Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1453. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki, stran 2514.

Na podlagi drugega odstavka 8. člena v zvezi s 16. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki
1. člen
Uredba o določitvi minimalne odkupne cene kravjega mleka za namen izvajanja ukrepov v okviru ureditve trga z mlekom in mlečnimi izdelki (Uradni list RS, št. 15/01, v nadaljevanju: uredba) se dopolni tako, da se za 1. členom doda nov 1a. člen, ki se glasi:
“1a. člen
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– ‘kmetijski proizvajalec’ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki oddaja mleko neposredno predelovalcu mleka ali posredno preko organizatorja odkupa mleka;
– ‘organizator odkupa mleka’ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki od kmetijskih proizvajalcev kupi mleko z namenom prodaje predelovalcu mleka;
– ‘predelovalec mleka’ pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki od kmetijskih proizvajalcev ali organizatorja odkupa mleka kupi mleko z namenom toplotne obdelave ali predelave v mlečne izdelke;
– ’pogodba o odkupu mleka’ pomeni veljavno pogodbo, ki je sklenjena med kmetijskim proizvajalcem oziroma organizatorjem odkupa mleka in predelovalcem mleka glede odkupa mleka;’
– ’minimalna odkupna cena mleka’ pomeni odkupno ceno mleka za kmetijskega proizvajalca, ki je sestavljena iz izračunane minimalne odkupne cene mleka v skladu z 2., 3., 4., 5. in 6. členom te uredbe in plačil ter drugih finančnih obveznosti v skladu s pogodbo o odkupu mleka.“
2. člen
V 2. členu uredbe se:
– pred besedo “minimalna“ doda beseda “izračunana“;
– beseda “MOCP“ nadomesti z besedo “IMOCP“;
– beseda “IC“ nadomesti z besedo “IMOC“.
3. člen
V 6. členu uredbe se beseda “izračun“ nadomesti z besedama “določitev izračunane“.
4. člen
Za 6. členom se doda novi 6a. člen, ki se glasi:
“6a. člen
Upravičenci do ukrepov iz drugega odstavka 1. člena morajo Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je bila kmetijskemu proizvajalcu za oddano mleko zagotovljena najmanj minimalna odkupna cena mleka po tej uredbi.
Dokumentacija iz prejšnjega odstavka vključuje:
– poročilo predelovalca mleka o skupni količini odkupljenega mleka ter o količini odkupljenega mleka po posameznih pogodbah o odkupu mleka;
– kopije vseh veljavnih pogodb o odkupu mleka, upravičenci posredujejo kopije pogodb samo ob prvi predložitvi dokumentacije iz tega člena, kasneje pa le kopije aneksov k tem pogodbam, če so bile sklenjene v preteklem mesecu;
– kopije računov, ki so podlaga za plačilo mleka po posameznih pogodbah o odkupu mleka;
– izjavo, podpisano s strani kmetijskega proizvajalca oziroma podpisano in žigosano s strani odgovorne osebe organizatorja odkupa mleka ter odgovorne osebe predelovalca mleka, da je bilo odkupljeno mleko plačano v skladu s to uredbo.
V primeru, da upravičenec ni hkrati tudi predelovalec mleka, mora predložiti izjavo predelovalca mleka, od katerega je kupil mleko oziroma mlečne izdelke, da je bilo odkupljeno mleko plačano v skladu s to uredbo.“
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 388-09/2001-2
Ljubljana, dne 29. marca 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost