,
– ribnik oziroma bazen za vodne biotope v sklopu funkcionalnega zemljišča že obstoječih objektov do največje skupne površine 50 m2, če voda ni odvzeta iz vodotoka ali zbiralnika za pitno vodo/kapnico. Investitor mora imeti zagotovljen potreben izvir, čigar povprečna dnevna izdatnost ne presega 4000 l,
– drvarnica, deponija za kurivo, zemljanka do največje skupne tlorisne površine 20 m2,
– tople grede in zaprti tipski rastlinjaki do skupne tlorisne površine 30 m2,
– položitev vodov za hišne/terciarne komunalne priključke in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
– manjše tipske biološke čistilne naprave do deset enot,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate mejne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 0,95 m (razen, če le-to ne nasprotuje obstoječim prostorskim izvedbenim načrtom ali prostorsko izvedbenim aktom),
– tipski mali rezervoar za tekoči plin prostornine do 5 m3, z izvedbo razvoda na objektu in priljučka na objekt,
– odstranitev pomožnih objektov in naprav,
– kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti za rejo malih živali do največje skupne tlorisne površine 10 m2, če poseben odlok to ne prepoveduje,
– ureditev prostora za smetnjake, ki pa mora biti izveden tako, da je možno ustrezno mokro čiščenje in da je prostor zavarovan pred vstopom živali,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč,
– parkirne površine do pet parkirnih mest;
2. pri objektih, namenjenih opravljanju kmetijske dejavnosti:
– ovčnjaki, svinjaki ipd., ki niso namenjeni intenzivni reji, skednji, leseni kozolec za sušenje krme, leseni dvojni kozolec maksimalne tlorisne površine 120 m2, kašče in lope za shranjevanje sena, krme, stelje in orodja, strojna lopa za spravilo kmetijskih strojev, ki služijo osnovni dejavnosti kmetijskega gospodarstva do končne višine slemena 6 m ter največje skupne tlorisne površine 50 m2,
– tipski silosi brez nadstreška za shranjevanje živilske krme z atestom, do največje prostornine 90 m3,
– gnojne jame za gnojevko v vodo neprepustni izvedbi do prostornine do 90 m3, na funkcionalnem zemljišču že obstoječih gospodarskih objektov, če niso locirana v neposredni okolici stanovanjskih objektov,
– gnojišča v vodo neprepustni izvedbi do skupne tlorisne površine 30 m2 na funkcionalnem zemljišču že obstoječih objektov, če niso locirana v neposredni okolici stanovanjskih objektov. Le-te je možno graditi le, če navedena prostornina oziroma površina zadošča za skladiščenje gnojevke oziroma gnoja in gnojnice za dobo 6 mesecev,
– pletena žična ograja za ograditev trajnih nasadov in obore do višine 2 m,
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč,
– tipski plastenik tlorisnih dimenzij do maksimalno 150 m2, če opravlja kmetija dopolnilno dejavnost, čigar tehnologija zahteva postavitev plastenika oziroma plastenikov,
– postavitev manjših namakalnih naprav za potrebe kmetijske proizvodnje, če ima kmetija zagotovljen izvir izdatnosti do 4000 litrov na dan;
3. pri več stanovanjskih objektih:
– latniki in nadstrešek nad vhodi do največje skupne tlorisne površine 30 m2,
– nadstrešek nad parkiriščem do največje skupne tlorisne površine 13 m2/na enoto,
– sončni zbiralniki do največje skupne tolorisne površine 60 m2,
– tipski dimniki do najvišje višine 17 m,
– položitev vodov za hišne/terciarne komunalne priključke in naprave (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
– tipski mali rezervoar za tekoči plin prostornine do 5 m3, z izvedbo razvoda na objektu in priključka na objekt,
– ureditev prostora za smetnjake, ki pa mora biti izveden tako, da je možno ustrezno mokro čiščenje in da je prostor zavarovan pred vstopom živali,
– vrtne in dvoriščne lesene in žičnate mejne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 0,95 m (razen če le-to ne nasprotuje obstoječim prostorskim izvedbenim načrtom ali prostorsko izvedbenim aktom),
– tlakovanje in ureditev funkcionnalnih zemljišč;
4. poslovni objekti:
– nadstrešnice, vetrolovi, zunanje stopnice do največje skupne tlorisne površine 30 m2, ob upoštevanju predhodnega urbanističnega mnenja o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska urbanistična služba,
– garderobe, shrambe rekvizitov, WC ipd., (vse montažne) na prostorih za rekreacijo do skupne tlorisne površine 15 m2,
– položitev vodov za hišne komunalne priključke (vodovod, kanalizacija, plinovod, elektrika, CaTV, telekomunikacije ipd.),
– tlakovanje in ureditev funkcionalnih zemljišč,vrtne in dvoriščne lesene in žičnate mejne ograje, oporni zidovi do maksimalne višine 0,95 m (razen če le-to ne nasprotuje obstoječim prostorskim izvedbenim načrtom ali prostorsko izvedbenim aktom);
5. drugi pomožni objekti:
– čebelnjaki, ki niso namenjeni bivanju, z največ dvajset panji ter višine prednje kapne lege 3,2 m nad koto nivelete tal do največje skupne tlorisne površine 20 m2, na točkovnih temeljih, potrebno soglasje čebelarske družine s pripradajočega pašnega katastra,
– kapnice in zajetja pitne vode za največ tri uporabnike (enote) zajetja,
– lesene lope za spravilo orodja na površinah, namenjenih vrtičkarjem do največje skupne tlorisne površine 5 m2, ob upoštevanju predhodnega soglasja ustrezne občinske službe,
– drobna urbana oprema, dodatna oprema parkov, otroških igrišč, gradbišč in počivališč,
– sakralni objekti (križi, kapelice, znamenja) do skupne tlorisne površine 6 m2 in višine 4,5 m,
– oznake na zgradbah in javnih površinah, reklamni panoji, opozorilne table, spominska obeležja in javne ali zasebne zunanje plastike, ki ne zahtevajo dodatne zunanje ureditve,
– stojala za kolesa z nadstrešnico ob javnih zgradbah v obsegu in izvedbi, ki ne ovira ostalih urbanističnih in drugih ureditev,
– cestne naprave za umirjanje prometa, posegi za odstranjevanje arhitekturnih ovir za invalide, pomične ovire na uvozih za parkiranje, uvozne rampe ipd.,
– asfaltiranje občinskih in lokalnih cest, vzdrževalna in ureditvena dela ter modernizacija na nekategoriziranih cestah in poteh; v primerih, ko se gabariti obstoječe ceste ne spreminjajo,
– telefonske govorilnice, tipska avtobusna postajališča,
– oprema obstoječih parkov, počivališč, otroških igrišč, športnih objektov in naprav za rekreacijo,
– zasipanje jaškov in izravnave terena do 1 ha, če se s posegom ne prizadene škoda sosednjim zemljiščem ali objektom,
– drenaže na posameznih zemljiščih do površine 1 ha, namenjene lastni rabi lastnika zemljišča,
– vzdrževanje in urejanje manjših vodotokov ob soglasju in pogojih upravljalca vodotoka.
3. člen
(obvezne priloge)
Pri drugi točki drugega člena tega odloka je potrebno vlogi za izdajo odločbe o priglasitvi del priložiti dokazilo o opravljanju kmetijske dejavnosti, ki ga izda pristojna upravna enota.
K strokovni rešitvi prve in druge alinee tretje točke drugega člena tega odloka je potrebno dobiti pisno urbanistično mnenje o ustreznosti posega, ki ga izda pristojna občinska služba za prostor.
Za vse posege razen enajste alinee iz 5. točke 2. člena je potrebno imeti pozitivno mnenje ustrezne občinske urbanistične službe; kolikor pa ta presodi, pa tudi prostorsko presojo, ki jo izdela pooblaščena projektantska hiša.
4. člen
(omejitve pomožnih objektov in naprav)
Z odstranitvijo objektov se mora zemljišče vzpostaviti v prvotno stanje.
Objekti se ne morejo postavljati v obliki vrstne gradnje, razen nadstreška parkirnega prostora (2. člen, oznaka tri/večstanovanjski objekti).
III. ZAČASNI OBJEKTI IN NAPRAVE
5. člen
(seznam začasnih objektov in naprav)
Kot pomožne objekte je potrebno obravnavati objekte in posege v prostor, ki izboljšujejo pogoje turističnih dejavnosti ali prireditev in izvedbo prireditev.
Za začasne objekte se štejejo:
– zračni baloni/šotori za tenis igrišča površine do 200 m2,
– ureditev sezonskih in gostinskih vrtov do največ 50 m2 skupne tlorisne površine,
– objekti, namenjeni začasni sezonski in turistični prodaji do največ 24 m2 skupne tlorisne površine,
– postavitev začasne platnene strehe/šotora nad gostinsko teraso ali prehodom do največ 60 m2 skupne tlorisne površine,
– začasni objekti za prireditve,
– začasni objekti za športne dejavnosti, kot so tribune za enkratno prireditev, baloni, bivalni vsebniki ipd.,
– ureditve pokritih razstavnih prostorov,
– postavitve prodajnih avtomatov za vnaprej pripravljene izdelke, naprav za točenje pijač ipd.,
– postavitev prenosnih sanitarnih blokov do 15 m2 skupne tlorisne površine,
– postavitev markiz,
– postavitev prenosnih smučarskih vlečnic za lastne potrebe z izgradnjo temeljev,
– ureditev lednih površin za lastne potrebe,
– ureditev smučin za rekreativni tek na smučeh,
– postavitev montažnih gradbenih odrov.
Začasni objekti, naprave, oprema, kot je navedeno v drugem odstavku tega člena, se morajo odstraniti, ko prenehajo razlogi, za kaj so bili postavljeni. Ob vložitvi vloge o priglasitvi mora biti naveden datum odstranitve.
6. člen
(obveznost skladnosti ureditve s prireditvijo)
Postavitev začasnih objektov iz četrte, pete in šeste alinee 5. člena morajo biti v skladu s programom prireditve. Skladnost s programom prireditve ugotavlja Občinska uprava občine Podčetrtek.
7. člen
(omejitve)
Postavitev začasnih objektov iz prve, druge, tretje in četrte alinee 5. člena je možna tudi na javnih površinah (trgi, ploščadi, pločniki) tako, da se zagotavlja prosti prehod širine najmanj 1,25 m.
Postavitev začasnih objektov je v skladu s pogoji iz 5. člena tudi na javnih površinah, kot so:
– lokalne ceste in javne poti,
– parki, drevoredi, zelenice, otroška igrišča, gozdovi s posebnim pomenom.
IV. POSEGI V STAVBE
8. člen
(seznam adaptacij)
Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, se štejejo tudi vsa dela, s katerimi bistveno ne spreminjamo zunanji videz objektov:
– zasteklitev balkonov, za večstanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten projekt za celotno zgradbo,
– postavitev zimskih vrtov na terasah do talne površine 30 m2, za večstanovanjske in poslovne objekte po enotnem izdelanem projektu za celotno zgradbo,
– zamenjava zunanjega stavbnega pohištva po obodnicah,
– za več stanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten projekt za celotno zgradbo,
– zamenjava strešne kritine,
– namestitev strešnih oken v ravnini strehe,
– ureditev strešnih oken izven ravnine strehe,
– zamenjava barve oziroma obdelave fasade,
– za več stanovanjske in poslovne objekte mora biti izdelan enoten projekt za celotno zgradbo.
9. člen
(obvezne priloge k adaptaciji)
Za vse posege, navedene v 8. členu je potrebno predložiti skico rešitve ustrezni občinski urbanistični službi ter pridobiti pozitivno mnenje le-te; kolikor pa ta presodi, pa tudi prostorsko presojo, ki jo izdela pooblaščena projektantska hiša.
10. člen
(omejitve adaptacij)
Za adaptacije na obstoječih objektih, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, velja, da:
– se ne spremeni vertikalni in horizontalni gabarit objekta in njegov izgled,
– da se z adaptacijo ne posega v konstrukcijske elemente,
– da adaptacija ne zahteva novih komunalnih priključkov ali ojačanje obstoječih,
– da se z adaptacijo ne spreminja osnovna funkcija in zmogljivost objekta.
Objekti se ne morejo postavljati v obliki vrstne gradnje.
V. OMEJITVE
11. člen
(omejitve s strani prostorske zakonodaje)
Postavitev pomožnih objektov ne sme biti v nasprotju z rešitvami v prostorskih sestavinah planskih aktov, prostorsko izvedbenih aktov ter z drugimi splošnimi akti in z njimi ne smejo biti prizadeti zakoniti interesi drugih oseb.
Prav tako morajo biti v skladu z zahtevami o varstvu okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarskimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine.
12. člen
(splošne omejitve)
Pri postavitvi pomožnih objektov mora stranka v postopku upoštevati naslednje splošne omejitve:
– da ne poslabšuje pogojev rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– da predvideni posegi ne zahtevajo novih trajnih komunalnih in drugih priključkov na javne komunalne objekte in naprave,
– da narava pomožnega objekta ne narekuje posebne statične presoje ali drugega gradbeno-tehničnega dovoljenja.
13. člen
(odmiki od parcelnih mej)
Odmiki posameznih pomožnih objektov od posestne meje so določeni v veljavnih občinskih PIA/PIN.
14. člen
(skupne površine)
Pomožnega objekta ni možno dograjevati z novimi priglasitvami.
Pomožni objekti so lahko leseni ali zidani, zgrajeni na pasovnih ali točkovnih temeljih. Postavijo se ob upoštevanju požarnovarnostnih predpisov.
Pomožni objekti so lahko le pritlični in nepodkleteni – razen zemljanke, višina etaže je lahko največ do 3 m.
VI. NADZOR
15. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo v skladu z zadevno zakonodajo v Republiki Sloveniji pristojne inšpekcijske službe.
VII. KONČNI DOLOČBI
16. člen
(prenehanje veljavnosti predhodnega odloka)
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati na območju Občine Podčetrtek odlok o določitvi pomožnih objektov za potrebe občanov in njihovih družin (Uradni list SRS, št. 26/89).
17. člen
(začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-145/2001
Podčetrtek, dne 30. marca 2001.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti