Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1521. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000, stran 2581.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 18. člena statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet občine Žirovnica na 22. seji dne 20. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Žirovnica za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna občine Žirovnica za leto 2000, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2000 so bili realizirani v naslednjih zneskih
(v tisoč tolarjev)
---------------------------------------------------------------------
A)     Bilanca prihodkov in odhodkov
I.     Prihodki                  320.815
II.     Odhodki                  321.832
III.    Proračunski presežek (primanjkljaj)     –1.017
---------------------------------------------------------------------
B)     Račun finančnih terjatev in naložb
IV.     Prejeta vračila danih posojil in prodaja
      kapitalskih deležev             1.023
V.     Dana posojila in povečanje
      kapitalskih deležev              –
VI.     Prejeta minus dana posojila in
      spremembe kapitalskih deležev        1.023
---------------------------------------------------------------------
C)     Račun financiranja
VII.    Zadolževanje občine               0
VIII.    Odplačila posojil               786
IX.     Neto zadolževanje               –786
X.     Povečanje (zmanjšanje sredstev
      na računih)                  –780
XI.     Stanje sredstev na računih konec
      leta 1999                  54.361
XII.    Sredstva na računih (31. 12. 2000)     53.581
---------------------------------------------------------------------
3. člen
Račun obvezne rezerve proračuna Občine Žirovnica za leto 2000 izkazuje
(v tisoč tolarjev):
stanje (1. 1. 2000)          3.539
prihodki                2.000
odhodki                  0
stanje (31. 12. 2000)         5.539
4. člen
Sredstva na računih proračuna Občine Žirovnica po stanju 31. 12. 2000 v višini 53.581 (v tisoč tolarjev) ostanejo na računu proračuna občine. Sredstva se porabijo v naslednjem letu.
5. člen
Zaključni račun proračuna obsega pregled planiranih in realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja in obrazložitev zaključnega računa proračuna, ki so priloga tega odloka.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00201-0004/01
Žirovnica, dne 20. marca 2001.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. gradb. l. r.

AAA Zlata odličnost