Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1433. Navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, stran 2487.

Na podlagi prvega odstavka 125. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) in 115. člena statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99 ) izdajam
N A V O D I L O
za oddajo javnih naročil male vrednosti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
To navodilo določa obvezna ravnanja naročnika pri oddaji javnih naročil male vrednosti. Javna naročila male vrednosti so tista naročila, katerih ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije.
2. člen
Pri oddaji javnih naročil male vrednosti mora naročnik ravnati v skladu s tem navodilom tako, da pri dobavi blaga, izvedbi storitev in gradenj ob enaki kakovosti doseže nižjo ceno.
3. člen
To navodilo določa posebna pravila ravnanja naročnika v primeru nabave blaga, izvedbe storitev in gradenj.
4. člen
Dokumentacija za izvedbo javnega naročila male vrednosti obsega:
– zahtevek za izvedbo javnega naročila male vrednosti (OBR-A),
– povabilo k oddaji ponudbe (OBR-B),
– ponudba (OBR-C),
– predračun (OBRT-D oziroma D1),
– izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN (OBR-E),
– poročilo o izvedbi naročila male vrednosti (OBR-F),
– vzorec letne kupoprodajne pogodbe (OBR-G).
5. člen
Župan občine uvede postopek za naročilo male vrednosti z izdajo zahtevka za izvedbo javnega naročila male vrednosti v katerem se določi tudi odgovorna oseba za vodenje postopka in izvedbo naročila (OBR-A). Zahtevek pripravi odgovorna oseba, ki vodi vso dokumentacijo o javnem naročilu male vrednosti ločeno za nabavo blaga, izvedbo storitev oziroma gradnje in skrbi za nadzor nad izvajanjem pogodbe oziroma izvedbo javnega naročila. Dokumentacija se arhivira v prostorih Občinske uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah.
6. člen
Naročnik pošlje ponudnikom, za katere meni, da so usposobljeni izpolniti javno naročilo, obrazce B, C, D, (D1), E in G iz 4. člena tega navodila. Dokumentacijo je treba poslati vsem ponudnikom istočasno z navedbo datuma oziroma roka za vrnitev ponudb. Naročnik mora dokumentacijo poslati najmanj dvema ponudnikoma.
Če naročnik ne dobi vsaj dveh pravilnih ponudb postopek zbiranja ponudb ponovi tako, da dobi vsaj dve pravilni ponudbi. Če tudi po ponovljenem postopku ni možno pridobiti dveh pravilnih ponudb, lahko naročnik sklene pogodbo s ponudnikom, ki je predložil ponudbo ali pa izvede pogajanje s ponudniki, ki so bili pozvani k predložitvi ponudb.
Kot merilo za izbor ponudnika s katerim bo sklenjena pogodba se uporabi najnižja cena. Po pregledu in ocenitvi ponudb naročnik pozove izbranega ponudnika k sklenitvi pogodbe.
7. člen
Naročilnice je možno uporabljati le za nabave blaga in izvedbo storitev do vrednosti 500.000 SIT.
8. člen
Sposobnost ponudnikov se ugotavlja na podlagi izjave o izpolnjevanju pogojev iz 41. člena ZJN-1 (OBR-E). Pred sklenitvijo pogodbe pa lahko naročnik zahteva ustrezna dokazila.
II. NAROČANJE BLAGA Z NAROČILNICO
9. člen
Za nabavo blaga do vrednosti 500.000 SIT se lahko uporablja naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov dobavitelja,
– vrsto blaga,
– količino blaga,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika,
– podpis prevzemnika.
Naročilnica se uporablja za nabavo naslednje vrste blaga:
– darila za poslovne namene,
– knjige, strokovna literatura,
– časopisi, revije
– drugo blago, ki ga ni možno predvideti.
III. LETNE POGODBE ZA NABAVO BLAGA
10. člen
Če je predmet javnega naročila stalna nabava blaga, ki je ni možno po obsegu in časovno vnaprej določiti, izvede naročnik postopek za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga v skladu s tem navodilom.
Za sklenitev letne pogodbe za nabavo blaga izvede naročnik postopek z zbiranjem ponudbenih predračunov po 6. členu tega navodila.
IV. NAROČANJE STORITEV Z NAROČILNICO
11. člen
Za naročanje storitev do vrednosti 500.000 SIT se lahko uporabi naročilnica, ki vsebuje naslednje elemente:
– naziv in naslov naročnika,
– davčno številko naročnika,
– datum,
– naziv in naslov izvajalca storitve,
– vrsto storitve,
– količino storitve,
– mersko enoto,
– ceno,
– plačilni rok,
– podpis naročnika,
– podpis izvajalca.
Z naročilnicami se naročajo zlasti naslednje storitve:
– občasne tiskarske oziroma razmnoževalne storitve,
– občasne storitve vzdrževanja in popravil,
– gostinske storitve,
– izobraževalne storitve,
– oglaševalske storitve,
– občasne storitve čiščenja,
– svetovalne storitve in druge storitve, ki jih ni možno vnaprej predvideti.
V. LETNE POGODBE ZA IZVEDBO STORITEV
12. člen
Za naročanje storitev, ki se opravljajo med letom, vendar jih količinsko in časovno ni možno natančno določiti, se uporabljajo pravila iz 6. člena tega navodila.
Postopek za naročanje storitev se praviloma izvede v skladu s 6. členom tega navodila, razen v primeru, kadar gre za storitve pri katerih naročnik ne more v celoti določiti ceno. V tem primeru lahko naročnik izvede pogajanja in na pogajanje povabi ponudnike za katere meni, da so usposobljeni izvesti določene vrste storitev.
Pogajanje se izvede, kadar so predmet naročila intelektualne storitve, storitve načrtovanja ali druge storitve, ki jih ni možno enoznačno opisati ali jih opredeliti po vsebini, obsegu ali časovno oziroma ni možno določiti cene storitve. O pogajanjih naročnik opravi zapisnik v katerega se vpisujejo bistveni pogoji, ki jih nudijo ponudniki.
Pri ocenjevanju ponudb lahko naročnik poleg cene uporabi tudi druga merila, navedena v 51. členu ZJN-1.
VI. NAROČANJE IZVEDBE GRADENJ
13. člen
Za naročanje gradenj male vrednosti mora biti izdelana investicijska dokumentacija, ki omogoča izvedbo naročila.
Naročnik mora za vsako naročilo izvedbe gradenj zbrati najmanj dve ponudbi. Kot najugodnejši se izbere ponudnik, ki ponudi nižjo ceno po predračunu. Naročnik pozove ponudnika, ki ponudi najnižjo ceno po predračunu k podpisu pogodbe in predložitvi ustreznih dokumentov, ki dokazujejo usposobljenost ponudnika.
Postopek za sklenitev gradbene pogodbe se izvede po pravilih iz 6. člena tega navodila. Za odpravo napak v garancijski dobi mora naročnik ob sklenitvi pogodbe zahtevati ustrezni dokument za zavarovanje.
VII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
To navodilo začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2001.
Št. 031-01/01
Sveti Andraž v Slovenskih goricah, dne 8. januarja 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost