Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1374. Sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj, stran 2417.

Na podlagi 125., 126. in 219. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) ter drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. I-1/91) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora, pavšalnih stroških nadzora in taksah za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj
I. UVOD
1
S tem sklepom Banka Slovenije določa višino letnega nadomestila za opravljanje nadzora, višino pavšalnega nadomestila stroškov postopka nadzora in takse za odločanje o zahtevah za izdajo dovoljenj.
II. LETNO NADOMESTILO ZA OPRAVLJANJE NADZORA
2
Za opravljanje nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena zakona o bančništvu (v nadaljevanju: zakon) plačujejo banke in hranilnice (v nadaljevanju: banke) Banki Slovenije letno nadomestilo za opravljanje nadzora.
3
Skupni znesek letnega nadomestila za opravljanje nadzora določi Banka Slovenije najkasneje do konca meseca junija vsakega leta v skladu s finančnim načrtom za to leto. Banka Slovenije lahko določi skupni znesek letnega nadomestila za opravljanje nadzora največ v višini ocenjenih stroškov nadzora iz 1. in 2. točke 124. člena zakona v tem letu.
4
20% (fiksni delež) letnega nadomestila iz prejšnje točke plačajo banke Banki Slovenije v enakem znesku, 80% (variabilni delež) pa v sorazmerju z višino tveganju prilagojene aktive iz prvega odstavka 70. člena zakona, ki jo podrobneje določa veljavni sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic.
5
Če se po zaključku leta ugotovi, da je bil skupni znesek plačanega letnega nadomestila za opravljanje nadzora višji od dejanskih stroškov nadzora, se za presežek zmanjša skupni znesek plačanega letnega nadomestila za opravljanje nadzora v naslednjem letu.
6
Variabilni delež posamezne banke v skupnem znesku letnega nadomestila za opravljanje nadzora se izračuna na osnovi revidiranih podatkov o tveganju prilagojeni aktivi konec preteklega poslovnega leta in je enak deležu banke v vsoti tveganju prilagojene aktive vseh bank.
7
V primeru združitev bank v tekočem letu se za izračun deleža iz prejšnje točke uporablja vsota tveganju prilagojenih aktiv bank združenih bank.
8
Letno nadomestilo, izračunano po tem sklepu, mora banka plačati Banki Slovenije v štirih enakih obrokih, in sicer: prvi obrok do 31. 7., drugi obrok do 30. 9., tretji obrok do 31. 12. v tekočem letu in četrti obrok do 31. 3. v prihodnjem letu.
9
Če banka posameznega obroka letnega nadomestila za opravljanje nadzora ne plača v rokih iz 8. točke tega sklepa, Banka Slovenije z odločbo naloži plačilo in obračuna zamudne obresti. Dokončna odločba je izvršilni naslov.
III. PAVŠALNO NADOMESTILO STROŠKOV POSTOPKA
10
Kadar je banki izrečen ukrep nadzora po 130. členu zakona mora Banki Slovenije plačati pavšalno nadomestilo stroškov postopka glede na vrsto in obseg kršitev.
11
Za namen tega sklepa so vse kršitve glede pavšalnega nadomestila izenačene, obseg kršitve pa se meri s časom trajanja pregleda, ob katerem je Banka Slovenije ugotovila nepravilnosti v poslovanju banke.
12
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka se določi kot zmnožek števila ur inšpektorjev, porabljenih za pregled poslovanja banke, in vrednosti ure dela inšpektorja, ki jo določa ta sklep.
13
Vrednost ure dela inšpektorja znaša 6.000 SIT.
14
O plačilu pavšalnega nadomestila stroškov postopka odloči Banka Slovenije z odredbo oziroma odločbo o izreku ukrepa nadzora. Proti odločbi o povrnitvi stroškov je dopusten upravni spor tudi, če proti odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora upravni spor ni dopusten. Dokončna odločba Banke Slovenije je izvršilni naslov.
15
Pavšalno nadomestilo iz prejšnjega odstavka mora banka plačati v roku 8 dni po izdani odredbi oziroma odločbi o izreku ukrepa nadzora. V primeru vložitve ugovora zoper odredbo mora banka plačati pavšalno nadomestilo v roku 8 dni po izdani odločbi, s katero Banka Slovenije ugovor zavrže ali zavrne ali pa spremeni odredbo.
IV. TAKSA ZA ODLOČANJE O ZAHTEVAH ZA IZDAJO DOVOLJENJ
16
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev znaša 400.000 SIT.
17
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje drugih finančnih storitev znaša 200.000 SIT.
18
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža znaša 100.000 SIT.
19
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave banke znaša 100.000 SIT.
20
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za združitev znaša 400.000 SIT.
21
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice v tujini znaša 200.000 SIT.
22
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev podružnice tuje banke v Republiki Sloveniji znaša 200.000 SIT.
23
Taksa za odločanje o zahtevi za izdajo dovoljenja za ustanovitev predstavništva tuje banke znaša 100.000 SIT.
24
Znesek velja v vseh primerih, tudi v primeru zavrnitve dovoljenja in se plača vnaprej, dokaz o plačilu pa je potrebno priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja v skladu z določilom 223. člena zakona.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25
Določbe tega sklepa se uporabljajo tudi za podružnice tujih bank.
26
Banka Slovenije uskladi denarne zneske določene v 13. točki in 16. do 23. točke tega sklepa, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja proti evru po tečaju Banke Slovenije.
27
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o letnem nadomestilu za opravljanje nadzora in pavšalnih stroških nadzora (Uradni list RS, št. 42/99 in 114/00) ter prva, druga, tretja, četrta, peta, šesta, sedma in osma alinea 26., 26.a in 27. točka sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS, št. 23/91-I, 3/92, 44/92, 3/94, 4/94, 5/94, 73/94, 27/98, 76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99, 85/99, 90/99, 59/00, 79/00 in 114/00).
28
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost