Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1444. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri, stran 2494.

Na podlagi 56. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), statuta Občine Žiri (Uradni vestnik Gorenjske, št.18/99) je Občinski svet občine Žiri na 2. izredni seji dne 22. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi proračunski stanovanjski sklad Občine Žiri ter določa njegov namen, čas za katerega je ustanovljen, upravljanje proračunskega sklada in vire financiranja.
2. člen
Proračunski stanovanjski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna Občine Žiri in se vzpostavlja zaradi ločenega vodenja prejemkov in izdatkov na stanovanjskem področju in zaradi uresničevanja namena, za katerega je proračunski stanovanjski sklad ustanovljen.
3. člen
Namen proračunskega stanovanjskega sklada je financiranje občinskega stanovanjskega programa in v okviru programa zlasti zagotavljanje materialne podlage za:
– gospodarjenje in upravljanje s socialnimi in neprofitnimi stanovanji
– gospodarjenje in upravljanje s poslovnimi prostori v lasti občine
– pridobivanje, prenovo, graditev in vzdrževanje socialnih in drugih neprofitnih stanovanj
– ukrepe občine, ki spodbujajo ostalo graditev in prenovo stanovanj v občini
– specifične stanovanjske programe v občini
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom občine in drugimi predpisi
4. člen
Proračunski stanovanjski sklad se ustanovi za nedoločen čas.
II. VIRI FINANCIRANJA PRORAČUNSKEGA SKLADA
5. člen
Proračunski stanovanjski sklad se financira iz:
– sredstev občinskega proračuna, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto
– namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračuna stanovanjskega sklada (najemnine in kupnine za stanovanja, namenske dotacije pravnih in fizičnih oseb, vračila stanovanjskih kreditov, najemnine in kupnine za poslovne prostore…)
– iz prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega stanovanjskega sklada
Obveznosti proračunskega stanovanjskega stanovanjskega sklada se pokrivajo iz sredstev sklada.
III. UPRAVITELJ SKLADA IN RAZPOLAGANJE S SREDSTVI
6. člen
Upravitelj proračunskega stanovanjskega sklada je župan.
Župan je odredbodajalec za sredstva sklada, lahko pa izvrševanje s pooblastilom prenese na drugo osebo.
Administrativna in druga opravila za sklad opravlja občinska uprava.
Organizacijo in delovanje na stanovanjskem področju se podrobneje določi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občinski svet.
7. člen
Izplačila v breme proračunskega stanovanjskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov proračunskega stanovanjskega sklada.
8. člen
Neporabljena sredstva na račun proračunskega stanovanjskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v prihodnje leto.
IV. PRENEHANJE
9. člen
Proračunski stanovanjski sklad preneha:
– če proračunski stanovanjski sklad ne izpolnjuje namena, za katerega je ustanovljen
– če sredstva proračunskega stanovanjskega sklada ne zadostujejo več za izpolnjevanje njegovega namena.
Župan občine v 30 dneh po nastopu pogojev za prenehanje proračunskega stanovanjskega sklada predlaga občinskemu svetu spremembo tega odloka o ustanovitvi sklada.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
10. člen
Občina odpre evidenčni račun v okviru računa proračuna v roku 15 dni po veljavnosti odloka.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 0250-9/01
Žiri, dne 22. marca 2001.
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti