Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1408. Program priprave prostorsko izvedbenih aktov Občine Litija, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Litija sprejel Občinski svet občine Litija v letu 2001-2002, stran 2455.

P R O G R A M P R I P R A V E
prostorsko izvedbenih aktov Občine Litija, ki jih bo v skladu s sprejetimi planskimi akti Občine Litija sprejel Občinski svet občine Litija v letu 2001–2002
Izhodišča za izdelavo
1. člen
Skladno z določili 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 71/93, 44/79) mora občina pripraviti program priprave prostorsko izvedbenih aktov. V obdobju 2001–2002 Občina Litija načrtuje izdelavo in pripravo prostorsko izvedbenih aktov skladno z dolgoročnim družbenim planom Občine Litija za obdobje 1986–1990–2000 (Uradni list SRS, št. 14/87, 4/89 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92 20/94 in 63/99). Planska dokumentacija predvideva izdelavo naslednjih prostorsko izvedbenih načrtov, in sicer:
1. za območje Praprošč, predvideva sprejetje zazidalnega načrta Praprošče GS (4/2); (v nadaljevanju: ZN Praprošče GS (4/2)),
2. za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika predvideva sprejetje ureditvenega načrta za območje dopolnilne gradnje in komunalne asanacije Zavrstnika ZS 1; (v nadaljevanju: UN Zavrstnik ZS 1),
3. za območje športno rekreacijskega centra na Ježi predvideva sprejetje ureditvenega načrta Ježa LR 1; (v nadaljevanju: UN Ježa LR 1).
Predmet in cilj izdelave
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave prostorsko izvedbenih načrtov,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze izdelave prostorsko izvedbenih načrtov,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko izvedbenih načrtov,
– sredstva, ki so potrebna za njihovo pripravo oziroma realizacijo.
Vsebina in obseg prostorsko izvedbenih načrtov
3. člen
Obseg posameznih PIN:
Ad 1) V območje izdelave ZN Praprošče je vključeno celotno območje znotraj meje, ki je v planskih dokumentih Občine Litija (tekstualni del) in v urbanistični zasnovi naselij Litija in Šmartno (kartografski del) označeno kot GS (4/2) in zajema površino okvirno 12,4 ha.
Za to območje je s programskimi zasnovami začrtana vsebina – stanovanjska gradnja.
Ad 2) V območje obdelave UN Zavrstnik je vključeno celotno območje znotraj meje, ki je v planskih dokumentih Občine Litija (tekstualni del) in v urbanistični zasnovi naselij Litija in Šmartno (kartografski del) označeno kot ZS 1 in zajema površino okvirno 3,3 ha namenjeno za stanovanjsko novogradnjo.
Ad 3) V območju obdelave UN Ježa – zgornji del je v planskih dokumentih Občine Litija (tekstualni del) in v urbanistični zasnovi naselij Litija in Šmartno (kartografski del) označen kot LR 1 zajeto širše območje. Območje Ježe LR1 se razdeli na dva dela, na spodnji del Močvirnice, ki se nameni za gradnjo športno-rekreacijskega centra in zgornji del, ki je delno že pozidan z individualnimi hišami in se nameni za stanovanjsko gradnjo in zajema območje velikosti ca. 5,6 ha.
Strokovne podlage
4. člen
ZN oziroma UN morajo biti pripravljeni v skladu z veljavno prostorsko in urbanistično dokumentacijo. Pri izdelavi je potrebno upoštevati veljavno zakonsko podlago, in sicer zakon o urejanju naselij in drugih posegih v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Za izdelavo posameznega osnutka PIN se po potrebi pripravijo strokovne podlage za posamezna območja ZN oziroma UN, ter poročilo o presoji vplivov na okolje, kolikor se v postopku izdelave in sprejema ugotovi, da je to poročilo potrebno.
Posebne strokovne podlage naj vključujejo predlog urejanja po zaključenih segmentih; predlog predvidene pozidave in predlog preureditve obstoječih objektov s predlogom in oceno stroškov temeljenja glede na obstoječe stanje terena, predlog zunanje ureditve območja (zelenice, parki, rekreacijske površine…), predlog prometne ureditve, predlog trase posameznih vodov (elektro, vodovodnih, kanalizacijskih…).
Pri pripravi posameznega ZN oziroma UN je potrebno upoštevati predhodno pripravljene podlage in veljavno plansko in urbanistično dokumentacijo. To se pravi:
– prostorske sestavine dolgoročnega in družbenega plana Občine Litija (Uradni list SRS, št. 14/87, 4/89 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/92, 20/94 in 63/99),
– urbanistične zasnove naselij Litija in Šmartno, kot sestavni del planskih dokumentov,
– prostorsko ureditveni pogoji za območje naselij Litije in Šmartno,
– prostorsko ureditvene pogoje za območje Graške Dobrave v Litiji.
Organizacija priprave strokovnih gradiv
5. člen
Nosilec aktivnosti priprave in izdelave posameznega prostorsko izvedbenega akta (ZN Praprošče, UN Ježa in UN Zavrstnik) se pripravi na podlagi zbiranja ponudb oziroma javnega razpisa, v skladu z zakonom o javnih naročilih.
Koordinator postopka priprave in sprejemanja bo župan Občine Litija oziroma pooblaščeni predstavnik občinske uprave.
Soglasja, pogoji in mnenja
6. člen
V postopku izdelave obeh ZN in UN je potrebno od soglasodajalcev pridobiti potrebne pogoje in mnenja, ki se nanašajo na obravnavano območje. Organi in organizacije morajo v 30 dneh po prejemu vloge posredovati svoje mnenje oziroma pogoje, sicer se šteje, da pogojev nimajo.
7. člen
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi posameznega ZN in UN so:
1. Občina Litija, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Jerebova 14, Litija;
2. Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija;
3. Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, Ljubljana;
4. Elektro – Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana;
5. Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste; Tržaška, Ljubljana
6. Zavod za gozdove Slovenije, Krajinska enota Litija, Litijska 20, Litija;
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava za obrambo Ljubljana, izpostava Litija, Jerebova 14, Litija;
8. Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija;
9. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – kulturna dediščina;
10. Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana – naravna dediščina;
11. Mestna skupnost Litija;
12. Krajevna skupnost Šmartno.
Kolikor se v postopku priprave in izdelave ZN oziroma UN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Pred začetkom priprave posameznega prostorsko izvedbenega akta morajo organi in organizacije iz tega člena na zahtevo izdelovalca podati v zvezi s predvidenimi prostorskimi usmeritvami usmeritve, zahteve in omejitve (pogoje), ki jih izdelovalec upošteva pri pripravi osnutka. Organi in organizacije morajo podati svoje pogoje in soglasja v 30 dneh od zahteve. Če v določenem roku ne podajo pogojev, se šteje, da jih nimajo.
Terminski plan in postopek izdelave in sprejemanja zazidalnega in ureditvenih načrtov.
8. člen
1. Sprejem programa o začetku priprave in izdelave zazidalnega in ureditvenih načrtov.
2. Zbiranje ponudb za izbor izdelovalca oziroma izvedba postopka javnega razpisa.
3. Podpis pogodbe z izbranim izdelovalcem priprave in izdelave zazidalnih in ureditvenega načrta.
4. Pridobitev predhodnih pogojev oziroma pobud organov in organizacij iz 6. člena tega programa pridobi izdelovalec v roku 30 dni.
5. Osnutek izdelave ZN Praprošče, UN Ježa in UN Zavrstnik se izdela najkasneje v roku 60 dni.
6. Občinski svet občine Litija obravnava in sprejme osnutek ter sprejme sklep o javni razgrnitvi in o javni obravnavi osnutka odloka ZN Praprošče, osnutek odloka o UN Ježa in osnutek UN Zavrstnik
7. Javna razgrnitev in obravnava se izvede na sedežu Občine Litija.
8. Občani, organi in organizacije lahko podajo svoje pripombe na izdelane osnutke v času trajanja javne razgrnitve osnutka ZN Praprošče, UN Ježa in UN Zavrstnik.
9. Občinski svet zavzame stališče do pripomb na posamezen osnutek izdelanega prostorsko izvedbenega načrta, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ter zadolži strokovno organizacijo – izdelovalca za pripravo posameznega dopolnjenega osnutka prostorskega izvedbenega akta.
10. Župan posreduje dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem posameznega prostorsko izvedbenega akta z odlokom.
Sredstva
9. člen
Za pripravo ZN Praprošče, UN Ježa in UN Zavrstnik se predvidijo sredstva v proračunu Občine Litija.
10. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350–22/01
Litija, dne 15. marca 2001.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost