Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1389. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2000, stran 2432.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99), 20. in 116. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 5. izredni seji dne 20. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2000, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Sestavni del zaključnega računa proračuna občine so tudi prihodki in odhodki krajevnih skupnosti za leto 2000.
2. člen
Proračun Občine Gornja Radgona za leto 2000 je bil realiziran v naslednjih zneskih v tisoč SIT:
----------------------------------------------------------------
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupni prihodki                   1,463.245
II. Skupni odhodki                   1,370.345
III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.)     92.900
V tej bilanci so izkazana sredstva KS v višini:
I. Prihodki                       111.374
II. Odhodki                       108.828
III. Presežek                       2.546
----------------------------------------------------------------
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja
kapitalskih deležev                    16.871
V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev     5.000
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe
kapitalskih deležev (IV.–V.)               11.871
----------------------------------------------------------------
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna
VIII. Odplačilo dolga
X. Neto zadolževanje (VIII.–IX.)
XI. Povečanje sredstev – stanje sredstev na
računih ob koncu leta                  104.771
----------------------------------------------------------------
Sredstva na računih proračuna v višini 102.225 SIT se prenesejo v leto 2001 in se uporabljajo za pokrivanje odhodkov proračuna za leto 2001.
Sredstva na računih krajevnih skupnosti v višini 2.546 SIT se prenesejo v leto 2001 za pokrivanje odhodkov KS.
3. člen
Račun proračunske rezerve izkazuje:
– prihodke 18.116,
– odhodke 348,
– presežek 17.768.
Presežek se prenese v leto 2001.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 404-05-3/99
Gornja Radgona, dne 21. marca 2001.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost