Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1445. Odlok o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001, stran 2495.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na svoji 17. seji dne 12. 3. 2001 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
1. člen
S proračunom Občine Žužemberk za leto 2001 (v nadaljevanju: občinski proračun) se zagotavljajo sredstva za financiranje primerne porabe in nalog, ki jih z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Občina Žužemberk.
2. člen
Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. Splošni del proračuna sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. S proračunskimi postavkami je opredeljena osnovna struktura proračuna po namenih. Prihodki in odhodki krajevne skupnosti se skladno z zakonom vključijo v proračun in so izkazani kot konsolidirani izkazi.
3. člen
Občinski proračun za leto 2001 obsega:
A)          Bilanca prihodkov in odhodkov             SIT
I.          Skupaj prihodki                557,209.000
II.         Skupaj odhodki                 613,123.000
III.         Proračunski primanjkljaj            55,914.000
B)          Račun finančnih terjatev in naložb
IV.         Prejeta vračila danih posojil in prodaja
           kapitalskih deležev                115.000
V.          Dana posojila in povečanje kapitalskih
           deležev                         0
VI.         Prejeta minus dana posojila in
           spremembe kapitalskih deležev (IV. – V.)      115.000
VII.         Skupni primanjkljaj               55,799.000
C)          Račun financiranja
VIII.        Zadolževanje                   9,000.000
IX.         Odplačilo dolga                    314
X.          Neto financiranje (VIII. – IX.)         55,914.000
XI.         Zmanjšanje sredstev na računih
(I. + IV. + VIII.
– II. – V. – IX.)                          47,113.000
Stanje sredstev na računih preteklega leta 47,113.000 SIT
4. člen
Od prejemkov proračuna se izloči do 1,5% v proračunsko rezervo in do 0,5% v splošno proračunsko rezervacijo.
Izločanje v rezerve se praviloma opravi vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta.
5. člen
Proračun se bo izvrševal na podlagi prevzetih obveznosti, dogovorjenih plačilnih rokov ter likvidnostne možnosti proračuna. Zaradi zagotavljanja likvidnosti proračuna se kratkoročno uporabljajo prosta denarna sredstva namenskih prejemkov.
6. člen
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračuna.
7. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračunskih sredstev morajo organizirati izvrševanje nalog iz svojega področja v mejah sredstev odobrenih s proračunom. Sredstva se smejo uporabljati za namene opredeljene s proračunom. Sredstva za plače in prispevke ter za plačilo blaga in storitev se proračunskim porabnikom med letom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnost proračuna.
8. člen
Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali za izvršitev storitev, se dodatni odhodki poravnajo v breme drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med posameznimi nameni posameznega področja odloča župan.
9. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Ta skrbi, da se med letom prihodki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
10. člen
Župan lahko proporcionalno zmanjša obseg vseh sredstev, razporejenih za določene namene ali zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom ne dotekajo v predvideni višini.
11. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev za posamezne namene, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva, vendar največ do 10%,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna in obvesti občinski svet ter predlaga ustrezne ukrepe,
– začasno zadrži izvrševanje proračuna.
Župan je dolžan na prvi naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenih sredstev proračunske rezerve, o višini kratkoročnega zadolževanja in o vrsti premičnin, ki se jih pridobiva oziroma odtujuje.
12. člen
Župan lahko pooblasti višjega upravnega delavca pristojnega za finance za odločanje:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih porabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– po pooblastilu župana razpolaga s splošno proračunsko rezervacijo do določenega zneska,
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih presežkov zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
13. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna morajo pri prevzemanju obveznosti dogovarjati roke plačil, ki so najmanj 30 dni in največ 90 dni od dneva prejema računa.
Plačilni rok prične teči z dnem, ko neposredni in posredni porabnik prejme listino, ki je podlaga za plačilo.
14. člen
Neposredni in posredni uporabniki proračuna so dolžni pri porabi proračunskih sredstev za nabavo blaga in naročanje storitev upoštevati določila zakona o javnih naročilih in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja. Neposredni uporabniki pa so pri porabi proračunskih sredstev dolžni upoštevati tudi navodilo za oddajo javnih naročil male vrednosti, ki ga izda župan.
15. člen
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program del in finančni načrt za leto 2001, ki je usklajen s proračunom v 30 dneh po sprejemu proračuna. Prav tako so dolžni posredovati poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih in metodologiji ekonomske klasifikacije za preteklo leto.
16. člen
Stanje denarnih sredstev na računu proračuna na koncu preteklega leta je sestavni del proračuna za tekoče leto.
Sredstva razporejena v času začasnega financiranja do uveljavitve tega odloka so sestavni del proračuna za leto 2001.
17. člen
Spremembe odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot odlok o proračunu.
18. člen
Za vse kar ni urejeno smiselno z odlokom o proračunu Občine Žužemberk, se uporabljajo določila zakona o proračunu Republike Slovenije.
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2001 dalje.
Št. 032-01/01-196/4
Žužemberk, dne 12. marca 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost