Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1383. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova - 056, stran 2428.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86; Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova – 056
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova – 056, ki ga je pod št. 42/00 izdelal Razvojni center – Inštitut za urejanje prostora Celje d.o.o. in je v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan – v sprejemanju.
II
Osnutek opredeljuje razširitev območja stavbnih zemljišč in gradnjo obrtno-stanovanjskega objekta na parc. št. 473/1 in 473/3, k.o. Ostrožno.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Sp. Dobrova – 056 se začne osmi dan od objave sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bo Krajevna skupnost Ostrožno obveščena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne razgrnitve mora krajevna skupnost na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-12/2000-8
Celje, dne 22. marca 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost