Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1421. Odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna, stran 2477.

Na podlagi 3., 4. in 5. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 24. seji dne 26. 2. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanovi Stanovanjski sklad občine Postojna (v nadaljevanju: sklad) tako, da se v sklad preoblikuje Stanovanjski sklad občine Postojna, ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna (Uradni list RS, št. 56/94, 68/97 in 13/99), matična številka 1357875000.
2. člen
Ustanoviteljica sklada je Občina Postojna.
Sklad je pravna oseba javnega prava, s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon o javnih skladih, statut ustanovitelja, ta odlok in drugi predpisi.
Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Ustanovitev sklada se vpiše v sodni register.
3. člen
Sklad odgovarja za svoje obveznosti:
– če so obveznosti nastale v zvezi z namenom, zaradi katerega je bil sklad ustanovljen, z namenskim premoženjem,
– za druge obveznosti s premoženjem, ki ga kot sredstva za delo javnega sklada zagotovi ustanovitelj.
Ustanovitelj za obveznosti sklada ne odgovarja.
4. člen
Sklad se ustanovi kot:
– javni nepremičninski sklad z namenom poslovanja z lastnimi stanovanji in s stanovanji, stanovanjskimi hišami, garažami in drugimi nepremičninami, ki jih nanj prenese občina Postojna s posebnim sklepom
in
– javni finančni sklad z namenom spodbujanja pridobivanja, gradnje in prenove stanovanj in stanovanjskih hiš z dajanjem kreditov z ugodno obrestno mero, sodelovanjem pri subvencioniranju obrestne mere, izdajo poroštev in drugih oblik financiranja na podlagi javnih razpisov.
5. člen
Za vse kar ni posebej določeno s tem odlokom, se neposredno uporabljajo določbe zakona o javnih skladih.
6. člen
Ime sklada je: Stanovanjski sklad občine Postojna, javni sklad.
Skrajšana označba imena je: Stanovanjski sklad Postojna.
Sedež sklada je: Postojna, Ljubljanska cesta 4.
Sklad ima žig pravokotne oblike, v zgornjem delu je v sredini znak sklada, pod znakom pa v dveh vrstah napis: STANOVANJSKI SKLAD OBČINE POSTOJNA, javni sklad.
II. NAMEN SKLADA
7. člen
Sklad se ustanovi predvsem za opravljanje naslednjih nalog:
– gospodarjenje s stanovanji, stanovanjskimi hišami, garažami in drugimi nepremičninami,
– financiranje gradnje, nakupa in obnove stanovanj, stanovanjskih hiš in drugih nepremičnin,
– nudenje posojil z ugodno obrestno mero za nakup, izgradnjo in prenovo stanovanj in stanovanjskih hiš,
– zagotavljanje kontinuiranega pridobivanja socialnih, neprofitnih in službenih stanovanj,
– zagotavljanje ugodnosti neprofitnim stanovanjskim organizacijam,
– ustanavljanje ali soustanavljanje drugih neprofitnih organizacij (stanovanjskih zadrug...),
– zagotavljanje sredstev za pridobivanje neprofitnih stanovanj in ostalih nepremičnin,
– oddajanje neprofitnih, socialnih, službenih in ostalih stanovanj ter drugih nepremičnin,
– pridobivanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo,
– opravljanje drugih nalog v skladu s stanovanjskim zakonom, statutom Občine Postojna, tem odlokom in drugimi predpisi.
Sklad deluje kot neprofitna stanovanjska organizacija in je vpisan v register neprofitnih stanovanjskih organizacij.
III. DEJAVNOST
8. člen
Dejavnosti sklada po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
J/65.22 Drugo kreditno posredništvo
J/65.23 Drugo finančno posredništvo, d.n.
K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
K/70.20 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.31 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami
K/70.32 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi
L/75.11 Dejavnosti uprave
L/75.13 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti
IV. NAMENSKO PREMOŽENJE SKLADA
9. člen
Vrednost namenskega premoženja, ki se ob sprejemu tega odloka prenaša na sklad znaša 476,450.000 tolarjev.
Premoženje iz prejšnjega odstavka se vpiše v sodni register.
Namensko premoženje iz prvega odstavka tega člena so sredstva pravnega predhodnika v naslednjih oblikah:
– dolgoročno dana posojila in depoziti,
– nepremičnine.
Premoženje sklada je namensko in se lahko uporablja samo za namene, za katere je sklad ustanovljen.
Sklad mora z namenskim premoženjem upravljati tako, da se ohranja oziroma povečuje vrednost tega premoženja.
10. člen
Na nepremičninah iz 9. člena se vpiše lastninska pravica v korist sklada.
Ustanovitelj lahko s posebnim sklepom poveča namensko premoženje tako, da na sklad prenese stanovanja, stanovanjske hiše, garaže in drugo premoženje.
V. PRISTOJNOSTI USTANOVITELJA
11. člen
Občinski svet ima naslednje pristojnosti:
– imenuje in razrešuje člane uprave in nadzornega sveta sklada,
– odloča o povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja,
– odloča o razporejanju in uporabi pozitivnega rezultata poslovanja,
– odloča o drugih zadevah, določenih s tem odlokom oziroma zakonom.
VI. ORGANI SKLADA
12. člen
Organa sklada sta nadzorni svet in uprava.
13. člen
Nadzorni svet ima predsednika in štiri člane.
Člane nadzornega sveta imenuje občinski svet za dobo štirih let na predlog župana.
Člani nadzornega sveta so po preteku mandata lahko ponovno imenovani.
Predsednik nadzornega sveta je župan.
14. člen
Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti:
– skrbi za zagotavljanje delovanja sklada v javnem interesu,
– sprejema poslovni načrt, finančni načrt in poslovno poročilo sklada ter jih predloži v soglasje ustanovitelju,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi uprave,
– daje soglasje upravi k določitvi organizacije sistema notranje kontrole,
– daje soglasje upravi k določitvi splošnih pogojev poslovanja,
– daje ustanovitelju predloge za povečanje oziroma zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja,
– daje ustanovitelju in upravi predloge in mnenja o posameznih vprašanjih s področja dela sklada,
– odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, pri čemer mora pridobiti soglasje občinskega sveta,
– odloča o namembnosti stanovanj in višini najemnin,
– sprejema splošne akte sklada, razen aktov, za sprejem katerih je pooblaščena uprava,
– sprejema odločitve o najemanju dolgoročnih kreditov za potrebe sklada,
– sprejema sklepe o pristopih v druge organizacije in združenja,
– odloča o ustanovitvi ali soustanovitvi NSO in drugih neprofitnih organizacij,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem odlokom.
15. člen
Nadzorni svet o zadevah odloča z večino glasov vseh članov.
Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
16. člen
Uprava ima enega člana, ki je direktor sklada.
17. člen
Direktorja sklada imenuje in razrešuje občinski svet na podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za dobo štirih let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja sklada je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno visoko strokovno izobrazbo ekonomske, tehnične ali pravne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta s področja delovanja sklada,
– ima sposobnost vodenja in organiziranja,
– ni bila pravnomočno nepogojno obsojena na kazen zapora več kot treh mesecev, če še ni izbrisana,
– predloži program dela za mandatno obdobje.
18. člen
Direktor zastopa in predstavlja sklad.
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje sklada.
Direktor podpisuje vse listine in akte vezane na dejavnost sklada, izvršuje finančni načrt in plan dela sklada ter odloča o oddaji stanovanj in drugih nepremičnin.
Pri svojem delu je direktor dolžan varovati poslovno tajnost sklada.
Direktor mora zagotoviti, da sklad posluje v skladu z zakonom in tem odlokom.
19. člen
Direktor izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti delovanja sklada.
Zoper odločitev direktorja pri odločanju o javnopravnih stvareh ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča pristojni organ ustanovitelja.
20. člen
V primerih predčasne razrešitve direktorja ali članov nadzornega sveta se smiselno uporabljajo določbe 23. člena zakona o javnih skladih.
VII. SPREMEMBA VREDNOSTI NAMENSKEGA PREMOŽENJA IN IZPLAČILA USTANOVITELJU
21. člen
O povečanju oziroma zmanjšanju vrednosti namenskega premoženja odloča občinski svet na predlog nadzornega sveta.
O spremembi vrednosti namenskega premoženja sprejme ustanovitelj sklep, s katerim določi:
– vrednost dodatnega namenskega premoženja,
– vrsto premoženja, ki se zagotovi kot dodatno namensko premoženje.
22. člen
Vrednost namenskega premoženja se poveča:
– s prenosom novih stanovanjskih enot v sklad (nakup, izgradnja, obnova stanovanj),
– z zagotovitvijo drugih vrst premoženja (denar, vrednostni papirji, terjatve, drugo finančno premoženje),
– z razporeditvijo pozitivnega rezultata poslovanja (razporeditev dobička).
23. člen
Vrednost namenskega premoženja se zmanjša:
– z izplačilom ustanovitelju,
– zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja z namenskim premoženjem.
Vrednost namenskega premoženja sklada se ne sme zmanjšati pod 15,000.000 SIT.
24. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega premoženja zmanjša z izplačilom ustanovitelju.
V sklepu iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj določiti:
– vrednost, za katero se namensko premoženje zmanjša,
– vrsto namenskega premoženja, ki se izplača ustanovitelju. Za zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom ustanovitelju se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 11. člena zakona o javnih skladih.
25. člen
Ustanovitelj ne sme zmanjšati vrednosti namenskega premoženja z izplačilom ustanovitelju:
– če javni sklad izkazuje nepokrit negativen rezultat upravljanja preteklih oziroma tekočega poslovnega leta ali
– če bi se zaradi tega vrednost namenskega premoženja zmanjšala pod 15,000.000 tolarjev. Zmanjšanje namenskega premoženja z izplačilom ustanovitelju se vpiše v sodni register. Hkrati se vpiše vrednost, za katero se je namensko premoženje zmanjšalo.
Določbe prvega odstavka prejšnjega člena in prve alinee prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo ustanovitelju iz naslova pozitivnega rezultata upravljanja, ki se ne razporedi v namensko premoženje.
26. člen
Ustanovitelj lahko sklene, da se vrednost namenskega premoženja zmanjša zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja. Za zmanjšanje vrednosti namenskega premoženja se smiselno uporabljajo določbe drugega odstavka 23. člena tega odloka in prvega ter drugega odstavka 24. člena tega odloka.
Če bi se zaradi pokrivanja negativnega rezultata upravljanja vrednost namenskega premoženja zmanjšala pod 15,000.000 tolarjev, mora ustanovitelj hkrati z zmanjšanjem opraviti postopek povečanja vrednosti namenskega premoženja z zagotovitvijo dodatnega premoženja.
27. člen
Zmanjšanje oziroma povečanje namenskega premoženja se vpiše v sodni register.
Hkrati se vpiše tudi vrednost, za katero se je namensko premoženje povečalo oziroma zmanjšalo.
VIII. UPRAVLJANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA
28. člen
Sklad mora namensko premoženje ločiti od premoženja, ki ga kot sredstva za delo zagotovi ustanovitelj.
Na namensko premoženje je možna izvršba samo za zavarovanje oziroma poplačilo terjatve, ki je nastala v zvezi z upravljanjem namenskega premoženja.
Sklad mora pri banki oziroma organizaciji, ki opravlja plačilni promet, za namensko premoženje odpreti poseben denarni račun, preko katerega sprejema vplačila in opravlja izplačila iz poslov v zvezi z namenskim premoženjem in vodi denarna sredstva namenskega premoženja.
29. člen
Za naložbe v vrednostne papirje, bančne denarne depozite oziroma posojila, ohranjanje vrednosti in naložbe namenskega premoženja, zadolževanje sklada, finančno poslovanje sklada, obvladovanje kreditnih tveganj se neposredno uporabljajo določbe zakona o javnih skladih.
IX. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV ZA DELO SKLADA
30. člen
Sredstva za delo sklada so:
– denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih stroškov, povezanih z delom zaposlenih in za izplačilo sejnin in drugih povračil članom nadzornega sveta,
– denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega drobnega inventarja,
– oprema in poslovni prostori.
Sredstva za delo sklada zagotavlja ustanovitelj.
31. člen
Sklad pridobiva sredstva:
– z najemninami nepremičnega premoženja, s katerim razpolaga,
– iz sredstev pridobljenih s prodajo premoženja,
– iz sredstev od prodaje stanovanj po stanovanjskem zakonu,
– s posojili,
– iz sredstev občinskega in državnega proračuna,
– iz prihodkov ustvarjenih z lastnim poslovanjem,
– iz ostalih virov.
X. NADZOR NAD DELOM SKLADA
32. člen
Nadzor nad delom, poslovanjem in smotrnim upravljanjem z namenskim premoženjem sklada opravlja Nadzorni odbor občine Postojna.
XI. PRENEHANJE SKLADA
33. člen
Sklad preneha:
– če tako odloči ustanovitelj,
– s stečajem,
– v drugih, z zakonom določenih primerih.
V primeru prenehanja sklada ustanovitelj prevzame vse premoženje in obveznosti.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Sklad prične nastopati v pravnem prometu z dnem vpisa v sodni register.
Z dnem vpisa sklada v sodni register preneha z delom Stanovanjski sklad občine Postojna, ki je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna (Uradni list RS, št. 56/94, 68/97 in 13/99), matična številka 1357875000.
35. člen
Sklad nadaljuje s poslovanjem Stanovanjskega sklada občine Postojna, zato predstavljajo ustanovitvene stroške stroški taks in ostali stroški povezani z vpisom v register.
Sredstva potrebna za delo sklada so določena v finančnem načrtu sklada.
36. člen
Direktor Stanovanjskega sklada občine Postojna nadaljuje s svojim delom kot direktor sklada, edini član uprave, do poteka svojega mandata.
37. člen
Najkasneje v treh mesecih po vpisu sklada v sodni register mora uprava sprejeti splošne pogoje poslovanja.
38. člen
Občinski svet imenuje nadzorni svet sklada v skladu z določbami tega odloka najkasneje v šestih mesecih po sprejemu tega odloka. Mandat nadzornega sveta prične teči z vpisom sklada v sodni register.
39. člen
K skladu lahko pristopijo tudi druge lokalne skupnosti, ki za to izkažejo interes. Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo, ki stopi v veljavo s soglasjem Občinskega sveta občine Postojna.
40. člen
Do sprejema zakona, ki bo urejal položaj javnih uslužbencev, se za zaposlene v javnih skladih uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj zaposlenih v javnih zavodih in določbe ter količniki zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/96), ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih.
41. člen
Z dnem vpisa sklada v sodni register, prenehata veljati odlok o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Postojna (Uradni list RS, št. 56/94, 68/97 in 13/99) ter statut Stanovanjskega sklada občine Postojna.
42. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01 – 2/01
Postojna, dne 5. marca 2001.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost