Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1411. Odlok o kriterijih in merilih za določanje dežurnih prodajaln, stran 2463.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99 in 70/00), tretjega odstavka 4. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98 in 36/00) in 17. člena statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99) je Občinski svet Občine Majšperk na 17. redni seji dne 15. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o kriterijih in merilih za določanje dežurnih prodajaln
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določitev dežurstev prodajaln in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na območju Občine Majšperk.
Prodajalne lahko obratujejo v času dežurstev, če trgovec za to zaprosi in mu čas dežurstva potrdi občinska uprava Občine Majšperk (v nadaljevanju občinska uprava).
Trgovec lahko prodaja blago zunaj prodajaln, če za to zaprosi in v skladu s III. poglavjem tega odloka dobi soglasje občinske uprave.
Kot trgovec se po tem odloku šteje vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost v skladu z zakonom o trgovini.
II. MERILA ZA DOLOČITEV DEŽURSTVA PRODAJALN
2. člen
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote med 7. in 21. uro.
Prodajalne, ki obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih, so dežurne prodajalne.
3. člen
Trgovec vloži zahtevek za prijavo urnika dežurstva prodajalne pri občinski upravi.
Trgovec prijavi dežurstvo prodajalne na predpisanem obrazcu, vlogi pa priloži:
– fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno v obravnavani prodajalni,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ga izda pristojna DURS in ne sme biti starejše od 60 dni,
– dokaz o številu redno zaposlenih delavcev, za katere delodajalec plačuje davke in prispevke ter neto kvadratura prodajalne, v kateri uvaja dežurno prodajo.
Kolikor se prodajalna nahaja v trgovinsko-poslovnem oziroma nakupovalnem centru, je potrebno priložiti še pisno soglasje upravljavca nakupovalnega centra.
Občinska uprava ima pravico od trgovca zahtevati dodatna pojasnila in morebitno dopolnilno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje izpolnjevanja meril.
Občinska uprava je dolžna od inšpektorja za delo ali reprezentativnega sindikata dejavnosti trgovine na območju, pridobiti pisno mnenje (soglasje) v zvezi z izvajanjem delovnopravne zakonodaje in kolektivne pogodbe.
4. člen
Merila za določitev dežurstva prodajaln na območju Občine Majšperk so:
– izvajanje delovno-pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe pri delodajalcu,
– interes trgovcev,
– interes potrošnikov,
– turizem,
– tranzitni cestni promet,
– gostota poseljenosti prebivalstva,
– krajevni običaji,
– nakupovalne navade potrošnikov,
– zagotavljanje javnega reda in miru.
V vsakem naselju je lahko v nedeljo, praznikih in dela prostih dnevih samo ena dežurna prodajalna.
5. člen
Dežurna prodajalna je prodajalna, ki v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, opravlja kot glavno dejavnost, dejavnost trgovine v enem izmed naslednjih razredov:
– 52.11 trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili,
– 52.21 trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo,
– 52.22 trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki,
– 52.23 trgovina na drobno z ribami, raki in mehkužci,
– 52.24 trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki,
– 52.25 trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami,
– 52.26 trgovina na drobno s tobačnimi izdelki,
– 52.27 trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili,
– 52.31 dejavnost lekarn,
– 52.47 trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
– 52.482 dejavnost cvetličarn in
– 50.50 prodajalne z motornimi gorivi.
Trgovina, ki ne opravlja dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti ne more biti dežurna prodajalna.
6. člen
Prodajalne z živili lahko obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro zjutraj in med 21. in 22. uro zvečer, ob nedeljah in praznikih pa med 8. in 12. uro, vendar največ 3 ure. V primeru dveh ali več zaporednih prazničnih oziroma dela prostih dni so prodajalne z živili kot dežurne prodajalne lahko odprte vsak drugi dan praznika oziroma dela prostega dne med 8. in 12. uro. Obratovalni čas ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh, ki ga predlaga trgovec v svoji prijavi urnika dežurstev, pa je za posamezno dežurno prodajalno omejen na največ 3 ure.
7. člen
V primeru, da na istem območju merilo največje gostote naseljenosti prebivalstva izpolnjuje več prodajaln, od katerih vse izkazujejo interes za dežurstvo, ter izpolnjujejo ostala merila določena v 4. členu, občinska uprava dovoli dežurstvo vsem zainteresiranim prodajalnam, pod pogojem, da dežurajo izmenoma. Vrstni red dežurstva določi občinska uprava.
8. člen
Prodajalne z motornimi gorivi, ki stojijo ob tranzitnih cestnih povezavah, lahko obratujejo kot dežuren prodajalne od ponedeljka do sobote med 21. uro zvečer in 7. uro zjutraj naslednjega dne. Ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh lahko kot dežurne prodajalne obratujejo med 7. uro zjutraj in 7. uro zjutraj naslednjega dne. Ostale prodajalne z motornimi gorivi lahko obratujejo kot dežuren prodajalne ob smiselnem upoštevanju 6. člena odloka.
9. člen
Lekarne in prodajalne s pomožnimi zdravilni sredstvi in zelišči lahko obratujejo kot dežurne prodajalne od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro zjutraj ter 21. in 22. uro zvečer, v nedeljo, ob praznikih in dela prostih dneh pa med 8. in 12. uro, vendar največ 3 ure.
10. člen
Prodajalne s cvetjem lahko obratujejo kot dežurne prodajalne ob nedeljah, praznikih in dela prostih dneh med 8. in 12. uro, vendar največ 3 ure.
11. člen
Specializirane prodajalne s časopisi, revijami, tobačnimi izdelki lahko kot dežurne prodajalne obratujejo od ponedeljka do sobote med 6. in 7. uro zjutraj in 21. in 22. uro zvečer.
12. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je prijava urnika dežurstva prodajalne popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh prijavo urnika dežurstev potrdi.
Občinska uprava potrdi dežurstvo prodajalne za tekoče leto.
Prijavljeni urnik dežurstva prodajalne lahko z odločbo zavrne, če ta ni v skladu z določbami tega odloka.
13. člen
Ne glede na določbe II. poglavja tega odloka sme pristojni oddelek dovoliti, da lahko prodajalne na celotnem področju občine obratujejo kot dežurne prodajalne v primeru:
– večjih javnih prireditev in
– posebnih dogodkov turističnega značaja in če tako narekuje širši javni interes.
Trgovec lahko zaprosi za enkratno dovoljenje za obratovanje prodajalne iz prvega odstavka tega člena, ki velja samo za čas trajanja dogodka. Časovno obdobje dovoljenja se določi ob nastanku vzroka.
Za dovoljenje iz prejšnjega odstavka mora trgovec vložiti vlogo vsaj 10 dni pred dogodkom iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
Dovoljenje za dežurstvo se izda najdlje za obdobje enega leta.
III. MERILA ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN
15. člen
Trgovec mora za prodajo blaga na premičnih stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati in potujočo prodajalno pridobiti soglasje občinske uprave.
Soglasje iz prvega odstavka tega člena izda občinska uprava za mesto, kjer se bo blago prodajalo in za blago, ki se bo prodajalo na enega od naštetih primerov.
16. člen
Trgovec vloži vlogo za pridobitev soglasja najmanj 15 dni pred pričetkom prodaje blaga.
Vlogi iz prvega odstavka tega člena mora trgovec predložiti:
– odločbo upravne enote o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln ali potrdilo pristojnega občinskega organa o lastni proizvodnji,
– opis oziroma navedbo blaga, ki ga bo prodajal,
– časovno obdobje, v katerem bo prodajal z navedbo dni in ur prodaje,
– seznam lokacij, na katerih bo prodajal,
– pisno soglasje lastnika nepremičnine, kjer se bo opravljala prodaja blaga izven prodajalne,
– dokaz o število redno zaposlenih delavcev, za katere se plačajo davki in prispevki ter neto površina stojnic.
Zraven dokumentov iz prejšnjega odstavka tega člena mora trgovec, ki želi izvajati prodajo na javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasti Občine Majšperk, predložiti še potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je predhodno poravnal komunalno takso, ki se nanaša na prijavljeno prodajo.
17. člen
Če občinska uprava ugotovi, da je vloga za pridobitev soglasja iz prvega odstavka 13. člena tega odloka popolna in so upoštevane vse določbe tega odloka, v 15 dneh izda soglasje za prodajo na enega od naštetih načinov iz 14. člena tega odloka.
Občinska uprava izda soglasje iz prvega odstavka 14. člena tega odloka za posamezne dneve v letu, vendar največ za obdobje enega leta.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
18. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje trgovec - pravna oseba ali podjetnik posameznik:
– če obratuje v času dežurstev brez potrditve s strani občinske uprave,
– če obratuje preko potrjenega urnika dežurstva prodajalne,
– če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na javnih površinah ali površinah, ki so v lasti Občine Majšperk, brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 100.000 SIT se kaznuje trgovec - pravna oseba ali podjetnik posameznik, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne na zasebnih površinah brez soglasja občine.
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje:
– odgovorna oseba pri trgovcu, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
– fizična oseba, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, če opravlja prodajo blaga izven prodajalne brez soglasja občine.
V. NADZOR
19. člen
Uresničevanje določb tega odloka nadzoruje občinska uprava Občine Majšperk.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odločbe za odpiralni čas izdane pred uveljavitvijo tega odloka, veljajo do 30. 6. 2001.
Št. 306-04/00
Majšperk, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Majšperk
Franc Bezjak l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti