Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1478. Pravilnik o spremembi pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov, stran 2528.

Na podlagi tretjega odstavka 49. člena zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 36/99) izdaja minister za zdravstvo v soglasju z ministrom za okolje
P R A V I L N I K
o spremembi pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
1. člen
“V pravilniku o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov (Uradni list RS, št. 73/99) se 19., 21. in 33. točka priloge spremenijo tako, da se glasijo:
19. Organokositrne spojine
1. Se ne smejo dajati na trg in uporabljati kot snovi ali sestavine pripravkov, kadar delujejo kot biocidi v barvah za preprečevanje obraščanja, kjer organokositrne spojine niso kemijsko vezane na vezivo (free association antifouling).
2. Se ne smejo uporabljati kot snovi ali sestavine pripravkov, kadar delujejo kot biocidi za preprečevanje obraščanja mikroorganizmov, rastlin ali živali:
a) na lupinah:
– plovil, katerih celotna dolžina (opredeljena s standardom ISO 8666), je manjša od 25 metrov;
– plovil vseh dolžin, ki se uporabljajo pretežno za plovbo po rekah in jezerih;
b) na varovalnih mrežah, plavačah, mrežah in vseh drugih pripravah ali opremi, ki se uporablja za lov ali gojenje rib, rakov ali školjk;
c) na vseh v celoti ali delno potopljenih pripravah ali opremi.
Take snovi in pripravki:
– se lahko dajejo na trg le v embalaži s prostornino najmanj 20 litrov;
– se ne smejo dajati v splošno uporabo, ampak le v uporabo poklicnim uporabnikom.
Ne glede na določbe pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, mora biti na embalaži še dodatno čitljivo in neizbrisno napisano: “Ne uporabljati na plovilih, katerih celotna dolžina je manjša od 25 metrov ali na plovilih vseh dolžin, ki se uporabljajo pretežno za plovbo po rekah in jezerih kot tudi ne na pripravah ali opremi, ki se uporablja za lov ali gojenje rib, rakov ali školjk. Samo za poklicne uporabnike”.
3. Se ne smejo uporabljati ne kot snovi, ne kot sestavine pripravkov, namenjenih za pripravo tehnološke vode za industrijo.
21. Pentaklorofenol, njegove soli in estri
CAS ŠT.: 87-86-5
EINECS ŠT.: 201-778-6
Se ne smejo uporabljati v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 masnih odstotkov, tako v snoveh, kot tudi v pripravkih, ki se dajejo na trg.
Ta določba ne velja za odpadke, če je to urejeno s posebnim predpisom.
33. Ogljikov tetraklorid
CAS ŠT.: 56-23-5
EINECS ŠT.: 200-262-8
Se ne sme uporabljati v koncentracijah, ki so enake ali večje od 0,1 masnih odstotkov v snoveh ali pripravkih, ki so namenjeni splošni rabi in/ali rabi pri postopkih, kjer se uporablja tehnika razprševanja, na primer za čiščenje površin in čiščenje tkanin.
Poleg določb iz pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih snovi in pravilnika, ki ureja razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih pripravkov, mora biti na dozah z aerosoli za zgoraj navedene izdelke še dodatno čitljivo in neizbrisno napisano: “Za uporabo samo v industrijskih postrojenjih”.
To določilo izjemoma ne velja za:
a) medicinske ali veterinarske izdelke, če je to urejeno s posebnim predpisom,
b) kozmetične izdelke, če je to urejeno s posebnim predpisom.
Poleg pogojev iz prejšnjih treh odstavkov se ogljikov tetraklorid lahko daje v promet le pod pogoji, določenimi v odredbi o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča (Uradni list RS, št. 80/97).”
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-3/01-5
Ljubljana, dne 26. marca 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravstvo
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje in prostor

AAA Zlata odličnost