Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1388. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobrovnik, stran 2432.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) in 18. člena statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Dobrovnik na seji dne 9. 2. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Dobrovnik
1. člen
V statutu Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99) se drugi odstavek 28. člena spremeni tako, da glasi:
Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
2. člen
Tretji stavek 47. člena se spremeni tako, da glasi: Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.
3. člen
V tretjem odstavku 110. člena se črta beseda “vseh”, za besedo “volilcev” pa se doda vejica in besedilo »ki so glasovali«.
4. člen
V prvem odstavku 121. člena se črta beseda “lahko”.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-9/01
Dobrovnik, dne 9. februarja 2001.
Župan
Občine Dobrovnik
Marjan Kardinar, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost