Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/2001 z dne 5. 4. 2001

Kazalo

1476. Sklep o pravici do nadomestila za ločeno življenje, stran 2526.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in 119/00), drugega odstavka 71. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) in 18. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 in 18/94) je Vlada Republike Slovenije na 14. seji dne 22. 2. 2001 izdala
S K L E P
o pravici do nadomestila za ločeno življenje
1
Delavec ima pravico do nadomestila za ločeno življenje. Nadomestilo za ločeno življenje obsega nadomestilo stroškov stanovanja in nadomestilo stroškov prehrane.
2
Pravico iz 1. točke tega sklepa ima delavec, ki je začasno razporejen ali začasno napoten na delo izven kraja svoje stalne zaposlitve in hkrati izven kraja stalnega prebivališča svoje ožje družine ter je tako zaradi službenih potreb ločen od svoje ožje družine.
Ožja družina po tem sklepu pomeni skupnost zakoncev ter njunih otrok oziroma posvojencev ali skupnost izvenzakonskih partnerjev ter njunih otrok oziroma posvojencev, pri čemer se šteje, da ta skupnost obstaja le do otrokovega oziroma posvojenčevega dopolnjenega osemnajstega leta starosti oziroma največ do šestindvajsetega leta starosti, če se otrok oziroma posvojenec redno šola.
3
Nadomestilo za ločeno življenje je povračilo stroškov in obsega dejanske stroške, ki so nastali delavcu zaradi ločenega življenja. Maksimalno višino nadomestila določa zakon.
4
Nadomestilo za ločeno življenje pripada delavcu od dneva, ko nastopi delo v kraju, kamor je začasno razporejen ali začasno napoten, do dneva, ko preneha z delom v tem kraju.
5
Do nadomestila za ločeno življenje je upravičen tudi funkcionar, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada), če je s strani vlade začasno razporejen ali začasno napoten na delo izven kraja svoje stalne zaposlitve in hkrati izven kraja stalnega prebivališča svoje ožje družine ter je tako zaradi službenih potreb ločen od svoje ožje družine.
6
Delavcu oziroma funkcionarju nadomestilo za ločeno življenje ne pripada:
– če je možen prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi na delo in z dela v kraj, kamor je začasno razporejen ali začasno napoten, in ta kraj ni oddaljen več kot 60 km od kraja stalnega bivališča njegove ožje družine;
– če odkloni ponujeno stanovanje v kraju začasne razporeditve oziroma začasne napotitve;
– med letnim dopustom ali v drugih primerih, ko ne živi ločeno od družine;
– če je napoten na izpopolnjevanje, izobraževanje ali usposabljanje;
– če se ožja družina preseli k delavcu.
V primeru iz tretje alinee prejšnjega odstavka te točke pripada delavcu oziroma funkcionarju, za čas letnega dopusta oziroma ko ne živi ločeno od družine, le nadomestilo za stanarino, če predloži potrdilo o plačilu te stanarine. V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka te točke se pravica do nadomestila za stroške stanovanja ali nadomestila stroškov prehrane uredi s pogodbo o izpopolnjevanju, izobraževanju ali usposabljanju.
Delavcu oziroma funkcionarju nadomestilo za ločeno življenje ne pripada v delu, ki pomeni nadomestilo stroškov stanovanja, če mu je dodeljeno stanovanje, za katerega mu ni potrebno plačevati stroškov ter v delu, ki pomeni nadomestilo stroškov prehrane, če ima na delu kamor je začasno razporejen oziroma začasno napoten organizirano prehrano in mu s tem ne nastajajo dodatni stroški.
7
Do nadomestila niso upravičeni delavci oziroma funkcionarji, ki so bodisi trajno, bodisi začasno razporejeni ali napoteni na delo izven Republike Slovenije. Pravice teh delavcev oziroma funkcionarjev urejajo posebni predpisi.
8
Prejemanje nadomestila za ločeno življenje izključuje prejemanje stroškov za dnevnice in prenočevanja in izplačilo terenskega dodatka, razen, če je z delovnega mesta začasne razporeditve oziroma začasne napotitve, poslan na službeno pot oziroma na teren in ob pogojih za izplačilo teh prejemkov, ki jih določajo drugi predpisi.
Delavcu oziroma funkcionarju, ki prejema nadomestilo za ločeno življenje in biva v kraju začasne razporeditve oziroma začasne napotitve, se prizna nadomestilo za prevoz na delo in z dela v višini cene vozovnice javnega prevoza od kraja začasnega bivališča do delovnega mesta, kjer začasno dela.
Delavcu oziroma funkcionarju, ki prejema nadomestilo za ločeno življenje in biva v kraju začasne razporeditve oziroma začasne napotitve, se največ enkrat tedensko prizna nadomestilo za prevoz od kraja začasne razporeditve oziroma začasne napotitve do kraja stalnega bivališča njegove ožje družine, in sicer v višini cene vozovnice javnega prevoza.
9
Izplačevanje nadomestila za ločeno življenje so ministrstva, upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev, upravne enote in drugi upravni organi ter vladne službe dolžni v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa uskladiti s tem sklepom.
Upravni organi in vladne službe morajo Vladi Republike Slovenije v roku enega meseca po sprejemu tega sklepa posredovati seznam prejemnikov nadomestila za ločeno življenje na dan pred sprejemom tega sklepa in hkrati seznam tistih delavcev oziroma funkcionarjev, ki so upravičeni prejemati nadomestilo za ločeno življenje po kriterijih tega sklepa. Seznam upravičencev po tem sklepu mora biti dopolnjen tudi s podatki, ki izkazujejo upravičenost prejemanja nadomestila za ločeno življenje po tem sklepu.
Upravni organi in vladne službe, ki seznamov ne bodo posredovali pravočasno in v skladu s prejšnjim odstavkom te točke, niso upravičeni do sredstev, namenjenih za izplačilo nadomestila za ločeno življenje in jim ni dovoljeno izplačevati nadomestila za ločeno življenje.
10
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 167-9/01
Ljubljana, dne 22. februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost