Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1439. Odlok o proračunu Občine Vodice za leto 2001, stran 2491.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98 in 74/98), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 67/97 – odl. US, 56/98 in 61/99 – odl. US), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in statuta Občine Vodice (Uradni list RS, št. 49/95, 31/98 in Uradno glasilo Občine Vodice, št. 2/98, 7/98) je Občinski svet občine Vodice na 20. redni seji dne 8. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vodice za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Vodice za leto 2001 (v nadaljnjem besedilu: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje javne porabe v Občini Vodice.
2. člen
Občinski proračun sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja.
V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki, ki obsegajo: davčne prihodke, nedavčne prihodke, kapitalske prihodke in transferne prihodke, ter načrtovani odhodki, ki obsegajo: tekoče odhodke, tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere.
V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prilivi sredstev od vrnjenih posojil in prodaje kapitalskih vlog ter odlivi sredstev za dana posojila in za nakup kapitalskih vlog.
V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in zadolževanje občine, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov prejemkov nad izdatki v računu finančnih terjatev in naložb ter zadolževanjem proračuna. V računu financiranja se prav tako izkazuje prenos sredstev iz preteklih let.
3. člen
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
I. skupni prihodki                492,737.195 SIT
II. skupni odhodki                535,826.140 SIT
III. proračunski primanjkljaj           43,088.945 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                 –
V. dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                      –
VI. Prejeta minus dana posojila
in spremembe kapitalskih deležev (IV-V)            –
C) Račun financiranja
VII. Zadolževanje                       –
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX. Neto zadolževanje proračuna (VII-VIII)           –
X. Prenos sredstev na računu
iz leta 2000                   43,088.945 SIT
XI. Povečanje (zmanjšanje) sredstev
na računu                     43,088.945 SIT
Prihodki se razdelijo na financiranje primerne porabe in financiranje drugih nalog občine.
Občinski svet občine Vodice pooblašča župana Občine Vodice, da med letom usklajuje skupno bilanco prihodkov in odhodkov v skladu z usmeritvami Republike Slovenije za področje javnih financ.
4. člen
V sredstva proračunske rezerve Občine Vodice (rezerva za naravne nesreče) se izloča 0,5% skupno doseženih letnih prejemkov proračuna. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.
5. člen
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 1,000.000 SIT odloča župan, na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave.
6. člen
Proračunska sredstva znotraj bilance prihodkov in odhodkov, do dvakratne višine splošne proračunske rezerve se lahko prerazporedijo med proračunskimi postavkami v obdobju izvrševanja proračuna. Sklep o prerazporeditvi sprejme župan občine.
Za prerazporeditev sredstev iz prejšnjega odstavka se ne šteje prerazporejanje prihodkov in odhodkov med posameznimi konti znotraj iste proračunske postavke. Slednje je v pristojnosti računovodske službe uprave Občine Vodice.
Sredstva občinskega proračuna se razporejajo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike na podlagi sprejetih programov ob upoštevanju dinamike priliva prihodkov.
Sredstva občinskega proračuna se delijo v skladu z dinamiko priliva prihodkov.
7. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko župan:
– ustavi prevzemanje obveznosti,
– predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil in
– ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
Za finance pristojen občinski organ občinske uprave pripravi predlog obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse proračunske uporabnike.
O ukrepih iz prvega odstavka tega člena župan obvesti občinski svet po sprejetju le-teh.
Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna le-ta ne more uravnovesiti mora, najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna župan predlagati rebalans proračuna.
Z rebalansom, ki ga sprejme občinski svet na predlog župana se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo.
8. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom. Uporabniki proračuna ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegle s proračunom določena sredstva, oziroma morajo prilagoditi obseg dejavnosti razpoložljivim sredstvom.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno, in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
9. člen
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami ali neposredno z naročilnicami, če so za ta namen zagotovljena sredstva v proračunu tekočega leta in če so predhodno izpolnjeni vsi pogoji v skladu z zakonom o javnih naročilih ter na njegovi podlagi sprejetimi podzakonski akti in interni predpisi.
Za prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let se uporabijo določbe zakona o javnih financah.
10. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je odgovoren župan Občine Vodice ter odgovorne osebe, skladno s pravilnikom, ki ga sprejme župan.
11. člen
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo zagotovljenih zadostnih sredstev,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene, določene v zakonu o javnih financah v višini, določeni s tem odlokom,
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe,
– odloča o prenosih sredstev med različnimi postavkami istega namena na podlagi objektivnih razlogov, ki so usklajeni z uporabniki. O izvršenih prerazporeditvah mora župan šestmesečno poročati občinskemu svetu,
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe do višine 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca tekočega proračunskega leta,
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve.
Če se po sprejetju proračuna sprejme odlok na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov.
12. člen
Občinski svet občine Vodice odloča o dolgoročni zadolžitvi za namene gospodarske infrastrukture na ravni Občine Vodice največ v obsegu, ki ne presega 10 % primerne porabe v letu pred letom zadolževanja, odplačilo glavnice in obresti v posameznem letu odplačila ne sme preseči 5 % primerne porabe.
Kreditne pogodbe na podlagi odločitev iz prvega odstavka tega člena sklepa župan Občine Vodice ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS.
13. člen
Javni zavodi katerih ustanoviteljica je občina in javna podjetja katerih solastnica je občina se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi izda župan občine.
14. člen
Pravne osebe v katerih ima občina vpliv na upravljanje se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva na podlagi predhodnega, pisnega soglasja župana občine.
15. člen
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzor nad namembnostjo in smotrnostjo porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzor nad finančnim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene za katere so bila dodeljena ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
16. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih, likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
17. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2001 dalje.
Župan
Občine Vodice
Anton Kokalj l. r.

AAA Zlata odličnost