Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2001 z dne 30. 3. 2001

Kazalo

1366. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju, stran 2401.

Na podlagi 4. člena odloka o kadrovskem štipendiranju (Uradni list RS, št. 16/99) je komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 19. seji dne 20. 3. 2001 sprejela
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
1. člen
V pravilniku o štipendiranju (Uradni list RS, št. 33/99) se v tretjem odstavku 2. člena doda besedilo, ki se glasi:
»Dijak ali študent, ki mu je bila podeljena štipendija za potrebe Slovenske vojske ali za zaposlitev na vojaškem delovnem mestu sklepa delovno razmerje šele, ko odsluži vojaški rok praviloma v Šoli za častnike vojnih enot, dijakinje ali študentke pa z dnem začetka vojaško strokovnega usposabljanja v Šoli za častnike, pod pogojem, da ob sklenitvi delovnega razmerja niso člani nobene politične stranke.«
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi točki, ki se glasita:
»e) pogoj, da se kandidatu za delo na področju Ministrstva za obrambo štipendija lahko podeli le, če nima dvojnega državljanstva, kot dodatni pogoj za sklenitev delovnega razmerja po končanem izobraževanju pa je za štipendiste za potrebe Slovenske vojske ali za zaposlitev na vojaškem delovnem mestu določen vojaški rok, odslužen praviloma v Šoli za častnike vojnih enot, za štipendistke pa začetek vojaško strokovnega usposabljanja v Šoli za častnike, pri čemer ob sklenitvi delovnega razmerja ne smejo biti člani nobene politične stranke;
f) pogoj, da se kandidat lahko prijavi le na eno od razpisanih področij.«
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se pri točki d) za besedo »življenjepis« črta podpičje in se doda besedilo, ki se glasi: »in morebitna priporočila državnih organov;« v točki e) pa se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka, ki se glasi:
»f) izjava kandidata, da ni bil spoznan za kazensko odgovornega s pravnomočno sodno odločbo.«
4. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pri izbiri prijavljenih kandidatov podkomisija za štipendiranje upošteva in ovrednoti naslednje kriterije:
– učni oziroma študijski uspeh – za dijake do 50 točk, za študente do 80 točk;
– pozitivno opravljeno preventivno psihološko testiranje – do 40 točk;
– kadrovske potrebe državnih organov – do 60 točk.«
5. člen
Šesti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če za posamezne razpisane štipendije več kandidatov doseže enako število točk po kriterijih iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika, odloči podkomisija za štipendiranje o izbranem kandidatu na podlagi njegovega materialnega položaja.«
6. člen
V sedmem odstavku 5. člena se za prvim stavkom doda besedilo: »Za vse razpisane štipendije izmed prijavljenih kandidatov podkomisija za štipendiranje izbere tudi rezervne kandidate.«
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se črta drugi stavek in se ga nadomesti z novim, ki se glasi: »Pri dijakih se učni uspeh določi tako, da se upošteva doseženi splošni učni uspeh v preteklem šolskem letu.«
8. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Višino štipendije za študente iz tretje alinee drugega odstavka 2. člena tega pravilnika določi podkomisija za štipendiranje za vsakega štipendista posebej. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega predračuna oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove.
Štipendistom iz prejšnjega odstavka se povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno.«
9. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Štipendistom se štipendija plačuje mesečno vnaprej, do 10. dne v mesecu za vsak mesec do konca rednega izobraževanja, določenega v pogodbi o štipendiranju.
Če ima štipendist podaljšan absolventski staž po statutu fakultete, kar dokaže s potrdilom fakultete, se mu štipendija izplačuje tudi za čas podaljšanja absolventskega staža, vendar ne več kot eno leto.«
10. člen
V prvem odstavku 16. člena se za besedo »takoj« doda naslednje besedilo, ki se glasi: »oziroma najkasneje v 15 dneh«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se pika nadomesti s podpičjem in se doda nova točka, ki se glasi:
»j) je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, zaradi katerega je neprimeren za opravljanje del in nalog v državnem organu, za potrebe katerega se štipendira.«
12. člen
V 21. členu se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi:
»Če je štipendist prejemal štipendijo za več različnih stopenj izobraževanja, mora v primerih iz 19. člena in drugega odstavka 20. člena vrniti prejete štipendije za vse stopnje izobraževanja.«
13. člen
V 24. členu se v točki a) črta podpičje in se doda besedilo, ki se glasi: »oziroma mu pisno ne zagotovi, v kolikšnem času bo to mogoče;«.
14. člen
Dosedanji 25. člen se črta, členi od 26. dalje pa se ustrezno preštevilčijo.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 916/01
Ljubljana, dne 20. marca 2001.
Predsednik komisije
Vlade Republike Slovenije
za kadrovske in
administrativne zadeve
Mirko Bandelj l. r.

AAA Zlata odličnost