Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2001 z dne 6. 4. 2001

Kazalo

1567. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 2650.

Na podlagi 55. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99 in 80/00) in 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) je Občinski svet občine Sodražica na 18. redni seji dne 29. 3. 2001 sprejel
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
Občinski svet občine Sodražica s tem sklepom ustanovi svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sodražica (v nadaljevanju: SPVCP).
2. člen
SPVCP Občine Sodražica skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu ter sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
3. člen
SPVCP Občine Sodražica opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – odraslih in otrok;
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– organizira razne vzgojno–preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi;
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe;
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše;
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani SPVCP so predstavniki organov in organizacij, društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivno in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
SPVCP ima šest članov, ki jih imenuje Občinski svet občine Sodražica, za dobo 4 let. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
SPVCP lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organov.
5. člen
Za izvajanje svojih nalog na posameznih področjih lahko svet imenuje komisije.
Sestavo komisij in njihove naloge določi SPVCP s sklepom o ustanovitvi.
NAČIN DELA SPCVP
6. člen
Predsednik SPVCP pripravlja, sklicuje in vodi seje ter skrbi za izvajanje sprejetih odločitev. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča njegov namestnik.
7. člen
Svet obravnava zadeve iz svojega delovnega področja na sejah. Gradivo za sejo mora biti poslano članom sveta najmanj tri dni pred sejo.
8. člen
SPVCP lahko sprejme poslovnik o delu, kolikor ga ne sprejme se smiselno uporabljajo določbe poslovnika Občinskega sveta občine Sodražica.
9. člen
Opravljanje strokovnih in administrativno-tehničnih nalog za SPVCP zagotavlja občinska uprava.
10. člen
Člani SPVCP prejemajo za svoje delo nagrade v skladu z 19. členom pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 44/99).
11. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPVCP se na podlagi vsakoletnega programa dela SPVCP zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva iz drugih virov.
12. člen
Nadzor nad smotrno porabo sredstev v ta namen izvaja ustanovitelj.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Skupščinski Dolenjski list, št. 11/1978 in 18/1982).
14. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 22000-2/01
Sodražica, dne 29. marca 2001.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti