Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1416. Odlok o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti, stran 2467.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 29/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 1. marca 2001 sprejel
O D L O K
o ureditvenem načrtu za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejme ureditveni načrt za zbiralnico živalskih odpadkov v Murski Soboti, ki ga je izdelala ZEU – Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. Sobota pod številko 32/00-UN/MS.
2. člen
Ureditveni načrt iz 1. člena vsebuje tekstualni del z opisom predvidenih ureditev in grafične prikaze.
Tekstualni del obsega:
– splošni del s prilogami (soglasja)
– obrazložitev predvidenih ureditev.
Grafični del obsega:
– prikaze iz prostorskih sestavin planov
– ureditveno situacijo
– situacijo komunalne opreme in prometa
– obodno parcelacijo in tehnične elemente
za zakoličbo
– požarno varnost.
II. OBSEG UREDITVENEGA NAČRTA
3. člen
Območje ureditvenega načrta zajema del naslednjih parcel v katastrski občini Murska Sobota: 5407, 5408, 5409. Za ureditev dovozne poti je potreben še odkup drugega dela parcele št. 5407.
Zaradi položitve komunalnih naprav (kanalizacije in vodovoda) in telefonskega kabelskega omrežja do kompleksa zbiralnice bo potrebno še soglasje lastnikov parcel ob občinski cesti Murska Sobota–Noršinci in same parcele št. 5351/1 (občinska cesta) – kot javno dobro. Prečkanje priključnega daljnovoda tangira še parc. št. 5403, 5405, 5406.
III. FUNKCIJA OBMOČJA S TEHNOLOŠKO ZASNOVO
4. člen
Na območju ureditvenega načrta je predvidena gradnja zbiralnice živalskih odpadkov. V zbiralnici s kapaciteto približno 1700 ton odpadkov letno se bodo zbirali odpadki z območja nekdanjih pomurskih občin M. Sobota, Lendava, Ljutomer in Gornja Radgona.
Organizacija odstranjevanja in zbiranja živalskih odpadkov obsega: oddajo ali prevzem, transport, zbiranje, začasno skladiščenje in obdelavo živalskih trupel, delov trupel in proizvodov živalskega porekla ter odvoz živalskih odpadkov iz zbiralnice proti Ljubljani (v kafilerijo).
Za naštete dejavnosti je v sklopu zbiralnice potrebno urediti naslednje prostore in naprave:
– v enotnem trdnem objektu so predvideni prostori za sprejem trupel, secirnica, hladilnica, pralnica, pisarne, skladišča, kurilnica in pripadajoči garderobni prostori;
– v okviru parcele, ki mora biti ograjena z ograjo višine 2,20 m bodo urejene utrjene površine za dovoz in odvoz, komunalna ureditev z dezinfekcijsko jamo in greznico ter transformatorska postaja;
– zunaj ograje bodo urejena parkirišča in dovozna cesta, zahodno od kompleksa pa je predvidena dodatna zasaditev.
IV. POGOJI ZA OBLIKOVANJE OBMOČJA
5. člen
Urbanistično oblikovanje
Velikost obravnavanega območja je ca. 12.000 m2, od tega je približno 9.000 m2 odkupljenega zemljišča ter od tega približno 2.900 m2 ograjenega zemljišča. Dvorišče bo asfaltirano, ostale nepozidane površine bodo zatravljene in zasajene z drevjem in grmičevjem. Zazelenjena bo tudi ograja, ki bo žična v kovinskem ogrodju višine 2,2 m in postavljena z odmikom 1 m od zunanjega roba obravnavanih parcel.
V ograji sta ločena vhod in izhod. Pred obema vhodoma mora biti urejena dezinfekcijska bariera dolžine najmanj 5 m. Vhod za zaposlene je ločen – tudi pred tem vhodom mora biti dezinfekcijska bariera dolžine 2 m.
Parkirišča za zaposlene so zunaj ograje.
6. člen
Arhitektonsko oblikovanje
Predviden je enoten objekt, delno pritličen, delno dvoetažen in podkleten.
Ločena nadstrešnica za transportna vozila je lahko lesene ali kovinske izvedbe.
Streha nad obema objektoma je enakostranična dvokapnica z naklonom nad 30 stopinj in z opečno kritino.
Obdelava objekta je klasična, fasadni oplesk naj bo svetle barve.
7. člen
Ureditev okolice
Zahodni del kompleksa, ki je zunaj ograje, bo dodatno zasajen z listnatim drevjem in grmičevjem. Površina se mora redno vzdrževati (košnja trave, vzdrževanje drevja).
V. POGOJI ZA KOMUNALNO IN PROMETNO UREDITEV
8. člen
Vodovod
Predvidena je nova povezava vodovoda Fi 200 od obstoječega priključka pri avtopoligonu ob cesti Murska Sobota–Noršinci in od nje priključek do kompleksa.
9. člen
Odpadne vode
Tehnološke odpadne vode (pranje, čiščenje, dezinfekcija) se po predhodni nevtralizaciji v bazenu znotraj kompleksa, transportira po predvideni novi kanalizaciji za tehnološke in fekalne vode v obstoječi kolektor ob Noršinski cesti ter po njem na čistilno napravo Murska Sobota.
Celotna kanalizacija za odpadne vode (kanali, jaški, požiralniki, lovilci olj) in nevtralizacijski bazen morajo biti projektirani in izvedeni vodotesno.
Meteorne vode z utrjenih površin (razen površin za pranje avtomobilov) bodo speljane preko lovilcev maščob, meteorne vode s streh pa preko peskolovov v ločeno meteorno kanalizacijo, ki se steka v bližnji melioracijski jarek in po njem v Ledavo.
10. člen
Trdni odpadki
Znotraj kompleksa mora biti primerno urejeno zbiranje komunalnih odpadkov (posode), ki jih odvaža pooblaščena organizacija na deponijo v Puconce. Na ta način se lahko zbirajo in odvažajo le tako imenovani gospodinjski odpadki (rastlinski organski odpadki, plastika, papir, steklo).
Potencialno okuženi odpadki (rokavice, brisače, tamponi) se bodo zbirali v zaprti posodi in jih bo odvažala pooblaščena organizacija v sežig.
11. člen
Elektrika
Kompleks bo napajan iz nove transformatorske postaje 20/0.4 kV, priključene na obstoječe omrežje.
V sklopu zunanjih ureditev mora biti urejena tudi zunanja razsvetljava.
12. člen
Sistem zvez
Telefonski priključek in priključki drugih sistemov bodo izvedeni v skladu s pogoji upravljalcev. Predvidena je izgradnja TKO (telefonskega kabelskega omrežja) od avtopoligona, ob cesti Murska Sobota–Noršinci, do lokacije zbiralnice.
13. člen
Dovozna cesta
Na novo se uredi priključna cesta od kompleksa zbiralnice na občinsko cesto Murska Sobota–Noršinci.
VI. FAZNOST IZVEDBE
14. člen
Vsi predvideni posegi se morajo izvesti sočasno z gradnjo zbiralnice, oziroma do tehničnega pregleda le-te, da bo možno normalno funkcioniranje, vključno z ureditvijo dovozne ceste in energetskega ter komunalnih vodov.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
15. člen
Poleg zahtev iz že navedenih določb tega odloka mora investitor in izvajalci posega upoštevati še:
– v času gradnje in obratovanja omogočiti dostop do vseh okoliških kmetijskih zemljišč;
– pred pričetkom gradnje odstraniti drevje in grmičevje ter plodno plast zemlje s površin, ki se bodo urejale. Plodno zemljo deponirati tako, da jo bo možno uporabiti pri sanaciji terena;
– po končan izgradnji mora investitor poskrbeti za geodetski posnetek izvedenega stanja, vključno s posnetkom komunalnih naprav in prometne infrastrukture;
– preprečiti morebiten izliv mineralnih in drugih olj iz delovnih strojev;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih zemljišč;
– vzdrževati vse zelene površine znotraj in zunaj kompleksa;
– investitor je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom tangiranih lokalnih skupnosti spremljanje izdelave projektne dokumentacije, gradnje in delovanja zbiralnice živalskih odpadkov;
– za morebitno razvrednotenje okolja ali nevarnost za okolje prizadetim lokalnim skupnostim in lastnikom tangiranih zemljišč plačati ustrezno odškodnino.
VIII. ODSTOPANJA
16. člen
Dopustna so odstopanja od rešitev, opisanih v tekstualnem delu in prikazov v grafičnih prilogah, če se ob nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, okoljevarstvenega ali oblikovalskega vidika, s katerimi pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
IX. NADZOR
17. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe (zdravstvena, veterinarska, okoljska).
X. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
18. člen
Ureditveni načrt je na vpogled občanom in organizacijam na sedežu Mestne občine Murska Sobota in Veterinarskem zavodu Slovenije, OE M. Sobota.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-5/00
Murska Sobota, dne 1. marca 2001.
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost