Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1407. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart, stran 2451.

Na podlagi prvega odstavka 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99 in 113/00) je Občinski svet občine Lenart na 18. seji dne 20. 2. 2001 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart
1
1. Razlogi za začetek postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Lenart
Občina Lenart je ob svojem nastanku oziroma začetku delovanja v današnjih mejah v letu 1999 za svoj teritorij prevzela akte bivše Občine Lenart, med drugim tudi planske akte.
Tako veljajo za današnjo Občino Lenart naslednji planski akti:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98; v nadaljevanju: dolgoročni plan),
– prostorske sestavine družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98; v nadaljevanju: srednjeročni plan).
Oba navedena akta sta bila v prostorskih sestavinah nazadnje spremenjena in dopolnjena v letu 1998 v okviru postopka, ki ga je vodila takratna Občina Lenart.
Z nastankom samostojne občine so se v skladu z lastnimi potrebami in predstavami o nadaljnjem razvoju in njegovem usmerjanju pojavile potrebe po revidiranju in prilagoditvi nekaterih še vedno veljavnih odločitev o nekaterih prostorskih rešitvah in ureditvah. Dodatni argument za preveritev prostorskih odločitev predstavlja potek avtoceste, ki je usklajen v svojem poteku na širšem območju mesta Lenart.
Potrebe zahtevajo proučitev in ustrezne prostorske odločitve zlasti v zvezi z:
– občinskim središčem – ureditvenim območjem mesta Lenart,
– ureditvenimi območji drugih naselij, predvsem v povezavi z opredelitvijo potrebnega prostora za čistilne naprave naselij,
– opredelitvijo do pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijskih in gozdnih v stavbna zemljišča na območju razpršene gradnje in območij za šport, rekreacijo in turizem.
Poleg navedenih obstajajo še nekateri drugi razlogi, ki terjajo prilagoditev prostorskih sestavin planskih aktov občine pogojem ravnanja, ki jih določajo v zadnjem času spremenjeni zakonski okvirji:
– s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11 z dne 19. 2. 1999) so 6. 3. 1999 začela veljati spremenjena in dopolnjena obvezna izhodišča dolgoročnega plana države, ki pomembno vplivajo na pripravo prostorskih planskih in izvedbenih aktov ter poseganje v prostor v občini,
– z začetkom leta 1999 je bila z izločitvijo teritorija občin: Sveta Ana, Benedikt in Cerkvenjak iz dotedaj skupne Občine Lenart uveljavljena nova meja tudi Občine Lenart,
– izdelane oziroma v izdelavi so nekatere strokovne podlage, predvsem za ureditveno območje za šport in rekreacijo ter turizem južno od naselja Sv. Trojica oziroma Trojiškega jezera, za ureditev jezera Pristava in jezera Radehova ter strokovne podlage za lociranje čistilnih naprav v naselja Jurovski dol, Močna, Sv. Trojica in Sp. Voličina, na podlagi katerih je smiselno prilagoditi prostorske odločitve v planskih aktih občine,
– podane so bile pripombe občanov za spremembo namenske rabe zemljišč iz zemljišč v primarni rabi v stavbna zemljišča,
– v letu 1999 sta bila sprejeta nova zakona, ki urejata varstvo kulturne dediščine in varstvo oziroma ohranjanje narave.
S tem programom se opredeljujejo vsebina, postopek in roki priprave in sprejemanja prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Lenart, potrebne strokovne podlage za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, seznam ministrstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku ter način njihovega sodelovanja, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo projekta.
2
2. Osnove za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
2.1. Naročnik, izdelovalec in koordinator priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Naročnik sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, Lenart.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana za občino bo izbran na podlagi najugodnejše ponudbe iz zbiranja ponudb za izbor izvajalca.
Koordinator priprave in usklajevanja ter izvedbe postopkov sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine je župan Občine Lenart in občinska uprava.
2.2. Zakonske podlage, strokovne podlage in obseg priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89),
– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),
– navodilo o vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih sestavin planskih aktov občin (Uradni list SRS, št. 20/85),
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),
– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),
– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96),
– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93),
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdani na podlagi gornjih zakonov,
– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Za območje občine so na razpolago oziroma so v izdelavi naslednje strokovne podlage:
– strokovne podlage za ureditev jezera Pristava,
– strokovne podlage za ureditev jezera Radehova,
– strokovne podlage za ureditev jezera pri Sv. Trojici,
– strokovne podlage za lociranje čistilnih naprav za naselja Jurovski Dol, Močna, Sp. Voličina in Sv. Trojica.
Poleg strokovnih podlag se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov upoštevajo ustrezni odloki in drugi sprejeti občinski predpisi, ki v planske akte še niso ustrezno vključeni.
Kot osnova za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine za področje poselitve se izdelajo ustrezne strokovne podlage.
Za ureditvena območja naselij, za katera je predvidena širitev, se strokovne podlage pripravijo z naslednjo vsebino:
1. Evidentiranje prostih površin v naselju
Poselitev se po določilih OdPSDP prednostno usmerja v ureditvena območja naselij. Pri tem je treba prioritetno izhajati iz aktivne prenove obstoječega stavbnega fonda, za novo poselitev pa prednostno izkoristiti proste oziroma degradirane površine znotraj naselja. Šele, ko teh površin znotraj naselij več ni, so izpolnjeni pogoji za njegovo širitev navzven.
V skladu z določili OdPSDP je ureditvena območja naselij potrebno redefinirati oziroma jim je po interpretaciji Ministrstva za okolje in prostor, Urada za prostorsko planiranje potrebno redefinirati mejo. V ta namen je v naselju potrebno:
– evidentirati vsa prosta oziroma nezasedena stavbna zemljišča,
– evidentirati vsa degradirana stavbna zemljišča, t.j. tista, na katerih je raba opuščena,
– evidentirati vsa nezadostno izkoriščena stavbna zemljišča, t.j. tista, na katerih pozidanost ne dosega normativnega faktorja.
2. Analiza obstoječega stanja in potreb
Analiza obstoječega stanja predstavlja obvezno sestavino strokovnih podlag, ki mora opredeliti:
– tip naselja,
– morfološke značilnosti naselja,
– funkcijske oziroma okoljske značilnosti naselja,
– druge, specifične značilnosti naselja.
Analiza naj zajame tudi:
– zemljiško–lastniško strukturo,
– vrsto in stopnjo komunalne in energetske opremljenosti,
– prometno opremljenost naselja,
– okoljevarstvene pogoje in omejitve,
– druge vsebine, pomembne za odločitve o nadaljnjem razvoju naselja.
Poleg navedenega mora analiza obvezno predstaviti:
– demografsko analizo stanja in demografske projekcije,
– sprejete razvojne potrebe in projekte.
3. Predlogi za nadaljnji razvoj naselja
Predlogi za nadaljnji razvoj naselja se pripravijo na podlagi ugotovitev iz analize stanja ter ob upoštevanju evidentiranih in interpoliranih razvojnih potreb, pri čemer je treba upoštevati prioritete o načinih zadovoljevanja potreb, določene v OdPSDP.
Strokovne podlage je treba pripraviti tudi za razpršeno poselitev in razpršeno gradnjo.
Razpršena poselitev predstavlja območja, kjer je razpršen tip poselitve avtohton ter izhaja iz zgodovinskih, funkcijskih, lastniških ipd. dejstev.
Taka poselitev se ohranja. Izjemoma je možno le zgoščevanje obstoječih gradbenih struktur oziroma njihovo zaokroževanje.
Razpršena gradnja je posledica večletne stihijske gradnje ter je okoljsko in ekološko težko obvladljiva oziroma neobvladljiva.
Nova razpršena gradnja ni dovoljena, razen v naslednjih izjemnih primerih, ko gre za:
– potrebe kmetijske dejavnosti,
– potrebe dopolnilnih dejavnosti kmetij,
– potrebe prestrukturiranja kmetijstva v procesu prilagajanja in omogočanja konkurenčnosti na evropskem trgu.
Ker bo obstoječe stanje razpršene gradnje potrebno okoljsko in ekološko sanirati, je treba predvideti obvezno infrastrukturno sanacijo.
Priprava sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine bo obsegala izdelavo osnutka, dopolnjenega osnutka in predloga akta v obliki odloka, kartografskega dela plana, kartografske dokumentacije k planu in ustrezne obrazložitve.
3
3. Vsebina sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Dolgoročni in srednjeročni plan občine se spremenita in dopolnita v prostorskih sestavinah, in sicer na naslednjih področjih:
– poselitev; spreminjajo se:
– ureditvena območja naselij,
– druga območja za poselitev,
– stavbna zemljišča na območjih razpršene gradnje,
– zasnova kanalizacijskega omrežja in zasnova razmestitve čistilnih naprav,
– vsa druga področja, kjer gre za uskladitev s spremenjenimi obveznimi izhodišči dolgoročnega plana države za pripravo občinskih planskih aktov,
– vsa tista področja, kjer gre za uskladitev s sprejetimi občinskimi predpisi (npr. kategorizacija občinskih cest),
– prilagoditev kartografskega dela plana in kartografske dokumentacije k planu teritoriju nove Občine Lenart.
Vsebinske spremembe se vključijo v vse potrebne dele planskih aktov občine: v odlok, v kartografski del plana in v kartografsko dokumentacijo k planu.
4
4. Ministrstva, ki sodelujejo v postopku
V postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine sodelujejo naslednja ministrstva:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Urad RS za prostorsko planiranje,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave,
– Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
– Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
– Ministrstvo za promet in zveze,
– Ministrstvo za obrambo.
Ministrstva sodelujejo v postopku v dveh fazah:
– pred pripravo osnutka akta tako, da na podlagi vloge občine posredujejo svoje strokovne podlage in obvezna izhodišča ter druge podatke in zahteve za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine,
– pred pridobitvijo sklepa Vlade RS o usklajenosti prostorskih sestavin planskih aktov občine z obveznimi izhodišči planskih aktov Republike Slovenije tako, da se z njimi uskladi dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Iz vsebinskih razlogov bodo v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Lenart v fazah priprave osnutka, obravnave pripomb iz javne razgrnitve in obravnav ter priprave dopolnjenega osnutka, po potrebi pa tudi v drugih fazah, vključeni še naslednji organi in organizacije:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor,
– ELES - Elektro Slovenija p.o., javno podjetje za prenos, nakup, prodajo in izvoz električne energije,
– Elektro Maribor - javno podjetje za distribucijo električne energije,
– Telekom Slovenije, enota Maribor,
– Vodnogospodarsko podjetje Drava Ptuj, Vodnogospodarski sektor Maribor,
– Mariborski vodovod Maribor,
– Nigrad JKP Maribor.
Po potrebi bodo v postopek vključeni tudi drugi organi in krajevne skupnosti v občini.
Navedeni organi in organizacije sodelujejo v postopku priprave, strokovne obravnave in usklajevanja sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine s predlogi, mnenji in strokovnimi podlagami.
5
5. Postopek priprave in verifikacije sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Koordinator razpošlje vloge na ustrezna ministrstva in jih zaprosi za strokovne podlage in podatke o obveznih izhodiščih kot podlago za pripravo osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Za ustrezne osnove zaprosi tudi druge organe in organizacije, ki bodo iz vsebinskih razlogov vključene v postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Na podlagi gornjih gradiv ter zahtevanih vsebinskih sprememb in zahtev občine pripravi izdelovalec osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine občinskemu svetu in mu predlagal, da ga sprejme ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
Občinski svet občine Lenart bo sprejel sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine in ga objavil v Uradnem listu RS ter na krajevno običajni način.
Javna razgrnitev bo trajala en mesec, v tem času pa bodo organizirane tudi javne obravnave. Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo koordinator zbiral in evidentiral vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Do njih bo izdelovalec pripravil strokovna stališča.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Lenart s tem, ko bo do njih zavzel stališča.
Na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Koordinator bo v sodelovanju z izvajalcem poskrbel, da bo izvedena uskladitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine z vsemi relevantnimi ministrstvi.
Na podlagi usklajevanja bo oblikovan predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine.
Župan bo na podlagi 49. in 50. člena zakona o urejanju prostora usklajeni predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine poslal na Vlado RS oziroma na Ministrstvo za okolje in prostor v ugotovitev usklajenosti z obveznimi izhodišči dolgoročnega plana RS.
Po pridobitvi sklepa Vlade RS bo Občinski svet občine Lenart sprejel spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine z odlokom.
Sprejeti odlok bo objavljen v Uradnem listu RS in bo začel veljati petnajsti dan po objavi.
6
6. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine bodo pripravljene v naslednjih okvirnih rokih:
– sprejem programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: na seji Občinskega sveta občine Lenart v februarju 2001,
– izbor izvajalca: do 30. marca 2001,
– pridobitev gradiv ministrstev in ostalih organov in organizacij ter izdelava potrebnih strokovnih podlag za poselitev: v 3 mesecih po sprejetju programa priprave plana oziroma do konca maja 2001,
– priprava osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v 2 mesecih po izdelavi strokovnih podlag oziroma do konca avgusta 2001;
– določitev osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: na seji občinskega sveta v mesecu septembru 2001,
– javna razgrnitev in obravnave osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: do konca oktobra 2001,
– stališča do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav: za sejo občinskega sveta v mesecu novembru 2001,
– dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine: v mesecu decembru 2001,
– usklajevanje z ministrstvi: v januarju in februarju 2002,
– pridobitev sklepa Vlade RS: v marcu 2002,
– občinski svet bo sprejel odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lenart v aprilu 2002.
7
7. Finančna sredstva
Potrebna finančna sredstva za realizacijo predmetnega programa priprave se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart za leto 2001 in 2002.
Št. 00303-1/1999
Lenart, dne 20. februarja 2001.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost