Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1501. Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2001, stran 2551.

Na podlagi 10. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 78/98), 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99) je Občinski svet občine Križevci na 22. redni seji dne 26. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Križevci za leto 2001
1. člen
Ta odlok ureja način izvrševanja proračuna Občine Križevci za leto 2001, upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter občinskim premoženjem.
2. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2001 sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani davčni in nedavčni prihodki, kapitalski prihodki ter transferni prihodki in načrtovani prihodki.
3. člen
Proračun Občine Križevci za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
SIT
-----------------------------------------------------------------
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Prihodki skupaj                 320,507.161
II.  Odhodki skupaj                 489,388.919
III. Proračunski presežek
   (primanjkljaj) (I-II)             -168,881.758
-----------------------------------------------------------------
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih pos. in prod.
   kap. deležev
V.
VI.  Dana posojila in povečanje kapit. deležev
VII. Prejeta minus dana pos. in sprem. kapit.
   delež (IV-V)
VIII. Skupni presežek
   (primanjkljaj) (I+IV)-(II+V)          -168,881.758
-----------------------------------------------------------------
C)  Račun financiranja
IX.  Zadolževanje proračuna
X.  Odplačilo dolga                  9,150.000
XI.  Neto zadolževanje (VIII-IX)           -9,150.000
XII. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na rač. (VII-X)                -178,031.758*
------------------------------------------------------------------
4. člen
V bilanci prihodkov in odhodkov so izkazani prihodki po virih, odhodki pa v zneskih po posameznih namenih.
5. člen
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom enakomerno med vse uporabnike na podlagi programov in javnih razpisov v okviru doseženih prihodkov in zapadlih obveznosti, ob upoštevanju likvidnosti občinskega proračuna.
6. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna za namene opredeljene v bilanci prihodkov in odhodkov, in sicer le do višine sredstev, ki je za posamezne namene v tekočem letu planirana v občinskem proračunu, in po dinamiki, ki je vnaprej opredeljena v investicijskem delu proračuna.
7. člen
Če se med letom spremeni narava delovnega področja, pristojnost ali obseg dela posameznega proračunskega porabnika, se lahko na predlog župana zmanjša ali poveča obseg sredstev s soglasjem občinskega sveta, ki so za delo tega porabnika namenjena v občinskem proračunu. V proračunu je za te namene predvidena tekoča proračunska rezerva, odkoder se v takem primeru zagotavljajo sredstva. Na podlagi predloženega programa dela se lahko vključi med letom v financiranje iz občinskega proračuna nov uporabnik na predlog župana s soglasjem občinskega sveta. V tem primeru se sredstva zagotavljajo iz tekoče proračunske rezerve. V primeru prenehanja financiranja posameznega proračunskega uporabnika, se neporabljena sredstva proračuna lahko prenesejo v tekočo proračunsko rezervo.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.
9. člen
Župan lahko odobri financiranje sprejetih programov občinskega proračuna iz sredstev proračunske rezerve, če zaradi neenakomernega priliva prihodkov ni mogoče zagotavljati sredstev po namenih v skladu s sprejeto dinamiko. Ko zaradi objektivnih razlogov ni mogoče izvajati sprejetih programov in uporabiti planiranih sredstev, lahko župan predlaga rebalans občinskega proračuna v sprejem Občinskemu svetu občine Križevci.
10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oziroma pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.
11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom in statutom.
12. člen
V proračunsko rezervo se izloči 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov navedenih v 2. členu tega odloka. Župan lahko na podlagi pooblastila Občinskega sveta občine Križevci za posamezni primer uporabi sredstva stalne proračunske rezerve za namene v skladu z 12. členim zakona o financiranju občin.
13. člen
V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov v naprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske rezervacije ne smejo presegati 0,5% prihodkov bilance prihodkov in odhodkov.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.
14. člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena in uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve odloča župan.
15. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva na posameznih postavkah znotraj celotne bilance prihodkov in odhodkov s sklepom, če nastanejo zato utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.
16. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine. Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan in jih lahko nalaga v Banko Slovenije, ostale banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisi Ministrstva za finance.
17. člen
Občina se sme zadolževati v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine v letu pred letom zadolževanja. V računu financiranja, ki je sestavni del proračuna se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. Občina se lahko zadolžuje za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb.
Ne glede na prejšnji odstavek se občina lahko zadolži za financiranje stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo ter za odvajanje in čiščenje odplak v obsegu, ki presega 10% realiziranih prihodkov v letu pred letom zadolževanja, če odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne preseže 3% realiziranih prihodkov.
O zadolžitvi odloča Občinski svet občine Križevci. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.
18. člen
Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet.
19. člen
O dajanju poroštev določenih v 19. členu zakona o financiranju občin odloča občinski svet.
20. člen
Občina pripravi do konca marca tekočega leta zaključni račun proračuna za preteklo leto in premoženjsko bilanco občine na podlagi premoženjskih bilanc vseh uporabnikov občinskega proračuna do konca septembra tekočega leta.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Št. 403-02-1/01
Križevci, dne 27. marca 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost